กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

  @May,23 2018 13.10
  มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง
 • สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนฯจ.ปัตตานี

  @May,11 2018 15.17
  ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ปัตตานี วันที่ 9 พฤษภาคม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก
 • สปสช.เขต 12ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา

  @May,11 2018 15.13
  ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก
 • สปสช.ลงติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

  @May,11 2018 14.36
  คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง งานกองทุน LTC และ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ลงติดตามผลการบริหารงานกองทุนสุภาพตำบล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองทุนฯซึ่งมีผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายรับ ปี 61 จำนวน 50 แห่ง มาร่วมให้ข้อมูลและ
 • พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่ สปสช. เขต12

  @May,08 2018 15.46
  พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จากสุรา ยาสูบและยาเสพติดในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บริหารจาก 4 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนาม- ท่านศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยก
 • ท้องถิ่นเรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ

  @April,28 2018 09.31
  สจรส.ม.อ. ร่วมมือกับท้องถิ่น เทศบาล อบต. ในจังหวัดสงขลา เรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ และการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. ชั้น 14


แบบสอบถามความคิดเห็นของ “อปท.”(ภาคใต้)
ต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
(ภายใน 15 พฤษภาคม 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

@May,23 2018 13.10
มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง

สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนฯจ.ปัตตานี

@May,11 2018 15.17
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ปัตตานี วันที่ 9 พฤษภาคม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

สปสช.เขต 12ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา

@May,11 2018 15.13
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

สปสช.ลงติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

@May,11 2018 14.36
คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง งานกองทุน LTC และ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ลงติดตามผลการบริหารงานกองทุนสุภาพตำบล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองทุนฯซึ่งมีผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายรับ ปี 61 จำนวน 50 แห่ง มาร่วมให้ข้อมูลและ

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่ สปสช. เขต12

@May,08 2018 15.46
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จากสุรา ยาสูบและยาเสพติดในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บริหารจาก 4 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนาม- ท่านศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยก

ท้องถิ่นเรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ

@April,28 2018 09.31
สจรส.ม.อ. ร่วมมือกับท้องถิ่น เทศบาล อบต. ในจังหวัดสงขลา เรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ และการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. ชั้น 14

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์