กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 6 (1%) 182,995.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,400.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 47 (4%) 1,014,800.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 3 (0%) 23,350.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 3 (0%) 60,000.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 281,500.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 1 (6%) 4,116 (0%) 0 0.00 1 (0%) 83,100.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 9 (1%) 112,500.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 5,800.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 2 (0%) 53,740.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 6 (1%) 60,460.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 7 (1%) 120,635.00
ชุมพร 11 1 (9%) 4,414 (0%) 0 0.00 9 (1%) 290,750.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,426,309 (27%) 1,480,015 64,061,505.00 217 (20%) 30,992,611.61
สตูล 41 41 (100%) 320,251 (6%) 302,891 14,411,295.00 28 (3%) 2,159,775.00
ตรัง 99 99 (100%) 641,811 (12%) 610,404 27,468,180.00 146 (13%) 7,220,721.60
พัทลุง 73 73 (100%) 524,381 (10%) 483,477 23,597,145.00 214 (20%) 7,389,080.00
ปัตตานี 113 113 (100%) 711,014 (14%) 694,618 31,527,045.00 140 (13%) 4,380,276.55
ยะลา 63 63 (100%) 527,733 (10%) 545,183 23,747,985.00 74 (7%) 5,240,468.52
นราธิวาส 88 88 (100%) 795,682 (15%) 769,292 35,051,445.00 177 (16%) 9,131,089.00
รวม 932 658 (71%) 5,256,249 4,885,880 219,864,600.00 1,095 68,819,052.28
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 310 (28%) 21,293,456.63 (31%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 368 (34%) 12,796,260.74 (19%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 118 (11%) 5,589,905.81 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 212 (19%) 24,745,610.88 (36%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 44 (4%) 3,737,757.22 (5%)
ไม่ระบุ 43 (4%) 656,061.00 (1%)
รวม 1,095 68,819,052.28
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 696 (39%) 45,596,413.65 (38%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 386 (21%) 25,108,363.63 (21%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 161 (9%) 10,994,842.63 (9%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 97 (5%) 7,485,259.00 (6%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 100 (6%) 6,512,707.00 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 44 (2%) 5,391,580.63 (4%)
อื่นๆ 70 (4%) 5,052,501.00 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 43 (2%) 3,074,922.00 (3%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 18 (1%) 2,305,418.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 35 (2%) 1,498,613.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 44 (2%) 1,301,801.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 14 (1%) 951,450.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 16 (1%) 915,261.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 7 (0%) 713,065.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 13 (1%) 557,515.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 10 (1%) 533,940.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 9 (1%) 440,190.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 11 (1%) 401,070.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 5 (0%) 332,901.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 (0%) 300,490.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 4 (0%) 300,490.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4 (0%) 300,490.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4 (0%) 288,090.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 4 (0%) 100,300.00 (0%)
รวม 1,799 120,457,673.54

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม