กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2561
ประจำปี 2561
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 141 141 (100%) 1,420,394 (29%) 1,470,704 63,917,685.00 71 (31%) 7,582,516.38
สตูล 41 41 (100%) 318,783 (6%) 301,740 13,990,140.00 13 (6%) 1,195,913.00
ตรัง 99 99 (100%) 640,975 (13%) 611,582 28,231,200.00 28 (12%) 1,739,089.00
พัทลุง 73 73 (100%) 524,440 (11%) 483,400 22,744,665.00 52 (23%) 1,971,566.50
ปัตตานี 113 113 (100%) 704,680 (14%) 692,546 31,457,790.00 15 (7%) 1,710,475.80
ยะลา 63 63 (100%) 524,198 (11%) 541,056 23,588,910.00 16 (7%) 962,917.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 791,374 (16%) 765,886 35,080,740.00 32 (14%) 2,238,253.45
รวม 618 618 (100%) 4,924,844 4,866,914 219,011,130.00 227 17,400,731.13
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2561
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2561
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 52 (23%) 2,417,446.00 (14%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 29 (13%) 985,700.00 (6%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 18 (8%) 964,289.00 (6%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 83 (37%) 10,890,568.13 (63%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 11 (5%) 1,022,300.00 (6%)
ไม่ระบุ 34 (15%) 1,120,428.00 (6%)
รวม 227 17,400,731.13
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2561
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 172 (60%) 12,368,222.13 (58%)
อื่นๆ 24 (8%) 3,238,523.00 (15%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 32 (11%) 2,055,946.00 (10%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 6 (2%) 995,888.00 (5%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 16 (6%) 529,280.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 3 (1%) 379,400.00 (2%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 1 (0%) 333,000.00 (2%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 1 (0%) 333,000.00 (2%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 7 (2%) 232,188.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 (0%) 230,600.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 4 (1%) 141,230.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 2 (1%) 117,400.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 2 (1%) 98,580.00 (0%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 5 (2%) 55,390.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4 (1%) 39,898.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 1 (0%) 31,400.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 1 (0%) 19,885.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 1 (0%) 14,700.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 1 (0%) 10,500.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1 (0%) 20.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 1 (0%) 10.00 (0%)
รวม 286 21,225,060.13

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม