กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 8,018 277,050,906.16
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 10,278 303,089,042.26
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 2,663 78,012,931.06
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,965 123,423,174.22
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 473 28,088,379.96
ไม่ระบุ 406 16,011,039.50
รวม 23,803 825,675,473.16
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 19 661,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 34 1,335,300.00
ชัยภูมิ 19 461,200.00
ชุมพร 110 2,950,117.00
ตรัง 3,556 90,109,252.00
นครราชสีมา 178 3,988,322.00
นครสวรรค์ 63 2,407,889.00
นราธิวาส 3,662 131,382,711.05
ปัตตานี 3,368 104,415,210.25
พัทลุง 3,782 97,522,380.89
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
ยะลา 2,232 83,865,007.95
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 26 678,650.00
สงขลา 4,465 234,628,127.60
สตูล 1,520 48,461,969.89
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 26 789,748.00
สุโขทัย 33 555,645.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุบลราชธานี 43 834,660.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 54 869,740.00
รวม 23,777 819,954,733.16

รายชื่อโครงการ