กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลพะตงกองทุนเทศบาลตำบลพะตงเมื่อ 21 เมษายน 2560 15:23:07
แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลพะตง เมื่อ 21 เมษายน 2560 15:31:33 น.

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง ปี 60 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ  จำนวน  3  โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
1 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลกองทุนสุขภาพตำบลชุมพลเมื่อ 3 มีนาคม 2560 14:54:51

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2560

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายใจ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลเนินงามชื่อกองทุนตำบลเนินงามเมื่อ 26 ธันวาคม 2559 23:03:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลเนินงาม เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 23:06:34 น.

ชื่อโครงการ : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก »

ชื่อกิจกรรม : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 31,250.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 46,250.00
8 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 20 เมษายน 2560 12:28:46

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงประจำกองทุนฯ ครั้งที่ 4

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลจะทิ้งพระชื่อกองทุนตำบลจะทิ้งพระเมื่อ 4 พฤษภาคม 2560 12:13:52

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.จะทิ้งพระ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลโคกสักกองทุนสุขภาพตำบลโคกสักเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 09:15:50

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนงานหรือดครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจำรัส  หวังมณีย์จำรัส หวังมณีย์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 11:43:15

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอระโนดทุกแห่ง โดย พี่เลี้ยงจำรัส หวังมณีย์ และภ.ก.สมชาย ณ ห้องประชุม ทต.บ่อตรุ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. มีการทำความเข้าใจเรื่องของการบันทึกข้อมูลการได้รับเงินสนับสนุนจากสป.สช. และสมทบจากท้องถิ่น ลงในเวปไซด์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้
2. การให้เลขาฯกองทุนและฝ่ายคีย์ข้อมูลกองทุน ได้แลกเปลี่ยนซักถามปัญหาต่างๆ ที่ต้องการคำเสนอแนะปรับปรุงให้โครงการได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
3.  การทำความเข้าใจถึงข้อมูลรายละเอีดย รวมถึงระเบียยการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบของสป.สช
ผลลัพธ์ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอระโนดจำนวน 9 องค์การ ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนได้เพิ่มขึ้น
2. มีการเพิ่มกิจกรรมโครงการบริหารจัดการกองทุนฯ  7(4) กับกองทุนที่เข้าร่วมเวที และมีการร่วมพัฒนาโครงการที่ทางพื้นที่หน่วยงานได้เสนอมาเพื่อเกิดการปรับปรุงให้เนื้อหา วัตถุประสงค์สอดคล้องกับระเบียน สป.สช.
3. มีการวางแผนประชุมคณะทำงานฯ ปีละ 4 ครั้งในทุกๆกองทุนที่เข้าร่วมเวที

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 21 พฤษภาคม 2560 18:03:46

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมและติดตามแนะนำการพิจารณาโครงการคณะกรรมการบริหารกองทุน เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่าวมประชุม ชี้แจงการดำเนินงาน LTC  การพิจารณาโครงการ LTC  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปรับปรุงแก้ไขดครงการ แล้วเสร็จ  กรรมการอนุมัติ  การเำเนินงานการอบรม CG 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 21 พฤษภาคม 2560 17:55:02

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนและเป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม และการบันทึกการเงิน กองทุนตำบลเทศบาลตำบลปาดังเบซา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยากร บรรยายระเบียบกองทุน  การพิจารณาโครงการ การบันทึกการรับ - จ่าย เงิน    การเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับงบประมาณแต่ละประเภท    การบันทึกโปรแกรมออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อ่าวตงชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อ่าวตงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 09:33:11

ชื่อโครงการ : โครงการบริการในบ้านในใจ สานสายใยชุมชน เพื่อคนอ่าวตงสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_กองทุนสุขภาพตำบลAdmin_กองทุนสุขภาพตำบลเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 15:36:23
Project trainer

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพชุมชนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ปรับแก้โครงการต้านภัยยาเสพติดโดยญาลันนันบารู

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีกองทุนฯ บางส่วน พิจารณา อนุมัติงบประมาณ โครงการต้านภัยยาเสพติดโดยญาลันนันบารู พร้อมดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 6/60 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 62 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    แจ้งแนวทางการใช้เงินในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารเดือนรอมฎอนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   เพื่ออนุมัติโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารเดือนรอมฎอนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กรณีคณะกรรมการอนุมัติโครงการให้ความเห็นชอบ)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,200.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 5,440.00
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12:12:28
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12:16:51 น.

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อยวัยใสบ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 7 »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 135 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เด็กบ้านคลองช้างออกมีพัฒนาการตามวัยที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2.ผู้ปกครองเด็กบ้านคลองช้างออกมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กมากขึ้น 3.เด็กและผู้ปกครองมีความรักต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความอบอุ่นในครอบครัว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12:16:11
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12:17:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อยวัยใสบ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 7 »

ชื่อกิจกรรม : จัดให้เด็กเล่นเก้าอี้ดนตรี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 135 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เด็กบ้านคลองช้างออกมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายได้ตามวัย 2.เด็กและผู้ปกครองมีความรักต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความอบอุ่นในครอบครัว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12:20:23

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อยวัยใสบ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 7 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้เด็กไปกอดแม่ เพื่อให้เกิดความรักและความอบอุ่น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 135 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เด็กและผู้ปกครองมีความรักต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความอบอุ่นในครอบครัว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 13 พฤษภาคม 2560 10:27:39

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพชุมชนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปรึกษาหารือ สานงานเสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ภาพรวม ประเด็น การพัฒนาระบบสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพตำบลภาพรวม ประเด็น การพัฒนาระบบสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพตำบล
 • photo
 • photo คุณกัลยาทรรศน์ และคุณชยานิน นำเสนอ คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชนคุณกัลยาทรรศน์ และคุณชยานิน นำเสนอ คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน
 • photo สมชาย นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นประเด็น กองทุนสุขภาพตำบลสมชาย นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นประเด็น กองทุนสุขภาพตำบล
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีตัวแทนทีมพี่เลี้ยงประจำจังหวัด คือ จ.สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล และยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คนเข้าร่วมจัดทำแนวทางการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพตำบล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 14 พฤษภาคม 2560 22:34:12

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการสมทบเงินเข้ากองทุนตำบล อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดต่อประสานงานเร่งการสมทบเงินเข้ากองทุนตำบล อบต.นาหม่อม  เทสบาลตำบลดโกม่วง  อยู้ระหว่างการดพเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมงคล สองทิศมงคล สองทิศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 15:23:11

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง จังหวัดตรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส และประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขตอำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 400 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 08.30 น. ทีมที่ 4 ติดตามกองทุนสุขภาพ อบต.กะลาเส โดยมีคณะกรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนของ อบต.กะลาเส ให้ข้อมูลในการดำเนินงานกองทุน ทีมพี่เลี้ยง ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานกองทุน พร้อมเน้นย้ำให้มีการบันทึกผ่านโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน มีการทวงแผนงานโครงการ ที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เวลา 13.00 น. ทีมที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ในเขตอำเภอสิเกา ในภาพรวม ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสิเกา มีกองทุนในเขตอำเภอสิเกาเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน ทีมที่ 4 ได้แนะนำพี่เลี้ยง พร้อมบทบาทในการติดตามกองทุนฯ ให้ทุกกองทุนได้รับทราบพร้่อมให้ข้อมูลในการดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค เน้นย้ำให้ทุกกองทุน ใช้จ่ายงบประมาณให้คงเหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ให้มีการซักถามข้อสงสัยในการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00