กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


 • หนังสือเชิญร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

  @March,15 2018 13.11
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประ
 • สปสช.จัดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจการลงบัญชี-การใช้เงินกองทุน

  @March,12 2018 09.43
  วันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สปสช.จัดประชุมซักซ้อม การลงบัญชีการเงินสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ และเรื่องสิทธิรักษา อปท./การใช้จ่ายเงินกองทุน สปสช. และการตรวจสอบของ สตง.ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสรุปฟังบรรยาย........พิธีเปิด โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลาการเบิกจ่ายตร
 • เอกสารประกอบ งานประชุม 9 มีนาคม 2561

  @March,08 2018 21.00

  เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง "ซักซ้อมร่างประกาศกองทุนตำบล และสิทธิรักษาพยาบาล อปท.
    วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ.ห้องประชุม
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 • ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต.

  @March,01 2018 10.07
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส
 • แจ้งการโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว เร่งสมทบเงิน และดำเนินโครงการ

  @February,21 2018 11.21
  ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว(๔๕ บาท/ประชากร) ประจำปี ๒๕๖๑ เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน ๖๐๙ แห่ง(ข้อมูล ณวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
 • ลงทะเบียนประชุมซักซ้อมร่างประกาศกองทุนตำบล และสิทธิรักษาพยาบาล อปท.

  @February,19 2018 13.29
  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับกองทุนและ จนท.บัญชีการเงินค่ารักษาพยาบาลลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับพี่เลี้ยงกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนผู้สูงอายุท


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

@March,15 2018 13.11
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประ

สปสช.จัดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจการลงบัญชี-การใช้เงินกองทุน

@March,12 2018 09.43
วันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สปสช.จัดประชุมซักซ้อม การลงบัญชีการเงินสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ และเรื่องสิทธิรักษา อปท./การใช้จ่ายเงินกองทุน สปสช. และการตรวจสอบของ สตง.ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสรุปฟังบรรยาย........พิธีเปิด โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลาการเบิกจ่ายตร

เอกสารประกอบ งานประชุม 9 มีนาคม 2561

@March,08 2018 21.00

เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง "ซักซ้อมร่างประกาศกองทุนตำบล และสิทธิรักษาพยาบาล อปท.
  วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ.ห้องประชุม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต.

@March,01 2018 10.07
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส

เตรียมงานสร้างสุข ห้องย่อยความั่นคงทางสุขภาพและกลไกสุขภาพ

@February,17 2018 10.38
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ คณะทำงานร่วมกันเตรียมห้องย่อย :ความมั่นคงทางสุขภาพ

ความคืบหน้า กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 เดือน ก.พ.

@February,14 2018 21.11
ภาพรวมการโอนเงินจัดสรร เขต 12 สงขลาปี 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา จัดสรรงบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัว(45 บาท/ปชก.) จำนวนเงิน 219,011,130 บาท โดยจัดสรรแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่แล้ว 609 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของกองทุนทั้งหมด แยกเป็นโอนงวดแรก 584 กองทุน และงวดที่ 2 25 แห่ง รอการจัดสรรงวดที่ 3

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์