กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 20 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,425,875 (29%) 1,480,015 66,600,675.00 0.00
สตูล 41 41 (100%) 320,051 (6%) 302,891 13,630,095.00 0.00
ตรัง 99 99 (100%) 646,031 (13%) 610,404 27,468,180.00 0.00
พัทลุง 73 73 (100%) 521,653 (10%) 483,477 21,756,465.00 0.00
ปัตตานี 113 113 (100%) 710,406 (14%) 694,618 31,257,810.00 0.00
ยะลา 63 63 (100%) 527,748 (11%) 545,183 24,533,235.00 0.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 795,249 (16%) 769,292 34,618,140.00 0.00
รวม 932 621 (67%) 4,974,654 4,885,880 219,864,600.00 0 0.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
รวม 0 0.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
รวม 0 0.00

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม