กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒

  @September,12 2018 16.22
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้๑.ให้จัดกระบวนการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อประกอบการใช้เงิน ๒๕๖๒ และให้บันทึกแผนสุขภาพที่ได้ และพัฒนาจนได้โครงการด้านสุ
 • แจ้งให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

  @September,12 2018 16.10
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้(-ร่าง-)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ดำเนินงา
 • ผลการบริหารกองทุน เขต 12 สงขลา

  @September,12 2018 14.52
  สถานการณ์เบิกสะสม เขต 12 สงขลา ณ วันที่ 12 กันยายน เบิกแล้ว 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.69 ของรายรับปี 2561 (จำนวน 350 ล้านบาท) เขต 12 สงขลา คาดว่าจะเบิกได้ 310 ล้านบาท ยังคงเหลือสะสมอีก 30 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินสะสมเป็น 480 ล้านบาท หากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดยะลามีอัตราการเบิกมากที
 • ประเมินคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

  @September,05 2018 11.36
  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และพี่เลี้ยง จ.พัทลุง จัดประเมินคุณภาพโครงการและกองทุนสุขภาพตำบลแบบเสริมพลัง แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการ พี่เลี้ยง และประชาชนเข้าร่วมโครงการ เข้ารับการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนช่วงแรกมีการให้ผู้เข้าร่วมทบทวน
 • สจรส.ม.อ.จัดประชุมพัฒนาการเขียนโครงการสุขภาวะ แกนนำเมืองดาหลา

  @September,01 2018 09.22
  สจรส.ม.อ.จัดพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ แก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แก่แกนนำญาลันนันบารู(เมืองดาหลา) เพือพัฒนาโครงการ ปี 62 รับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ จ.ปัตตานี สงลา 5 อำเภอ และยะลา ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รุ่น 2 จ.นราธิวาส ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส มีพี่เลี้ยง
 • ประชุมหนุนเสริมการทำงาน พชอ.-กองทุนตำบล-LTC

  @August,29 2018 10.16
  วันที่ 29 สิงหาคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมการหนุนเสริมการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ และกองทุน LTC กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) มีสาธารณสุขอำเภอและ ผอ.โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน LTC งานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

สจรส.ม.อ.จัดประเมินโครงการแบบเสริมพลัง กองทุนสุขภาพตำบล จ.สตูล

@September,13 2018 10.00
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ นำโดย อ.เพ็ญ สุขมาก และทีมงาน จัดปรระเมินผลแบบเสริมพลัง โครงการด้านสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล มีพี่เลี้ยงประจำกองทุน กรรมการ และผู้รับทุน ประชาชนผู้ร

แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒

@September,12 2018 16.22
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้๑.ให้จัดกระบวนการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อประกอบการใช้เงิน ๒๕๖๒ และให้บันทึกแผนสุขภาพที่ได้ และพัฒนาจนได้โครงการด้านสุ

ผลการบริหารกองทุน เขต 12 สงขลา

@September,12 2018 14.52
สถานการณ์เบิกสะสม เขต 12 สงขลา ณ วันที่ 12 กันยายน เบิกแล้ว 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.69 ของรายรับปี 2561 (จำนวน 350 ล้านบาท) เขต 12 สงขลา คาดว่าจะเบิกได้ 310 ล้านบาท ยังคงเหลือสะสมอีก 30 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินสะสมเป็น 480 ล้านบาท หากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดยะลามีอัตราการเบิกมากที

ประเมินคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

@September,05 2018 11.36
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และพี่เลี้ยง จ.พัทลุง จัดประเมินคุณภาพโครงการและกองทุนสุขภาพตำบลแบบเสริมพลัง แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการ พี่เลี้ยง และประชาชนเข้าร่วมโครงการ เข้ารับการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนช่วงแรกมีการให้ผู้เข้าร่วมทบทวน

สจรส.ม.อ.จัดประชุมพัฒนาการเขียนโครงการสุขภาวะ แกนนำเมืองดาหลา

@September,01 2018 09.22
สจรส.ม.อ.จัดพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ แก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แก่แกนนำญาลันนันบารู(เมืองดาหลา) เพือพัฒนาโครงการ ปี 62 รับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ จ.ปัตตานี สงลา 5 อำเภอ และยะลา ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รุ่น 2 จ.นราธิวาส ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส มีพี่เลี้ยง

ประชุมหนุนเสริมการทำงาน พชอ.-กองทุนตำบล-LTC

@August,29 2018 10.16
วันที่ 29 สิงหาคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมการหนุนเสริมการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ และกองทุน LTC กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) มีสาธารณสุขอำเภอและ ผอ.โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน LTC งานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข

หัวข้อทั้งหมด


คลิกสมัครคณะทำงาน(พี่เลี้ยง) และ วิทยากร ครู ก.กองทุนฯและ LTC สปสช.เขต 12

ลิงก์