ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพ

@January,19 2017 09.52
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ เกี่ยวกับหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพแก่เครือข่ายด้านสุขภาพ ประกอบด้วยหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยครั้งที่ 1 หลักสูตรการจัดการความรู้ วันที่&nb

สปสช.ทำโครงการสนับสนุนกองทุนฯ-พี่เลี้ยงลงพื้นที่

@January,18 2017 14.15
สถานการณ์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา มีจำนวน 617 แห่ง ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการกองทุนผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ www.localfund.happynetwork.org พบว่า มีเงินคงเหลือสะสมจากหลายปีที่ผ่านมา จำนวน 385 ล้านบาทและจะ

สจรส.มอ.และสปสช.เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาโครงการแก่ญาลันนันบารู

@January,17 2017 12.16
เมื่อวันที่ 16-19 มกราคม 2560 ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพญาลันนันบารู รุ่น 1 และ 2 เกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำโครงการแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชนจากภาวะเสี่ยง เช่น ปัญหายาเสพติด เพื่อสามารถรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ กระบวนการจัดทำโครงการสุขภาวะชุมชน เน้นการวิเค

ขอเชิญ อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC

@January,17 2017 09.40
ตามที่สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงการรองรับสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงขอเชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long

ลงพื้นที่ อบต.ในควน จ.ตรัง

@January,10 2017 20.35
เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างานประสานงานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และพี่เลี้ยงประจำจังหวัดตรัง คือ นายสมงคล สองทิศ นางประจวบ ชัยเกษตรสิน นายธีรนันท์ ลงติดตามกรณีการใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการ

แจ้งผลการจัดสรรเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2560

@January,09 2017 20.49
ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 617 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับแห่งชาติ บัดนี้ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งจำนวนเงินที่กองทุนสุขภาพตำบลจะได้รับโอนเงินเข้ากองทุนของท่าน ให้ท่านดำเนินการดังนี้1.จำนวนเงินจะโอ

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง อปท.ประชุม LTC ปี 60

@January,09 2017 17.00
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานได้เชิญ ท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒

แจ้งแนวทางการใช้เงินกองทุนฯดูแลสุขภาพ ปชช.น้ำท่วม

@January,06 2017 16.45
ตามที่ร่องความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้เกิดภาวะอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ -๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหลายพื้นโดยเฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี ตลอดจนพื้นที่จังหวัดสงขลาบางส่วนนั้นทางสำนักงานหลักประกันสุขภ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสคู่สัญญากองทุนสุขภาพตำบล

@January,06 2017 11.20
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการบริหารจัดการให้เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการสร้างรหัสคู่สัญญาให้แก่ทุกกองทุนเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินขึ้น ในระยะแรกของการดำเนินงานได้มีการกำหนดรหัสคู่สัญญาคู่สัญญาในรู

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลงแผนงานโครงการกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

@December,25 2016 17.02
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ประจำกองทุนสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ จ.ยะลา เรื่องการลงข้อมูลแผนงานโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 รองรับการจัดสรรเงินและบริหารจัดการกองทุนผ่

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์