กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนอบรม(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.)พี่เลี้ยง 3 กองทุน

@October,19 2018 06.53
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน(พี่เลี้ยงที่สมัครและเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.ซึ่งจะเป็นกลไกระดับจังหวัด) รุ่นที่ ๑: สงขลา และสตูล ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒: ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ

ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

@October,17 2018 13.26
วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ

ศูนย์ประสานภาค ปชช.จัดประชุมกำหนดทิศทางการทำงานร่วม

@October,13 2018 11.27
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นี้ ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เขต 12 สงขลา จัดประชุมร่วมเครือข่ายและผู้แทนศูนย์ประสานงาน และเครือข่าย 9 ด้าน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา โดยมี อ.ประยูร โขขัด ประธานคณะอุนุกรรมการควบคุมคุณภาพ( อคม.) เขต 12 เพื่อร่วมทบทวนบทบาทศูนย์หลักประกัน และเครือข่าย 9 ด้าน

สสอ.ควนขนุนจัดพัฒนางาน ltc และกองทุนตำบล

@October,03 2018 10.43
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดประชุมทำความเข้าใจแนวทางการบริหารกองทุน LTC และกองทุนสุขภาพตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เป็นต้น มีการบรรยายแนวทางการดำเนินงาน LTC และการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือส่งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

@October,01 2018 14.59
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและจัดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชุดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์