กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

  @November,06 2018 22.36
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา
 • พัฒนาแกนนำอาชีวะอนามัยเพื่อรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล

  @November,05 2018 15.16
  แกนนำกลุ่มอาชีพ กรรมการกองทุน จนท.กองทุน และรพ.สต.ร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครอาชีวะอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กำลังวิเคราะห์วามเสี่ยง JSA กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ...เพื่อเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรับทุนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ณ บูม ฟอเรส รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขล
 • พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน รุ่น 1 สงขลาและสตูล

  @October,24 2018 11.02
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน และการพัฒนากลไกสนับสนุนระดับจังหวัดผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 1:จังหวัดสงขลา และสตูล ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนพี่เลี้ยงซึ่งสมัคร และตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ของทั้งสองจังหว
 • ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

  @October,17 2018 13.26
  วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ
 • หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน ปี 62(ที่สมัคร)

  @October,16 2018 13.23
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูคนพิการ และกลไกระดับจังหวัดผ่านสาธารณสุขจังหวัด เป้าหมายเพื่อจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและกลไกสนับสนุนระดับจังหวัดผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด&n
 • ศูนย์ประสานภาค ปชช.จัดประชุมกำหนดทิศทางทำงานร่วม

  @October,13 2018 11.27
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นี้ ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เขต 12 สงขลา จัดประชุมร่วมเครือข่ายและผู้แทนศูนย์ประสานงาน และเครือข่าย 9 ด้าน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา โดยมี อ.ประยูร โขขัด ประธานคณะอุนุกรรมการควบคุมคุณภาพ( อคม.) เขต 12 เพื่อร่วมทบทวนบทบาทศูนย์หลักประกัน และเครือข่าย 9 ด้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ กองทุนนำร่อง จ.นราธิวาส

@November,08 2018 10.33
สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ อบต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นำร่อง จำนวน 9 แห่ง ปรับปรุงโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ บูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ และกิจกรรมทางกาย

แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

@November,06 2018 22.36
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา

พัฒนาแกนนำอาชีวะอนามัยเพื่อรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล

@November,05 2018 15.16
แกนนำกลุ่มอาชีพ กรรมการกองทุน จนท.กองทุน และรพ.สต.ร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครอาชีวะอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กำลังวิเคราะห์วามเสี่ยง JSA กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ...เพื่อเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรับทุนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ณ บูม ฟอเรส รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขล

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน รุ่น 1 สงขลาและสตูล

@October,24 2018 11.02
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน และการพัฒนากลไกสนับสนุนระดับจังหวัดผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 1:จังหวัดสงขลา และสตูล ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนพี่เลี้ยงซึ่งสมัคร และตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ของทั้งสองจังหว

ลงทะเบียนอบรม(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.)พี่เลี้ยง 3 กองทุน

@October,19 2018 06.53
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน(พี่เลี้ยงที่สมัครและเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.ซึ่งจะเป็นกลไกระดับจังหวัด) รุ่นที่ ๑: สงขลา และสตูล ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒: ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ

ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

@October,17 2018 13.26
วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์