กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
ประจำปี 2561
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 22 (0%) 343,970.00
สระบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 25 (1%) 975,964.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 30 (1%) 904,215.00
ศรีสะเกษ 20 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 40,000.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 8 (0%) 290,000.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 3 (0%) 28,000.00
ขอนแก่น 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 2,625.00
อุดรธานี 14 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 21 (0%) 436,830.00
หนองคาย 16 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 148,120.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 107,000.00
ลำพูน 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 11 (0%) 343,851.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 15 (0%) 218,870.00
นครสวรรค์ 26 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 78,000.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 12,600.00
พิจิตร 19 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 21 (0%) 887,115.00
เพชรบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 47,670.00
สุราษฎร์ธานี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,420,394 (29%) 1,470,704 63,917,685.00 891 (18%) 57,460,971.15
สตูล 41 41 (100%) 318,783 (6%) 301,740 13,990,140.00 266 (5%) 9,819,774.00
ตรัง 99 99 (100%) 640,978 (13%) 611,582 28,231,200.00 796 (16%) 20,845,347.98
พัทลุง 73 73 (100%) 524,440 (11%) 483,400 22,744,665.00 876 (18%) 21,643,066.55
ปัตตานี 113 113 (100%) 704,680 (14%) 692,546 31,457,790.00 570 (11%) 21,875,780.25
ยะลา 63 63 (100%) 524,198 (11%) 541,056 23,588,910.00 420 (8%) 18,413,937.51
นราธิวาส 88 88 (100%) 791,374 (16%) 765,886 35,080,740.00 978 (20%) 36,188,438.05
รวม 932 618 (66%) 4,924,847 4,866,914 219,011,130.00 4,965 191,112,145.49
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2561
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2561
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,517 (31%) 53,614,100.23 (28%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,091 (42%) 63,678,724.00 (33%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 592 (12%) 19,635,946.90 (10%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 555 (11%) 42,313,296.67 (22%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 165 (3%) 10,957,403.69 (6%)
ไม่ระบุ 45 (1%) 912,674.00 (0%)
รวม 4,965 191,112,145.49
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 2,249 (26%) 96,948,538.96 (28%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 2,413 (28%) 79,776,374.88 (23%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,029 (12%) 37,630,631.63 (11%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 532 (6%) 22,744,373.65 (7%)
อื่นๆ 444 (5%) 22,125,837.40 (6%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 497 (6%) 19,241,539.15 (6%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 308 (4%) 13,213,847.00 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 191 (2%) 8,800,954.65 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 220 (3%) 7,114,055.25 (2%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 128 (1%) 4,267,514.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 63 (1%) 4,118,750.65 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 110 (1%) 4,022,759.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 61 (1%) 3,885,927.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 80 (1%) 2,780,127.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 82 (1%) 2,585,553.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 48 (1%) 2,557,975.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 51 (1%) 2,518,208.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 85 (1%) 2,511,444.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 70 (1%) 2,155,947.00 (1%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 49 (1%) 1,299,675.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 20 (0%) 791,240.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 13 (0%) 690,290.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 7 (0%) 471,151.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 21 (0%) 456,804.00 (0%)
รวม 8,771 342,709,517.22

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม