กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:08:42

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้หญิงทั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ในในเรื่องการตั้งครรภ์และการปฏิบัติตนหลังคลอด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:24:53

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการสางนมด้วยหวีสางนม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้หวีสางนมได้อย่างถูกวิธีและสามารถแนะนำคนอื่นๆได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 09:10:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะทำงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะทำงานด้วยดี 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี เมื่อ 16 ตุลาคม 2560 14:14:31 น.

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี »

ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุต่างๆ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามแผน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,615.00 0.00 0.00 4,615.00
19 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_กองทุนฯAdmin_กองทุนฯเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 13:29:42
Project trainer

ชื่อโครงการ : โครงการดูแลและพัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล ผ่านเว็ปไซต์ ปี 2561 »

ชื่อกิจกรรม : ปรับแผนงาน

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปรับแผนงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะนังตายอกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะนังตายอเมื่อ 18 ตุลาคม 2560 12:40:29

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 140 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ทำให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 2.ทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.ทำให้มีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00
16 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 15:03:25

ชื่อโครงการ : โครงการฟันสวยยิ้มใส »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 1,410.00 4,100.00 0.00 0.00 6,710.00
16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_กองทุนฯAdmin_กองทุนฯเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 16:47:13
Project trainer

ชื่อโครงการ : โครงการดูแลและพัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล ผ่านเว็ปไซต์ ปี 2561 »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุง คู่มือ ปี 61

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

http://localfund.happynetwork.org/upload/forum/manualLFnew16_oct60.pdf

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลอุใดเจริญกองทุนตำบลอุใดเจริญเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 13:25:39
แก้ไขโดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ เมื่อ 20 ตุลาคม 2560 14:19:22 น.

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่1/61

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พิจารณาโครงการ/แผนงาน เข้าแผนการดำเนินงานกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00 5,142.00
12 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_กองทุนฯAdmin_กองทุนฯเมื่อ 14 ตุลาคม 2560 14:05:59
Project trainer

ชื่อโครงการ : โครงการดูแลและพัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล ผ่านเว็ปไซต์ ปี 2561 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ ทีม LTC สปสช. เขต 12

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชุมหารือร่วมกับ ทีม LTC เพื่อหาแนวออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง ระบบบริหารงานกองทุนฯ
 • นัดเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ที่ เคยทำ LTC  2-3 กองทุน มาคุยอีกครั้ง 
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลดอนทรายกองทุนตำบลดอนทรายเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 10:21:02

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ »

ชื่อกิจกรรม : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย มีแผนพัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารกองทุนฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย มีแผนพัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารกองทุนฯ 2) ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ 3) ประชาชนตำบลดอนทราย  ได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค


รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,500.00 2,500.00 0.00 0.00 7,000.00
11 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการแม่ลูกผูกพันสานฝันฟันดี »

ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจช่องปาก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีชุดแปรงฟันให้กับหญิงตั้งครรภ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
10 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลสะเตงนอกกองทุนตำบลสะเตงนอกเมื่อ 11 ตุลาคม 2560 14:55:57

ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 350 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนจำนวน 350 คน เกิดทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 35,000.00 0.00 16,000.00 13,500.00 0.00 66,000.00
9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_กองทุนฯAdmin_กองทุนฯเมื่อ 14 ตุลาคม 2560 14:05:29
Project trainer

ชื่อโครงการ : โครงการดูแลและพัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล ผ่านเว็ปไซต์ ปี 2561 »

ชื่อกิจกรรม : เปิดการใช้งาน -แผน- สำหรับกองทุนฯ

 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดให้กองทุนทำแผนผ่านระบบได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่เมื่อ 8 ตุลาคม 2560 09:59:59

ชื่อโครงการ : โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม »

ชื่อกิจกรรม : ขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชนมุสลิมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาประดู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กและเยาวชนมุสลิมได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ สามารถลดภาวะเสี่ยงของการออกเลือด รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครองชุมชนในการป้องกันโรคติดเชื้อ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แก่ อสม.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งยาว จำนวน 35 คน ให้ความรู้ เรื่องการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติในเรื่องการใช้อุปกรณ์วัดความดันโลหิต การเจาะเลือดปลายนิ้ว การอ่านค่าความดันโลหิต ค่าน้ำตาลในเลือด โดย วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยาว 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.00
2 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซิกา แก่ อสม. ปี2560 »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคซิกาแก่ อสม.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 35 คน เข้าร่วมโครงการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถเฝ้าระวังป้องกัน การเกิดโรคซิกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,125.00
2 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุยืนยาว »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวิถีพุทธ วิถีธรรม ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00