กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีสิทธิ UC ที่ สปสช.คาดการณ์(Toal UC Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 141 141 (100%) 1,415,118 (29%) 1,468,288 66,072,960.00 812 (18%) 44,577,909.21
สตูล 41 41 (100%) 316,790 (6%) 300,578 13,526,010.00 265 (6%) 9,640,206.25
ตรัง 99 99 (100%) 639,905 (13%) 612,263 27,551,835.00 616 (14%) 17,996,540.90
พัทลุง 73 73 (100%) 523,272 (11%) 482,967 21,733,515.00 676 (15%) 16,469,825.81
ปัตตานี 113 113 (100%) 698,163 (14%) 689,361 31,021,245.00 804 (18%) 24,140,036.00
ยะลา 63 63 (100%) 518,581 (11%) 537,999 24,209,955.00 409 (9%) 14,943,293.92
นราธิวาส 88 88 (100%) 782,364 (16%) 761,421 34,263,945.00 974 (21%) 36,535,209.22
รวม 618 618 (100%) 4,894,193 4,852,877 218,379,465.00 4,556 164,303,021.31
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,402 (31%) 53,305,531.60 (32%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 1,520 (33%) 44,863,764.00 (27%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 405 (9%) 12,450,078.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 516 (11%) 28,563,029.30 (17%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 121 (3%) 8,240,010.41 (5%)
ไม่ระบุ 592 (13%) 16,880,608.00 (10%)
รวม 4,556 164,303,021.31
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 2,165 (26%) 76,715,853.00 (25%)
ไม่ระบุ 1,941 (24%) 70,232,177.69 (23%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 982 (12%) 34,198,678.00 (11%)
อื่นๆ 502 (6%) 27,004,078.02 (9%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 525 (6%) 20,238,661.00 (7%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 566 (7%) 20,165,862.20 (7%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 318 (4%) 10,167,417.00 (3%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 74 (1%) 6,508,880.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 152 (2%) 6,450,012.00 (2%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 95 (1%) 6,397,191.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 229 (3%) 5,815,289.00 (2%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 60 (1%) 3,681,067.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 111 (1%) 3,654,508.20 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 56 (1%) 3,570,188.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 80 (1%) 2,521,178.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 70 (1%) 2,122,666.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 71 (1%) 1,969,398.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 49 (1%) 1,714,775.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 53 (1%) 1,671,804.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 30 (0%) 821,760.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 23 (0%) 700,265.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 8 (0%) 352,600.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 10 (0%) 284,150.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 10 (0%) 284,150.00 (0%)
รวม 8,180 307,242,608.11

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม