กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 44 (12%) 847,900.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 3 (1%) 60,000.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 3 (21%) 27,659 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 8,850.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 5,800.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 2 (11%) 9,908 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 11 (3%) 139,240.00
สุราษฎร์ธานี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,426,309 (28%) 1,480,015 66,600,675.00 64 (17%) 14,934,773.26
สตูล 41 41 (100%) 320,251 (6%) 302,891 13,630,095.00 10 (3%) 884,881.00
ตรัง 99 99 (100%) 641,811 (13%) 610,404 27,468,180.00 35 (10%) 3,422,999.00
พัทลุง 73 73 (100%) 521,661 (10%) 483,477 21,756,465.00 83 (23%) 2,680,783.50
ปัตตานี 113 113 (100%) 711,014 (14%) 694,618 31,257,810.00 18 (5%) 677,676.00
ยะลา 63 63 (100%) 527,733 (10%) 545,183 24,533,235.00 29 (8%) 1,358,056.52
นราธิวาส 88 88 (100%) 795,682 (16%) 769,292 34,618,140.00 69 (19%) 2,748,237.00
รวม 932 638 (68%) 5,115,620 4,885,880 219,864,600.00 368 27,769,196.28
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 125 (34%) 9,160,273.63 (33%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 115 (31%) 4,115,236.00 (15%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 36 (10%) 1,383,008.00 (5%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 63 (17%) 10,719,756.13 (39%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 14 (4%) 2,041,997.52 (7%)
ไม่ระบุ 15 (4%) 348,925.00 (1%)
รวม 368 27,769,196.28
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 224 (36%) 21,354,175.65 (54%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 152 (25%) 6,105,584.63 (16%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 53 (9%) 2,288,128.63 (6%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 30 (5%) 1,424,920.00 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 16 (3%) 1,406,990.00 (4%)
อื่นๆ 16 (3%) 1,405,396.00 (4%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 14 (2%) 1,347,983.63 (3%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 23 (4%) 1,134,502.00 (3%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 33 (5%) 751,900.00 (2%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 3 (0%) 412,250.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 3 (0%) 395,750.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 8 (1%) 237,700.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 9 (1%) 225,175.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 10 (2%) 195,689.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 6 (1%) 180,000.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 4 (1%) 83,920.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3 (0%) 78,650.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 3 (0%) 78,200.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 1 (0%) 49,000.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 1 (0%) 38,250.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 (0%) 38,250.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1 (0%) 38,250.00 (0%)
รวม 614 39,270,664.54

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม