กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีสิทธิ UC ที่ สปสช.คาดการณ์(Toal UC Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 141 141 (100%) 1,415,138 (29%) 1,468,288 66,072,960.00 1462 (18%) 78,850,861.29
สตูล 41 41 (100%) 316,790 (6%) 300,578 13,526,010.00 527 (6%) 16,694,341.25
ตรัง 99 99 (100%) 639,905 (13%) 612,263 27,551,835.00 1344 (16%) 35,395,025.70
พัทลุง 73 73 (100%) 523,272 (11%) 482,967 21,733,515.00 1390 (17%) 32,255,898.71
ปัตตานี 113 113 (100%) 698,163 (14%) 689,361 31,021,245.00 1300 (16%) 40,080,389.00
ยะลา 63 63 (100%) 518,581 (11%) 537,999 24,209,955.00 726 (9%) 28,238,520.42
นราธิวาส 88 88 (100%) 782,364 (16%) 761,421 34,263,945.00 1540 (19%) 58,527,875.42
รวม 618 618 (100%) 4,894,213 4,852,877 218,379,465.00 8,289 290,042,911.79
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,865 (35%) 101,966,056.00 (35%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 3,071 (37%) 95,490,759.54 (33%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 852 (10%) 26,189,382.02 (9%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 731 (9%) 39,568,182.20 (14%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 187 (2%) 11,449,578.91 (4%)
ไม่ระบุ 583 (7%) 15,378,953.12 (5%)
รวม 8,289 290,042,911.79
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 4,640 (28%) 159,605,795.42 (27%)
ไม่ระบุ 2,953 (18%) 107,660,491.31 (18%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 2,094 (13%) 73,795,911.02 (12%)
อื่นๆ 912 (6%) 45,834,105.58 (8%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 1,236 (8%) 44,307,750.22 (7%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 1,175 (7%) 42,542,611.86 (7%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 670 (4%) 24,099,924.94 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 338 (2%) 14,819,631.02 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 479 (3%) 13,214,106.00 (2%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 141 (1%) 9,597,433.00 (2%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 166 (1%) 8,956,018.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 139 (1%) 8,189,253.02 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 265 (2%) 7,315,180.20 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 212 (1%) 7,287,834.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 119 (1%) 6,780,887.02 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 160 (1%) 6,029,879.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 171 (1%) 5,587,314.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 132 (1%) 5,004,688.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 121 (1%) 3,678,592.00 (1%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 73 (0%) 2,588,153.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 60 (0%) 1,948,475.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 28 (0%) 973,522.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 21 (0%) 692,000.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 22 (0%) 566,603.00 (0%)
รวม 16,327 601,076,158.61

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม