กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 7,399 247,149,425.51
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 9,165 269,676,967.60
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 2,432 70,204,756.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,700 97,363,124.08
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 425 23,752,862.74
ไม่ระบุ 309 9,480,078.50
รวม 21,430 717,627,214.68
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 89 2,846,076.00
กาฬสินธุ์ 14 522,850.00
ขอนแก่น 9 167,587.00
ฉะเชิงเทรา 53 2,294,664.00
ชัยภูมิ 12 153,200.00
ตรัง 3,290 79,796,618.38
นครราชสีมา 79 2,512,422.00
นครสวรรค์ 23 1,253,997.00
นราธิวาส 3,449 120,706,111.82
ปัตตานี 3,106 98,000,194.70
พัทลุง 3,501 88,034,033.89
พิจิตร 22 366,977.00
พิษณุโลก 3 49,100.00
ยะลา 2,077 74,612,262.43
ลพบุรี 63 1,078,485.00
ลำพูน 37 852,897.00
ศรีสะเกษ 12 339,250.00
สงขลา 4,067 197,459,075.57
สตูล 1,420 44,322,462.89
สระบุรี 13 433,210.00
สระแก้ว 1 25,000.00
สุโขทัย 9 137,410.00
หนองคาย 4 148,120.00
อุดรธานี 19 396,830.00
อุบลราชธานี 11 310,200.00
เพชรบุรี 17 300,350.00
แพร่ 30 507,830.00
รวม 21,430 717,627,214.68

รายชื่อโครงการ