กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 09:10:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะทำงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะทำงานด้วยดี 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:16:45

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน อบต.บ้าหวี

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนายธีรนันท์ เจียมจราพันธ์ ติดตามเยี่ยมกองทุน อบต.บ้าหวี มีโครงการอนุมัติแล้ว 13 โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว 6 โครงการ เร่งรัดให้ดำเนินการคีย์เข้าระบบ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
240.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 340.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:16:50
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยัง เมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:29:47 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้

 • photo แบบรายงานแบบรายงาน
 • photo แบบรายงาน(ต่อ)แบบรายงาน(ต่อ)
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 71 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจและให้ความรร่วมมือตลอดกิจกรรมเป็นอย่างดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 1,050.00 7,100.00 3,905.00 0.00 0.00 15,055.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 14:16:58

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ตำบล อบต.เกาะสาหร่าย ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการพิจารณาโครงการเพื่อที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลปริกกองทุนเทศบาลตำบลปริกเมื่อ 17 สิงหาคม 2560 11:08:40

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริกในปีงบประมาณ2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/60

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2560

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลปริกกองทุนเทศบาลตำบลปริกเมื่อ 17 สิงหาคม 2560 11:18:35

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริกในปีงบประมาณ2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/60

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2560

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 07:46:59

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน อบต.ทุ่งต่อ

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ ติดตามกองทุน อบต.ทุ่งต่อเบิกจ่ายไปแล้ว1 โครงการ อยู่ในระหว่างเสนอเบิกอีก7โครง แผนอนมัติไว้แต่ มีนา แต่คนขอไม่ได้ทำมา จึงเพิ่งได้ดำเนินการ การบันทึกเป็นปัจจุบันมีจนท.รับผิดชอบโดยตรง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 07:52:06

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน อบต.หาดสำราฐ

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนายธีรนันท์ เจียมจราพันธ์ติดตามเยี่ยมกองทัน อบต.หาดสำราญมีปัญหาเรื่องการบันทึกในโปรแกรม ได้ให้คำแนะนำในการบันทึก ส่วนเรื่องโครงการบางส่วนเบิกจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่คีย์เข้าระบบ  ได้แนะนำให้กองทุนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยกรรมการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 07:56:18

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน อบต.ตะเสะ

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนายธีรนันท์ เจียมจราพันธ์ ติดตามกองทุน อบต.ตะเสะมีปัญหาเรื่องการบันทึกในโปรแกรม ได้ให้คำแนะนำในการบันทึก ส่วนเรื่องโครงการบางส่วนเบิกจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่คีย์เข้าระบบ  ได้แนะนำให้กองทุนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยกรรมการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 08:00:35

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน อบต.ลำภูรา

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ คิดตามกองทุน อบต.ลำภูรา เอกสารการเบิกจ่าย และตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน มากมาย  และกำลังเตรียมทำแผนสุขภาพชุมชนปี61

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
16 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 08:05:18

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน ทต.ลำภูรา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ ติดตามกองทุน ทต.ลำภูรา เบิก17 โครงการแล้ว บันทึกข้อมูล พริ้นใบเบิกจากระบบออนไลน์ และได้ตอบคำถามขั้นตอนการขอเปลี่ยนเลขา และแต่งตั้งผู้ทรงที่ลาออกไป โดยเฉพาะ ศพด. ที่จะของบกองทุน ได้ซักซ้อมขั้นตอนอย่างละเอียด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
15 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:07:07

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุนเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนางวลัยภาณ์ เยาว์ดำ ติดตามกองทุนเทศบาลนาโยงเหนือ ทำแผนงานครบทุกประเภท กำลังดำเนินการจ่ายเงิน เงินคงเหลือน้อย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
240.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 340.00
15 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:11:48

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุนเทศบาลท่าข้าม

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงนางประจวบ ชัยเกษตรสิน ติดตามเยี่ยมกองทุนเทศบาลท่าข้าม มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 12 โครงการ ยังมีปัญหาในส่วนโครงการที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ยังไม่เสนอโครงการ ส่วนอื่นๆกำลังดำเนินการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
240.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 340.00
14 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 8 สิงหาคม 2560 13:49:01
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 8 สิงหาคม 2560 14:43:51 น.

ชื่อโครงการ : โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 143 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการสมวัยและส่งเสริมภาวะโภชนาการกับผู้ปกครอง ครู ผู้ประกอบอาหาร 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 3,200.00 3,575.00 6,000.00 0.00 0.00 16,375.00
14 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลสิเกากองทุนเทศบาลตำบลสิเกาเมื่อ 14 สิงหาคม 2560 13:04:51

ชื่อโครงการ : โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเต้นแอดรบิคเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เต้นแอโรบิคทุกวันโดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า 20 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
13 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลเมาะมาวีชื่อกองทุนตำบลเมาะมาวีเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:46:01

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนตาดีกากับการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโทษยาเสพติด การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนำเสนอ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโทษยาเสพติด การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนำเสนอ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 22,600.00
12 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลเมาะมาวีชื่อกองทุนตำบลเมาะมาวีเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 11:24:21

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนตาดีกากับการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมวิธีการดูแลสุขภาพตามหลักศาสนาอิสลาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนสามารถเรียนรู้เรื่องศาสนา สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจของตนเอง สาธิตวิธีการดูแลสุขภาพตามหลักศาสนาอิสลาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อย่างถูกวิธี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 34,900.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00
11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-12.09 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 13 สิงหาคม 2560 12:31:40

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกองทุน อบต.สำนักแต้ว โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามในการไม่ลงบันทึกข้อมูลการรับเงินจาก สปสช  ดอกเบี้ย  และเงินสมทบจากท้องถิ่น  ได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินจาก สปสช ในระบบ และดอกเบี้ยจากธนาคารส่วนเงินสมทบเนื่องจากสมทบไม่ถึงตามจำนวนได้ขอเพิ่มเงินจาก อบต  ผ่านสภาอนุมัติเรียบร้อย  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำฎีกาเพื่อสมทบ  และได้ติดตามการบันทึกโครงการประเภทต่างๆ จำนวน 5 โครงการ และได้สอนผู้รับผิดชอบกองทุนในการบันทึกข้อมูล เป็นตัวอย่าง 1 โครงการ และการบันทึกเงินคืนจากโครงการเข้าในระบบ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00