กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 7,773 262,887,241.14
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 9,866 289,902,461.60
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 2,573 73,515,406.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,816 109,681,813.24
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 453 27,444,180.26
ไม่ระบุ 357 15,055,986.50
รวม 22,838 778,487,088.99
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 89 2,846,076.00
กาฬสินธุ์ 19 661,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 85 2,321,530.00
ชัยภูมิ 14 164,700.00
ตรัง 3,455 86,553,611.38
นครราชสีมา 172 3,714,822.00
นครสวรรค์ 34 1,868,353.00
นราธิวาส 3,573 125,723,765.82
ปัตตานี 3,256 101,352,189.70
พัทลุง 3,656 93,174,089.39
พิจิตร 25 464,127.00
พิษณุโลก 4 49,100.00
ยะลา 2,186 79,972,595.95
ลพบุรี 68 1,223,385.00
ลำพูน 75 1,410,417.53
ศรีสะเกษ 21 598,900.00
สงขลา 4,313 218,238,214.33
สตูล 1,505 47,175,112.89
สระบุรี 13 433,210.00
สระแก้ว 8 222,960.00
สุโขทัย 15 183,595.00
หนองคาย 4 148,120.00
อุดรธานี 32 700,038.00
อุบลราชธานี 28 634,600.00
เพชรบุรี 68 1,704,711.00
แพร่ 46 804,870.00
รวม 22,819 773,166,188.99

รายชื่อโครงการ