กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 5,217 177,794,166.13
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 6,411 193,001,541.60
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,828 56,467,089.90
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,508 86,806,394.40
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 358 20,244,449.53
ไม่ระบุ 335 9,273,265.50
รวม 15,657 543,586,907.06
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 21 887,115.00
กาฬสินธุ์ 3 287,000.00
ขอนแก่น 1 2,625.00
ฉะเชิงเทรา 25 975,964.00
ชัยภูมิ 3 28,000.00
ตรัง 2,445 62,081,759.68
นครราชสีมา 30 904,215.00
นครสวรรค์ 1 78,000.00
นราธิวาส 2,713 97,630,183.92
ปัตตานี 2,288 72,828,147.25
พัทลุง 2,672 64,090,015.27
พิษณุโลก 1 12,600.00
ยะลา 1,419 54,733,570.43
ลพบุรี 22 343,970.00
ลำพูน 11 343,851.00
ศรีสะเกษ 1 40,000.00
สงขลา 2,929 154,429,633.62
สตูล 1,022 32,748,766.89
หนองคาย 4 148,120.00
อุดรธานี 21 436,830.00
อุบลราชธานี 8 290,000.00
เพชรบุรี 2 47,670.00
แพร่ 15 218,870.00
รวม 15,657 543,586,907.06

รายชื่อโครงการ