กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,402 53,305,531.60
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 1,520 44,863,764.00
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 405 12,450,078.00
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 516 28,563,029.30
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 121 8,240,010.41
ไม่ระบุ 592 16,880,608.00
รวม 4,556 164,303,021.31
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
ตรัง 616 17,996,540.90
นราธิวาส 974 36,535,209.22
ปัตตานี 804 24,140,036.00
พัทลุง 676 16,469,825.81
ยะลา 409 14,943,293.92
สงขลา 812 44,577,909.21
สตูล 265 9,640,206.25
รวม 4,556 164,303,021.31

รายชื่อโครงการ