กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 6,746 227,284,107.51
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 8,292 246,851,730.60
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 2,201 64,228,004.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 1,656 91,509,487.88
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 402 21,400,166.12
ไม่ระบุ 337 9,803,098.50
รวม 19,634 661,076,594.86
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 89 2,846,076.00
กาฬสินธุ์ 14 522,850.00
ขอนแก่น 9 167,587.00
ฉะเชิงเทรา 53 2,294,664.00
ชัยภูมิ 10 107,250.00
ตรัง 3,003 74,121,081.38
นครราชสีมา 79 2,512,422.00
นครสวรรค์ 11 999,950.00
นราธิวาส 3,266 114,947,329.22
ปัตตานี 2,891 91,387,104.95
พัทลุง 3,182 75,071,589.75
พิจิตร 9 140,120.00
พิษณุโลก 2 31,700.00
ยะลา 1,835 66,965,836.43
ลพบุรี 57 906,415.00
ลำพูน 23 550,699.00
ศรีสะเกษ 9 253,550.00
สงขลา 3,696 183,859,778.24
สตูล 1,312 41,551,061.89
สระบุรี 4 185,000.00
หนองคาย 4 148,120.00
อุดรธานี 19 396,830.00
อุบลราชธานี 11 310,200.00
เพชรบุรี 16 291,550.00
แพร่ 30 507,830.00
รวม 19,634 661,076,594.86

รายชื่อโครงการ