กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

ประกาศ รับสมัครคณะทำงาน(พี่เลี้ยง) สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลาปี 2561

by Admin_กองทุนฯ @July,14 2017 12.07 ( IP : 202...133 ) | Tags : ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
photo , 775x255 pixel , 119,045 bytes.

โปรดอ่าน รายละเอียดก่อนสมัคร นะครับ

คุณสมบัติ
1. เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชน หรือการทำงานเกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล หรือการทำโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
2. สามารถลงทำงานในชุมชนได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้


เงื่อนไขดังนี้

 1. ยินดีสมัครเป็นคณะทำงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล ด้วยจิตอาสา
 2. ผู้ที่สมัครจะต้องเข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการทำงานปี 2561 ก่อนจะให้ยืนยันการจะร่วมทำงานเป็นคณะทำงาน(พี่เลี้ยง)สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลาต่อไป 30-31 ตค.60
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ  3 ครั้งได้ ประกอบด้วย
    - ครั้งที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนสุขภาพและการจัดทำโครงการและระบบประเมินผล  30-31 ตค.60
    - ครั้งที่ 2: การนำเสนอโครงการที่พัฒนาแล้ว กรณี รับผิดชอบโครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ(สสส.)เดือน กพ. 61
    - ครั้งที่ 3: เวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือน สค. 61
 4. สามารถลงสนับสนุนการทำงานของกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อจัดทำและปรับแผนงานสุขภาพตำบล พัฒนาโครงการด้านสุขภาพที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลและติดตามและประเมินผล
 5. กรณีเป็น คณะทำงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลที่มิใช่พื้นที่จัดทำโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจะต้องลงสนับสนุนการทำงานกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค.-พ.ย. 2560 และครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก สปสช.เขต 12 สงขลา ตาม TOR
 6. กรณีเป็น คณะทำงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลจัดทำโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลาครินทร์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกจาก TOR ของ สปสช.เขต 12 สงขลา

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร.086-6940954

หมายเหตุ ...
                  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิ๊กที่นี้