กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

ลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม 19-21 เมษายน 2560และดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

by Admin_กองทุนฯ @April,10 2017 20.23 ( IP : 27...220 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
                             
                   
วันที่สถานที่ประชุมตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน
19 เม.ย. 2560
ห้องประชุม 1402 สจรส.ม.อ.
เทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี นาหม่อม เมืองสงขลา
ปิดรับลงทะเบียน
20 เม.ย. 2560
ณ.ห้องประชุม 1402 สจรส.ม.อ.
หาดใหญ่ สะเดา ปาดังเบซาร์ คลองหอยโข่ง รัตภูมิ
บางกล่ำ และควนเนียง
ปิดรับลงทะเบียน
21 เม.ย. 2560
ณ.ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข อ.สทิงพระ
ระโนด สทิงพระ กระแสสินธ์ และสิงหนคร
ปิดรับลงทะเบียน

ดูแผนที่ คลิกที่นี่  ห้องประชุม 1402  ชั้น 14 ตึก LRC  สจรส. ม.อ.หาดใหญ่  ....  พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
แผนที่  (รออัพเดท)  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข  อ.สทิงพระ  พิกัด GPS (รออัพเดท)

ลงทะเบียนกองทุนฯ ครู และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 2 คนเท่านั้น
หมายเหตุ กรุณานำ
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาด้วย
2. file โครงการบูรณาการด้านอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา(สปสช.เขต 12 สงขลา) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ซึ่งระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนโครงการบูรณาการด้านการจัดการอาหารและโภชนาการสมวัย เพื่อให้สามารถบูรณาการงบประมาณกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลได้นั้น

ทั้งนี้ในเดือน มกราคม 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งโครงการมาให้สถาบันการจัดการระบบสุขภาพตรวจสอบรายละเอียดของโครงการบูรณาการด้านการจัดการอาหารและโภชนาการสมวัย โดยรวมพบว่ายังเป็นลักษณะกิจกรรมเดี่ยวๆ ยังขาดความเชื่อมโยงทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพฯ จึงจะจัดประชุมพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมแก้ปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา แบ่งเป็น 3 โซนแยกตามรายอำเภอ

ดังนั้น จึงขอเชิญครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ 2 คน เข้าร่วมประชุมโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้www.localfund.happynetwork.org ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560  ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ( ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง) จากงบบริหาร 7(4) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย