กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
ประจำปี 2561
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 141 141 (100%) 1,419,795 (29%) 1,470,704 66,181,680.00 0.00
สตูล 41 41 (100%) 318,609 (6%) 301,740 13,578,300.00 0.00
ตรัง 99 99 (100%) 640,480 (13%) 611,582 27,521,190.00 0.00
พัทลุง 73 73 (100%) 524,724 (11%) 483,400 21,753,000.00 0.00
ปัตตานี 113 113 (100%) 703,760 (14%) 692,546 31,164,570.00 0.00
ยะลา 63 63 (100%) 523,232 (11%) 541,056 24,347,520.00 0.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 788,433 (16%) 765,886 34,464,870.00 0.00
รวม 618 618 (100%) 4,919,033 4,866,914 219,011,130.00 0 0.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2561
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2561
ประเภทโครงการงบประมาณ
รวม 0 0.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
รวม 0 0.00

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม