กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:08:42

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้หญิงทั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ในในเรื่องการตั้งครรภ์และการปฏิบัติตนหลังคลอด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:24:53

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการสางนมด้วยหวีสางนม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้หวีสางนมได้อย่างถูกวิธีและสามารถแนะนำคนอื่นๆได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 09:10:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะทำงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะทำงานด้วยดี 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 11:32:27

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริการ »

ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ย.2559 2.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 ก.ย.2560 3.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ก.ย.2560

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
17,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,300.00
14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:01:51

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท * 2 มื้อ * 20 คน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
 4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
 5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
 6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
 7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:10

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
 4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
 5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
 6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
 7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:25
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขต เมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:41 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : ค่าวิทยากร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
 4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
 5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
 6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
 7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลอุใดเจริญกองทุนตำบลอุใดเจริญเมื่อ 4 มกราคม 2561 09:22:32
แก้ไขโดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ เมื่อ 5 มกราคม 2561 09:57:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ จนท. คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความคิดเห็นจากวิทยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 4,500.00 3,285.00 0.00 0.00 11,385.00
16 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_กองทุนฯAdmin_กองทุนฯเมื่อ 16 มกราคม 2561 17:38:54
Project trainer

ชื่อโครงการ : ttt »

ชื่อกิจกรรม : ttt

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

11

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนัศรุดดีน เจะแนนัศรุดดีน เจะแนเมื่อ 15 มกราคม 2561 19:10:26

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาวะ ครั้งที่ 2 โดย นายอายิ หะมาดุลลาห์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงนิเทศรอบ 2  กองทุนฯ อบต.กาวะ ทำงานเรียบร้อยดีมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00
15 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะเมื่อ 15 มกราคม 2561 22:28:42

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตะปอเยาะ ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดหาไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00
12 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุทิน หมูดเอียดสุทิน หมูดเอียดเมื่อ 12 มกราคม 2561 17:27:02
แก้ไขโดย สุทิน หมูดเอียด เมื่อ 12 มกราคม 2561 17:28:55 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดสตูล »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่กองทุน อบต.สาคร ครั้งที่ 1โดย ส.อ. สุทิน หมูดเอียด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พบประคณะกรรมการกองทุน แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ แนะนำการจัดทำแผนงานโครงการ แนะนำการเสนอโครงการ  คณะกรรมการกองทุนเข้าใจบทบาทและระเบียบกองทุนมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิเชียร สงอักษรวิเชียร สงอักษรเมื่อ 14 มกราคม 2561 08:03:31

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดยะลา »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ โดยนายวิเชียร สงอักษร

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.แนะนำบทบาmหน้าที่ของพี่เลี้ยง 2. ติดตามด้านการเงินของอบต.วังพญา เงินยกมาจากปี 2560 431,106.40 บาท ได้รับจัดสรรจาก สปสช.ปี 2561 333,900 บาท อบต.วังพญา สมทบ ปี 2561 133,560 บาท รวม 874,866.40 บาท 3. ร่วมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ปี 2561 ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ ผลการพิจารณาดังนี้ 3.1 เป็นของ รพ.สต. 9 โครงการ เนื่องจากมีโครงการที่มีเป้าหมายซ้ำซ้อนและใกล้เคียงกัน ที่ประชุมจึงได้เสนอให้ยุบรวม เหลือ 6 โครงการ และให้เพิ่มแผนงานกิจกรรมทางกาย และแผนงานยาเสพติด 3.2 ศุนย์เด็กเล็ก มี 3 โครง แผนงงานอาหารและโภชนาการ และ แผนงานเด็ก เยาวชนและครอบครัว 3.3 ชมรมกีฬา มี 2 โครง ปรับให้เหลือ 1 โครง ซึ่งเป็นแผนงานกิจกรรมทางกาย 3.4 ชมรมรักษ์สุขภาพ มี 2 โครง ซึ่งเป็นแผนงานกิจกรรมทางกาย และแผนงานสิ่งแวดล้อม 3.5 ชมรม อสม. มี 1 โครงการ แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 3.6 ชมรมผู้สูงอายุ 1 โครงการ แผนงานผู้สูงอายุและแผนงานสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอ ให้เครือข่ายเสนอแผนงานเพิ่มเติมอีก 2 แผนงาน คือแผนงานบุหรี่ และแผนงานยาเสพติด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ 2561 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 4/2561

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 20 คน ผลลัพธ์ พิจารณาโครงการ เป็นโครงการประภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ 1.โครงการวัยรุ่นวัยใส ปลอดบุหรี่ โดยนายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด งบประมาณ 30,000 บาท มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการได้ โดยแก้ไขรายละเอียดในโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนฯแนะนำ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลคลองขุด โดยนายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด งบประมาณ 150,000 บาท มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการได้ โดยแก้ไขรายละเอียดในโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนฯแนะนำ 3. โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยผ้าขาวม้าพาสุข โดยนางจิราภรณ์ พรหมเมศว์ กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาแค งบประมาณ 9,102 บาท มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการได้ โดยแก้ไขรายละเอียดในโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนฯแนะนำ 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น คนนาแค โดยโดยนางจิราภรณ์ พรหมเมศว์ กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาแค งบประมาณ 7,135 บาท มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการได้ โดยแก้ไขรายละเอียดในโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนฯแนะนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00
11 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอะหมัด หลีขาหรีอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 มกราคม 2561 19:45:23
แก้ไขโดย อะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 12 มกราคม 2561 19:46:00 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวีนอก ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวีนอก โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาทวีนอกเป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวีนอก เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายอะหมัด หลีขาหรี พี่เลี้ยงประจำกองทุนได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนเบื้องต้น ดังนี้

 1. ให้ทางกองทุนจัดทำข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานทางการเงิน ประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จ
 2. ให้ทางกองทุนตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว ได้จากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล และดำเนินการสมทบเงิน
 3. ให้กองทุนบันทึกข้อมูลโครงการบริหารจัดการกองทุนในแผนงานบริหารจัดการกองทุน และบันทึกข้อมูลในแผนอื่นๆในเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน
 4. ให้กองทุนจัดทำและบันทึกแผนสุขภาพชุมชน ในกรณีที่กองทุนยังไม่ดำเนินการ สามารถนำงบ 7(4) มาใช้ดำเนินงานได้

นายอะหมัด หลีขาหรี พี่เลี้ยงประจำกองทุนได้นำเสนอแนวทางและวิธีการในการจัดทำและบันทึกแผนสุขภาพชุมชนลงในเว็บไซต์ โดยให้คณะกรรมการกองทุนร่วมกันนำเสนอสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในชุมชน และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ที่ประชุมมีมติและมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองทุนประสานหน่วยงานที่มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน เช่น รพ.สต. เพื่อประสานข้อมูลนำมาใช้ในการจัดทำแผนสุขภาพและบันทึกลงในเว็บไซต์ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00
11 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปารีดะ แก้วกรดปารีดะ แก้วกรดเมื่อ 12 มกราคม 2561 22:51:26

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เชิงคีรี ครั้งที่ 1 โดยพี่เลี้ยง ปารีดะ แก้วกรด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ที่ อบต.เชิงคีรี  ทางกองทุนฯ อบต.เชิงคีรี เริ่มทำแผนงานกองทุนฯ  ผู้รับผิดชอบ  แนะนำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ได้แนะนำ ให้ทำโครงการตามแผนงาน มีอยู่ 5 แผนงาน ควรมีโครงการ รองรับ อย่างน้อย1 โครงการ เช่น บุหรี่ เหล้า สารเสพติด แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงานเพิ่มการเคลื่นไหวร่างกาย  ผู้รับการนิเทศ มีความยินดี และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00
11 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนัศรุดดีน เจะแนนัศรุดดีน เจะแนเมื่อ 13 มกราคม 2561 20:39:18

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มูโนะ ครั้งที่ 1 โดย นายอายิ หะมาดุลลาห์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่นิเทศงาน  ที่ อบต.มูโนะ งทางกองทุนฯ อบต.มูโนะ ได้จัดทำแผนงานกองทุนฯผู้รับผิดชอบ ผู้รับงานมีความรู้เรื่องสปสช.ยังดี แต่ว่าผู้คียข้อมูลเปลี่ยนไปเรื่อย ทำให้การทำงานล้าช้า เรื่มสอนคนใหม่ให้ความรู้ความเข้าใจ สอนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ เริ่มต้นใหม่ ในระบบยังไม่เรียบร้อยก็แนะนำให้ลงให้เรียบร้อย ก็ได้ได้แนะนำ ให้ทำโครงการตามแผนงาน มีอยู่ 5 แผนงาน ควรมีโครงการ รองรับ อย่างน้อย1 โครงการ เช่น บุหรี่ เหล้า สารเสพติด แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงานเพิ่มการเคลื่นไหวร่างกายผู้รับการนิเทศ มีความยินดี และให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีการให้ความรู้ แนะนำการดำเนินงาน LTC

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00
11 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลย่านตาขาวชื่อกองทุนตำบลย่านตาขาวเมื่อ 15 มกราคม 2561 13:33:10

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ ๑

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวน Care Plan  (จาก 78 คน เหลือ  34 คน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,050.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00