กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • ประชุมแนวทางการติดตามและทำงานร่วมงานกองทุน ปี 62

  @June,13 2018 15.30
  วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายชัยยุทธ์ หลักเมือง จัดประชุมการนิเทศและติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 สงขลา ร่วมกับตัวแทนพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล งานตรวจสอบภายใน งานหลักประกันสุขภ
 • สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนตำบล เขต อ.หาดใหญ่

  @June,08 2018 15.32
  วันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นเขตอำเภอที่มีการสะสมของเงินกองทุนจำนวนมาก โดยทันตแพทย์ ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช
 • สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

  @May,23 2018 13.10
  มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง
 • สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนฯจ.ปัตตานี

  @May,11 2018 15.17
  ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ปัตตานี วันที่ 9 พฤษภาคม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก
 • สปสช.เขต 12ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา

  @May,11 2018 15.13
  ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก
 • สปสช.ลงติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

  @May,11 2018 14.36
  คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง งานกองทุน LTC และ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ลงติดตามผลการบริหารงานกองทุนสุภาพตำบล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองทุนฯซึ่งมีผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายรับ ปี 61 จำนวน 50 แห่ง มาร่วมให้ข้อมูลและ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางการติดตามและทำงานร่วมงานกองทุน ปี 62

@June,13 2018 15.30
วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายชัยยุทธ์ หลักเมือง จัดประชุมการนิเทศและติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 สงขลา ร่วมกับตัวแทนพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล งานตรวจสอบภายใน งานหลักประกันสุขภ

สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนตำบล เขต อ.หาดใหญ่

@June,08 2018 15.32
วันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นเขตอำเภอที่มีการสะสมของเงินกองทุนจำนวนมาก โดยทันตแพทย์ ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช

สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

@May,23 2018 13.10
มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง

สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนฯจ.ปัตตานี

@May,11 2018 15.17
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ปัตตานี วันที่ 9 พฤษภาคม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

สปสช.เขต 12ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา

@May,11 2018 15.13
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

สปสช.ลงติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

@May,11 2018 14.36
คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง งานกองทุน LTC และ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ลงติดตามผลการบริหารงานกองทุนสุภาพตำบล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองทุนฯซึ่งมีผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายรับ ปี 61 จำนวน 50 แห่ง มาร่วมให้ข้อมูลและ

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์