กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 3,424 118,053,191.40
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 3,830 116,737,866.18
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,113 33,742,388.00
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 862 43,883,746.23
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 212 11,652,911.91
ไม่ระบุ 543 13,708,811.42
รวม 9,984 337,778,915.14
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
ตรัง 1,630 42,367,096.70
นราธิวาส 1,602 59,834,391.95
ปัตตานี 1,580 47,363,970.00
พัทลุง 1,683 38,970,987.71
ยะลา 899 32,389,434.92
สงขลา 1,887 95,365,193.97
สตูล 703 21,487,839.89
รวม 9,984 337,778,915.14

รายชื่อโครงการ