กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 09:10:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะทำงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะทำงานด้วยดี 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลพะตงกองทุนเทศบาลตำบลพะตงเมื่อ 21 เมษายน 2560 15:23:07
แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลพะตง เมื่อ 21 เมษายน 2560 15:31:33 น.

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง ปี 60 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ  จำนวน  3  โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
1 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 3 มีนาคม 2560 14:54:51

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2560

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายใจ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) กำลังสอง ประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนและกิจกรรมถีบจักรยานตะเวนไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมถีบจักรยานตะเวนไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง พูดคุยให้กำลังใจคนถูกเยี่ยม คนไปเยี่ยมได้ออกกำลังกาย และการประชุมเเลกเปลี่ยนภายในชมรมส่งผลให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 19,200.00 800.00 0.00 0.00 20,000.00
5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอเมื่อ 19 มิถุนายน 2560 11:10:32
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอ เมื่อ 19 มิถุนายน 2560 11:20:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสุขกายสบายใจ ผู้สูงวัยตันหยงลิมอมีสุข ปี ๒๕๖๐ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ / กิจกรรมต่าง ๆ

คุณภาพกิจกรรม : ()
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สูงวัยตำบลตันหยงลิมอที่เข้าร่วม โครงการสุขกายสบายใจ ผู้สูงวัยตันหยงลิมอมีสุข  ปี  ๒๕๖๐  ได้รับความรู้ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพตัวเองและกิจกรรมทักษะต่าง ๆ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้สูงวัยมีความพึงพอใจ และมีความสุข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 720.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 10,520.00
30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลเนินงามชื่อกองทุนตำบลเนินงามเมื่อ 26 ธันวาคม 2559 23:03:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลเนินงาม เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 23:06:34 น.

ชื่อโครงการ : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก »

ชื่อกิจกรรม : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 31,250.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 46,250.00
23 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลสะกอมกองทุนตำบลสะกอมเมื่อ 16 มิถุนายน 2560 14:43:25

ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อในเยาวชนชาย »

ชื่อกิจกรรม : บริการหัตถการให้แก่เยาวชาย จำนวน 60 คน

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนได้รับความรู้อย่างถูกต้องและสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ  และได้รับการบริการหัตถการที่ถูกต้อง  มีความสะอาด  ลดการติดเชื้อจากเลือด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 48,000.00
23 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 25 มิถุนายน 2560 00:31:10

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ กองทุน อบต พังลารร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม และพิจารณากลั่นกรองโครงการ และการเขียนแผนงานโครงการ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ  ซึ่งมีผู้ขอสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์เด็กเล็ก 1 โครงการ  ภาคประชาชน /ชมรม  6โครงการ รพสต 3 แก่งจำนวน  4โครงการ  โครงการประเภท5 1โครงการ  ซึ่งได้อนุมัติในหลักการและนำไปปรับกิจกรรมให้ครอบคลุม  และตรงวัตถุประสงค์  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จากทีมพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา  และผู้รับผิดชอบงาน สปสช เขต 12  ที่ปรึกษาจาก รพสะเดา  และผู้ขอโครงการ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : การอบรม/ประชุมแลกเปลี่ยน 3 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวออกกำลังกายเพิ่มขึ้นโดยการเดินหรือถีบจักรยาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 25,600.00 2,400.00 0.00 0.00 28,000.00
22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลสะกอมกองทุนตำบลสะกอมเมื่อ 19 มิถุนายน 2560 09:10:00
แก้ไขโดย กองทุนตำบลสะกอม เมื่อ 19 มิถุนายน 2560 09:11:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อในเยาวชนชาย »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาความสะอาด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนสามารถนำความรู้มาปฎิบัติได้ถูกลักษณะ  ทั้งในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เมื่อ 19 มิถุนายน 2560 14:03:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนร่วมใจ ลดโรค ต้านภัยฯทานอาหารปลอดภัย และออกกำลังกายประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและแนวทางการป้องกันภัยต่างๆ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็ก เยาวชน  และประชาชน  มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 9,000.00
22 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลปริกกองทุนเทศบาลตำบลปริกเมื่อ 23 มิถุนายน 2560 11:49:40

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริกในปีงบประมาณ2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/60

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พิจารณาอนุมัติ แผนการดูแลพยาบาล Care Plan 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
21 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 16:01:31

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนตำบล อบต.ดีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบล ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปปปแแ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00
21 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 22 มิถุนายน 2560 08:18:17

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุนอำเภอนาหม่อม โดยพี่เลี้ยงดวงใจ อ่อนแก้ว พี่เลียงดวงดาว อุปสิทธิ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมพี่เลี้ยง ร่ามพิจารณาโครงการ จำวน  23 โครงการ  ภาคประชาชน จำนวน 14 โครงการ ผ่านการอนุมัติทุกโครงการ  ของ รพสต.นาหม่อม  จำนวน 9 โครงการ ขอไม่ขอรับงบประมาณในการดำเนินงาน  ได้ชี้แจงแบบขอโครงการ และรูปแบบการดำเนินงานกองทุนโดยใช้โปรแกรม ออนไลน์  ผู้เข้าร่วมนำเสนอโครงการเข้าใจหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีความมั่นใจในการพิจารณาโครงการ ร้อยละ 95 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนัศรุดดีน เจะแนนัศรุดดีน เจะแนเมื่อ 22 มิถุนายน 2560 08:27:30

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่คิดคามกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลแม่ดง โดยนางสาวอริสรา รุ่งประเสริฐ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และสามารถลงข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบลออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
20 มิถุนายน 2560 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูนกองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูนเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 10:01:10

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทราย »

ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม ครั้งที่ 2/2560

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทราย ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกคน ได้อนุมัติโครงการที่เสนอมาครบทุกโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
20 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนัศรุดดีน เจะแนนัศรุดดีน เจะแนเมื่อ 22 มิถุนายน 2560 08:19:39
แก้ไขโดย นัศรุดดีน เจะแน เมื่อ 22 มิถุนายน 2560 08:24:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามกองทุน อบต.ลุโบ๊ะบายะ โดยนัศรุดดีน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามการคีข้อมูล การดำเนินงานกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
19 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนัศรุดดีน เจะแนนัศรุดดีน เจะแนเมื่อ 22 มิถุนายน 2560 08:18:30
แก้ไขโดย นัศรุดดีน เจะแน เมื่อ 22 มิถุนายน 2560 08:25:14 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามกองทุน อบต.ศาลาใหม่ โดยภคพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามการคีข้อมูล การดำเนินงานกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00