กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,865 101,966,056.00
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 3,071 95,490,759.54
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 852 26,189,382.02
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 731 39,568,182.20
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 187 11,449,578.91
ไม่ระบุ 583 15,378,953.12
รวม 8,289 290,042,911.79
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
ตรัง 1,344 35,395,025.70
นราธิวาส 1,540 58,527,875.42
ปัตตานี 1,300 40,080,389.00
พัทลุง 1,390 32,255,898.71
ยะลา 726 28,238,520.42
สงขลา 1,462 78,850,861.29
สตูล 527 16,694,341.25
รวม 8,289 290,042,911.79

รายชื่อโครงการ