กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
ประจำปี 2561
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 14 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 20 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 8 (0%) 215,720.00
หนองคาย 16 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 25 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 72,400.00
สุราษฎร์ธานี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,420,394 (29%) 1,470,704 63,917,685.00 400 (20%) 41,715,802.68
สตูล 41 41 (100%) 318,783 (6%) 301,740 13,990,140.00 84 (4%) 4,636,744.14
ตรัง 99 99 (100%) 640,978 (13%) 611,582 28,231,200.00 412 (21%) 10,009,513.98
พัทลุง 73 73 (100%) 524,440 (11%) 483,400 22,744,665.00 402 (20%) 11,152,910.43
ปัตตานี 113 113 (100%) 704,680 (14%) 692,546 31,457,790.00 159 (8%) 8,024,108.80
ยะลา 63 63 (100%) 524,198 (11%) 541,056 23,588,910.00 153 (8%) 7,289,392.51
นราธิวาส 88 88 (100%) 791,374 (16%) 765,886 35,080,740.00 373 (19%) 16,347,744.45
รวม 927 618 (67%) 4,924,847 4,866,914 219,011,130.00 1,992 99,464,336.99
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2561
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2561
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 582 (29%) 29,610,922.98 (30%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 704 (35%) 22,974,291.00 (23%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 217 (11%) 8,067,637.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 330 (17%) 29,100,580.32 (29%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 105 (5%) 8,152,354.69 (8%)
ไม่ระบุ 54 (3%) 1,558,551.00 (2%)
รวม 1,992 99,464,336.99
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 1,048 (34%) 65,546,008.62 (48%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 777 (25%) 23,395,586.98 (17%)
อื่นๆ 183 (6%) 11,845,533.39 (9%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 338 (11%) 9,582,715.98 (7%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 156 (5%) 5,490,094.00 (4%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 106 (3%) 4,216,027.00 (3%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 150 (5%) 4,149,399.00 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 57 (2%) 2,421,387.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 65 (2%) 2,103,945.00 (2%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 26 (1%) 1,103,334.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 18 (1%) 1,088,635.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 18 (1%) 1,034,090.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 32 (1%) 1,005,963.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 27 (1%) 767,134.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 23 (1%) 742,009.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 28 (1%) 635,425.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 20 (1%) 407,017.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 17 (1%) 366,200.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 9 (0%) 354,590.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 15 (0%) 256,535.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 (0%) 155,589.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 2 (0%) 140,089.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 4 (0%) 82,600.00 (0%)
รวม 3,122 136,889,906.97

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม