กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,277 82,409,350.80
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,400 76,121,443.54
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 672 21,139,589.02
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 636 35,378,565.82
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 161 10,079,453.01
ไม่ระบุ 643 16,029,151.12
รวม 6,789 241,157,553.31
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
ตรัง 1,071 30,039,841.70
นราธิวาส 1,244 46,990,116.42
ปัตตานี 1,050 32,964,843.00
พัทลุง 1,227 28,831,888.81
ยะลา 617 23,477,625.42
สงขลา 1,194 65,718,379.71
สตูล 386 13,134,858.25
รวม 6,789 241,157,553.31

รายชื่อโครงการ