กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

หนังสือขอให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล

by twoseadj @March,20 2017 16.33 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
photo  , 1000x1414 pixel , 172,268 bytes.

ตามที่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอให้พี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลท่านลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล วันที่ ....................................................ณ ห้องประชุม องค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร .............................................โดยเบิกค่าตอบแทนวิทยากรและค่าเดินทางจากงบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ข้อ ๗ (๔)

สามาถดาว์นโหลดหนังสือเชิญ และให้พี่เลี้ยงเติมชื่อนายก อปท.

แสดงความคิดเห็น

« 7324
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง