กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
7 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซาชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซาเมื่อ 17 มกราคม 2561 14:27:16

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ  ผู้เจ็บป่วยได้รับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 31,100.00 0.00 0.00 0.00 31,100.00
1 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลมะรือโบตกชื่อกองทุนตำบลมะรือโบตกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 13:02:22
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลมะรือโบตก เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 11:09:12 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมใจ DPAC ร่วมใจลดโรค Metabolic ปี 2560 »

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:45:24
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:10:54 น.

ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่นำร่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายร่วมกับกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 10,000.00 0.00 0.00 22,000.00
28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:51:22
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:23:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ประเมินติดตามผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเสี่ยงมีน้ำหนักลดลง จำนวน 15 คน
รอบเอวลดลง จำนวน15 คน
ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จำนวน6 คน ระดับความดันโลหิตสูงลดลง จำนวน 23คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:42:12
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:59:23 น.

ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่นำร่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มเสี่ยงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส
2.กลุ่มเสี่ยงให้ความสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 500.00 0.00 0.00 3,500.00
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:38:42
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:13:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อ้วน ลงพุงในพื้นที่นำร่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน ลงพุงมากขึ้น 2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ 3 อ 2ส

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 500.00 0.00 0.00 12,500.00
30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:08:42

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้หญิงทั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ในในเรื่องการตั้งครรภ์และการปฏิบัติตนหลังคลอด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:24:53

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการสางนมด้วยหวีสางนม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้หวีสางนมได้อย่างถูกวิธีและสามารถแนะนำคนอื่นๆได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 15:18:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 09:10:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะทำงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะทำงานด้วยดี 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 11:32:27

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริการ »

ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ย.2559 2.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 ก.ย.2560 3.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ก.ย.2560

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
17,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,300.00
14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:01:51

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท * 2 มื้อ * 20 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
 4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
 5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
 6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
 7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:10

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
 4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
 5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
 6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
 7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:25
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขต เมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:41 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

ชื่อกิจกรรม : ค่าวิทยากร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
 4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
 5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
 6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
 7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนตำบลอุใดเจริญกองทุนตำบลอุใดเจริญเมื่อ 4 มกราคม 2561 09:22:32
แก้ไขโดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ เมื่อ 22 มกราคม 2561 10:31:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ จนท. คณะกรรมการและอนุกรรมการ

 • photo อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
 • photo ภาพการอบรมภาพการอบรม
 • photo ภาพรับประทานอาหารกลางวันภาพรับประทานอาหารกลางวัน
 • photo วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
 • photo ป้ายโครงการป้ายโครงการ
 • photo วิทยากรบรรยายการอบรมวิทยากรบรรยายการอบรม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความคิดเห็นจากวิทยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 4,500.00 3,285.00 0.00 0.00 11,385.00
27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรือเสาะกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรือเสาะเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 15:12:28

ชื่อโครงการ : โครงการจัดบริการชุดสิทธฺิประโยชน์สำหรับมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด - 1 ปี »

ชื่อกิจกรรม : ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด (เด็กที่เกิดระหว่าง สิงหาคม - กันยายน 2560

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ด้วย งานอนามัยแม่และเด็ก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้ดำเนินงานโครงการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สำหรับมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด – 1 ปี ประจำปี 2560 นั้น ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการดูแลหลังคลอดได้อย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อเนื่องรวมถึงการให้บริการการดูแลเด็กในช่วงปฐมวัย 0-5 ปี ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เหมาะสมตามวัยด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและบุคลากรผู้ให้บริการ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 320.00 5,720.00
1 กรกฎาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:58:16
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14:01:56 น.

ชื่อโครงการ : โครงพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มอาวุโสด้วยกีฬาฟุตบอล »

ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนฝ่ายเทคนิคทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อน-หลังออกกำลังกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
21 พฤษภาคม 2561
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : โครงการพฤติกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : การออกกำลังกายและสาธิตการทำกายบริหารเบื้องต้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บรรยายถึงข้อดีของการออกกำลังกายและสาธิตการทำกายบริหารเบื้องต้น เวลา 15.00 -16.00 น. ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านบาโงฮารอ ร้อยละ 100  ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  โดยการออกกำลังกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลโคกสะบ้าชื่อกองทุนตำบลโคกสะบ้าเมื่อ 29 มกราคม 2561 11:53:52

ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้บริการปรึกษา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 127 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมและเมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง และอัตราป่วยจากโรคความดันโลหิตสูง  และโรคเบาหวานลดลง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
12,700.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 27,700.00