กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 11-12

by twoseadj @July,24 2017 14.56 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x667 pixel , 104,722 bytes.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมาของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)รวมทั้งภาคประชาชนและประชาสังคม

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุคนธา ฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วีดีโอ เสวนา “สถานการณ์ประเด็นสุขภาพภาคใต้กับทิศทางการทำงานร่วมกัน เขต 11-12”

วีดีโอ เสวนา2 “สถานการณ์ประเด็นสุขภาพภาคใต้กับทิศทางการทำงานร่วมกันเขต 11-12”