กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีสิทธิ UC ที่ สปสช.คาดการณ์(Toal UC Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 141 141 (100%) 1,415,138 (29%) 1,468,288 66,072,960.00 1194 (18%) 65,718,379.71
สตูล 41 41 (100%) 316,790 (6%) 300,578 13,526,010.00 386 (6%) 13,134,858.25
ตรัง 99 99 (100%) 639,905 (13%) 612,263 27,551,835.00 1071 (16%) 30,039,841.70
พัทลุง 73 73 (100%) 523,272 (11%) 482,967 21,733,515.00 1227 (18%) 28,831,888.81
ปัตตานี 113 113 (100%) 698,163 (14%) 689,361 31,021,245.00 1050 (15%) 32,964,843.00
ยะลา 63 63 (100%) 518,581 (11%) 537,999 24,209,955.00 617 (9%) 23,477,625.42
นราธิวาส 88 88 (100%) 782,364 (16%) 761,421 34,263,945.00 1244 (18%) 46,990,116.42
รวม 618 618 (100%) 4,894,213 4,852,877 218,379,465.00 6,789 241,157,553.31
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,277 (34%) 82,409,350.80 (34%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,400 (35%) 76,121,443.54 (32%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 672 (10%) 21,139,589.02 (9%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 636 (9%) 35,378,565.82 (15%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 161 (2%) 10,079,453.01 (4%)
ไม่ระบุ 643 (9%) 16,029,151.12 (7%)
รวม 6,789 241,157,553.31
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 3,623 (28%) 130,501,183.22 (26%)
ไม่ระบุ 2,568 (20%) 91,928,262.31 (18%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,642 (13%) 58,946,150.02 (12%)
อื่นๆ 752 (6%) 40,070,192.20 (8%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 955 (7%) 35,765,573.76 (7%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 972 (7%) 35,570,621.22 (7%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 503 (4%) 18,245,552.74 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 288 (2%) 12,956,547.02 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 377 (3%) 10,290,777.00 (2%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 110 (1%) 8,686,500.00 (2%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 141 (1%) 8,188,811.00 (2%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 110 (1%) 7,240,588.02 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 101 (1%) 6,369,337.02 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 200 (2%) 5,973,885.20 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 161 (1%) 5,621,883.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 121 (1%) 4,963,954.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 129 (1%) 3,915,699.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 99 (1%) 3,910,847.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 95 (1%) 2,915,702.00 (1%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 53 (0%) 1,857,436.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 54 (0%) 1,747,075.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 25 (0%) 888,822.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 19 (0%) 481,903.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 14 (0%) 473,975.00 (0%)
รวม 13,112 497,511,276.73

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม