กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 20 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 2 (8%) 23,231 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 2 (11%) 9,908 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,426,264 (28%) 1,480,015 66,600,675.00 1 (3%) 38,000.00
สตูล 41 41 (100%) 320,251 (6%) 302,891 13,630,095.00 3 (10%) 60,500.00
ตรัง 99 99 (100%) 646,211 (13%) 610,404 27,468,180.00 0.00
พัทลุง 73 73 (100%) 521,661 (10%) 483,477 21,756,465.00 18 (62%) 310,850.00
ปัตตานี 113 113 (100%) 711,031 (14%) 694,618 31,257,810.00 0.00
ยะลา 63 63 (100%) 527,733 (11%) 545,183 24,533,235.00 1 (3%) 20,000.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 795,688 (16%) 769,292 34,618,140.00 6 (21%) 90,200.00
รวม 932 626 (67%) 5,013,633 4,885,880 219,864,600.00 29 519,550.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 9 (31%) 255,200.00 (49%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 11 (38%) 123,350.00 (24%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 3 (10%) 63,000.00 (12%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3 (10%) 70,000.00 (13%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 1 (3%) 3,000.00 (1%)
ไม่ระบุ 2 (7%) 5,000.00 (1%)
รวม 29 519,550.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 20 (26%) 331,450.00 (25%)
ไม่ระบุ 11 (14%) 158,800.00 (12%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 6 (8%) 156,000.00 (12%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 10 (13%) 147,000.00 (11%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 4 (5%) 90,000.00 (7%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 4 (5%) 86,000.00 (6%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 4 (5%) 80,800.00 (6%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 3 (4%) 76,000.00 (6%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 3 (4%) 76,000.00 (6%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 7 (9%) 69,250.00 (5%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 3 (4%) 30,000.00 (2%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 (3%) 20,800.00 (2%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 1 (1%) 15,200.00 (1%)
รวม 78 1,337,300.00

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม