กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 4,310 155,125,632.88
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 5,032 153,295,490.18
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,467 45,277,881.00
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,296 74,440,080.05
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 304 17,865,800.53
ไม่ระบุ 427 12,224,812.92
รวม 12,836 458,229,697.56
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
ตรัง 2,136 53,914,818.68
นราธิวาส 2,147 80,300,632.32
ปัตตานี 1,890 59,178,813.80
พัทลุง 2,224 53,867,215.15
ยะลา 1,148 43,572,975.43
สงขลา 2,441 139,534,885.15
สตูล 841 27,572,237.03
อุดรธานี 8 215,720.00
เพชรบุรี 1 72,400.00
รวม 12,836 458,229,697.56

รายชื่อโครงการ