กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

เกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12 จัดพัฒนาการลงโปรแกรมบริหารกองทุน พื้นที่น้ำท่วม

@February,22 2017 17.06
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระโนด จ.สงขลา มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระและสิงหนครบางส่วนเข้าร่วม มีนายภาณุมาส นนทพันธ์ แ

หนังสือเชิญท้องถิ่นและพี่เลี้ยงร่วมพิจารณาโครงการญาลันนันบารู

@February,21 2017 19.33
ตามที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) กองทัพภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครญาลันนันบารู ในเขต ๓ จังหวัด อันประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจน ๔อำเภอของจังหวัดสงข

สปสช.-ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา-สจรส.พัฒนาชุดโครงการบูรณาการด้านอาหารใน ศพด.

@February,16 2017 20.28
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาและปรับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยเป็นโครงการบูรณาการด้านอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของจังหวัดสงขลา อันเป็นการมุ่งมันเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กในศู

สปสช.ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

@February,16 2017 09.49
ตามที่ สำนักการเงินและบัญชีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมา

ขั้นตอนการเบิกรับ จ่ายเงินจากกองทุนสุขภาพตำบล

@February,14 2017 08.48
สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ขอแจ้งเวียน Flow รับ-จ่ายเงินกองทุนตำบล เพื่อสปสช. เขต ได้ใช้ประโยชน์ และโปรดประสานแจ้งกองทุนในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่านทราบ เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะได้นำขึ้นเว็บไซต์กองทุนตำบล ทางเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับกองทุนสามารถนำเอกสารฉบับนี้ไว้อ้างอิงก

หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ อปท.เขตพื้นที่น้ำท่วมอบรมโปรแกรม

@February,09 2017 08.40
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขตอำเภอระโนด กระแสสินธ์ และสทิงพระบางส่วน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้ ดังนั้น ทางสำนักงานหลักประ

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญพี่เลี้ยงประชุม 15 ก.พ.60

@February,03 2017 14.23
ตามที่ สำนักการเงินและบัญชีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมา

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการประชุม LTC 31 ม.ค.60

@February,02 2017 16.42
สปสช.จัดประชุมชี้แจงระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม B โรงแรมลีการ์เดนส์&nbs

แนวทางการจัดทำโครงการตัดแว่นสายตา

@February,02 2017 12.55
ตามที่มีหน่วยงานได้หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กอร์ปกับการมีดำเนินงาน โโครงการเด็กไท

ดาว์นโหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล(พี่เลี้ยง)

@January,27 2017 16.21
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้นเพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภา

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์