กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00 UnLock
1 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 3 มีนาคม 2560 14:54:51

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2560

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลเนินงามชื่อกองทุนตำบลเนินงามเมื่อ 26 ธันวาคม 2559 23:03:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลเนินงาม เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 23:06:34 น.

ชื่อโครงการ : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก »

ชื่อกิจกรรม : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 31,250.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 46,250.00 UnLock
1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 3 มีนาคม 2560 15:19:54

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมนั่งสมาธิชินนสาสมาธิ ประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมนั่งสมาธิชินนสาสมาธิ ประจำปี 2560

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 UnLock
27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 7 มีนาคม 2560 14:31:17

ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบริโภคอาหารได้ดีขึ้น ๒. กลุ่มเสี่ยง ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยเรื้อรังมีความรู้ในเรื่องอาหารสุขภาพและโภชนาการได้ดีขั้น ๓. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน ๔. ลดการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังให้น้อยลง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 UnLock
25 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 7 มีนาคม 2560 14:46:45

ชื่อโครงการ : โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเฝ้าระวังการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเฝ้าระวังการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ๑. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงมากกว่า ๙๐ %     ๒. ประชาชนได้รู้ถึงสุขภาวะของตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถูกต้อง
    ๓. ประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง จนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 UnLock
20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่างกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่างเมื่อ 13 มีนาคม 2560 11:27:57
Project trainer

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงประจำกองทุนฯ ครั้งที่ 3

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-อนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน -ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
-ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 30 มีนาคม 2560 10:27:22

ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านขัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ป่วยโรคเรื้องรังสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบริโภคอาหารได้ดีขึ้น
 2. ผู้ดูแลผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยมีความรู้ในเรื่องอาหารและโภชนาการได้ดีขึ้น
 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 UnLock
20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 30 มีนาคม 2560 11:02:17

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชน ปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชน ปีงบประมาณ 2560

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมากกว่าร้อยละ 90
 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 4. ลดอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานรายใหม่ให้น้อยลง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 UnLock
7 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 29 มีนาคม 2560 13:58:53

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : ลงเยี่ยม สนับสนุนกองทุน อบต.ป่าบอน และ ทต.ป่าบอน โดย นายวุฒิชัย นิ่มดำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อออออิิ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820.00 UnLock
30 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 7 มีนาคม 2560 15:56:22

ชื่อโครงการ : โครงการทีมหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านลำกะ »

ชื่อกิจกรรม : ทีมหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านลำกะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในชุมชนได้รับการดูแลเยี่่ยมบ้านทุกราย
 2. ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนได้
 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 4. อัตราความรุนแรงของโรคลดลง อัตราความพิการลดลง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
30 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 30 มีนาคม 2560 15:27:06
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 30 มีนาคม 2560 15:34:33 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพชุมชนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมติดตามการทำงานของพี่เลี้ยง จ.สงขลา

 • photo พี่เลี้ยง อ.อุสมาน และอ.อะหมัด ร่วมกันทบทวนการทำงานและวางแผนการลงพื้นที่พี่เลี้ยง อ.อุสมาน และอ.อะหมัด ร่วมกันทบทวนการทำงานและวางแผนการลงพื้นที่
 • photo ภ.ก.สมชาย แนะนำการลงข้อมูลในเว็บไซต์ภ.ก.สมชาย แนะนำการลงข้อมูลในเว็บไซต์
 • photo ทีมพี่เลี้ยง จ.สงขลานัดคุยวางแผนการลงข้อมูลในพื้นที่ จ.สงขลาทีมพี่เลี้ยง จ.สงขลานัดคุยวางแผนการลงข้อมูลในพื้นที่ จ.สงขลา
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลของ จ.สงขลาใช้เว็บบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน
2.ร่วมกันแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกองทุนสุขภาพตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
29 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 30 มีนาคม 2560 15:40:17

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพชุมชนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมติดตามการทำงานของพี่เลี้ยง จ.พัทลุง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พี่เลี้ยง จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน
2.พี่เลี่ยง จ.พัทลุง สามารถใช้โปรแกรมสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้แบบออนไลน์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
27 มีนาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมณฑา นวลดำมณฑา นวลดำเมื่อ 28 มีนาคม 2560 15:25:11

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสตูล »

ชื่อกิจกรรม : ลงติดตามกองทุนอบต.นาทอน อบต.ป่าแก่บ่อหิน ทต.ทุ่งหว้า โดย มณฑา

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่วมทำความเข้าใจ ติดตาม ปรึกษาหารือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 27 มี.ค. 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทอน  โดยมี นายลิขิต  อังศุภานิช อบต.กำแพง,  นางสาวพนิดา  เหมรา  อบต.กำแพง,  นางสายสุนีย์  หลังนุ้ย  ทต.ทุ่งหว้า,  นางสาวมณฑา  นวลดำ อบต.นาทอน,  นายกูดนัย  ราเหม อบต.นาทอน,  นางวิภารัตน์  เอี้ยวซิโป อบต.ป่าแก่บ่อหิน,  และนางสาวนิตยา  นราจร อบต.นาทอน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยมีข้อปรึกษาหารือดังนี้ 1.เนื้อหาประกอบแผนสุขภาพ 2.ทบทวนระเบียบกองทุนฯ 3.การดำเนินงานกองทุนฯ  ประกอบด้วย 3.1ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.2ประมาณการรายรับ 3.3ประมาณการรายจ่าย  3.4รายจ่ายแยกประเภท  3.5ตัวอย่างโครงการแยกประเภท  4.และอื่นๆ ปรึกษาข้อสงสัย อุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 มีนาคม 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลปริกกองทุนเทศบาลตำบลปริกเมื่อ 30 มีนาคม 2560 11:16:30

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริกในปีงบประมาณ2560 »

ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการLTC

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการและแผนการดุแลพยาบาล Care Plan

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 UnLock
24 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุน สปสช.บานากองทุน สปสช.บานาเมื่อ 14 มีนาคม 2560 17:49:27
แก้ไขโดย กองทุน สปสช.บานา เมื่อ 15 มีนาคม 2560 08:56:39 น.

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยาวชนบานาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 750.00 0.00 2,100.00 0.00 13,750.00 19,600.00 UnLock
24 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนฯตำบลตอหลังกองทุนฯตำบลตอหลังเมื่อ 17 มีนาคม 2560 10:29:53

ชื่อโครงการ : สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและเพียงพอต่อการทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
24 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลากองทุนตำบลทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลาเมื่อ 24 มีนาคม 2560 14:54:31

ชื่อโครงการ : ประชุมคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทำนบ ประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนฯ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ โครงการจำนวน 8 โครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,500.00 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 5,925.00 UnLock
24 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปูกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปูเมื่อ 29 มีนาคม 2560 09:41:48
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู เมื่อ 29 มีนาคม 2560 09:44:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาคฤดูร้อนในการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างนักเรียนตาดีกาด้านส่งเสริมสุขภาพที่มีความรู้และทักษะในด้านส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพื่อนนักเรียนครอบครัวและตัวอย่างที่ดีของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนตาดีกาในเขตตำบลบางปู จำนวน๑๐๐คนจากโรงเรียนตาดีกา จำนวน๘แห่ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  นักเรียนที่ได้รับการอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพมีความรู้และทักษะในด้านส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  เพื่อนนักเรียน  ครอบครัว  และเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
9,000.00 36,750.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 49,750.00 UnLock
23 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ เมื่อ 27 มีนาคม 2560 16:20:32 น.

ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนได้รับทราบการจัดขยะของครัวเรือนอย่างถูกวิธี 2.เพื่อให้ขยะในชุมชนลดลงและกำจัดอย่างถูกวิธี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

บุคคลในครอบครัวที่ เป็น ชาย จำนวน 4คน บุคคลในครอบครัวที่ เป็น หญิง จำนวน56คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

บุคคลในครอบครัวที่ เป็น ชาย จำนวน 4คน บุคคลในครอบครัวที่ เป็น หญิง จำนวน56คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะ ร้อยละ  80 ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ร้อยละ  80 และสามารถขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นได้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สปสช.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สปสช.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 500.00 1,500.00 1,200.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock