กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 3,783 128,525,236.40
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 4,311 130,347,544.18
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,264 37,815,656.00
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,069 57,656,093.86
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 221 12,081,120.83
ไม่ระบุ 540 14,364,135.92
รวม 11,188 380,789,787.19
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
ตรัง 1,776 46,325,740.70
นราธิวาส 1,806 66,651,099.32
ปัตตานี 1,748 53,018,129.80
พัทลุง 1,921 45,856,122.21
ยะลา 1,002 37,023,908.92
สงขลา 2,150 107,079,092.35
สตูล 785 24,835,693.89
รวม 11,188 380,789,787.19

รายชื่อโครงการ