กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
7 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซาชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซาเมื่อ 17 มกราคม 2561 14:27:16

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ  ผู้เจ็บป่วยได้รับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 31,100.00 0.00 0.00 0.00 31,100.00
            1 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลมะรือโบตกชื่อกองทุนตำบลมะรือโบตกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 13:02:22
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลมะรือโบตก เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 11:09:12 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการร่วมใจ DPAC ร่วมใจลดโรค Metabolic ปี 2560 »

            ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

            ไฟล์ประกอบกิจกรรม

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
            3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:45:24
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:10:54 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

            ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่นำร่อง

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายร่วมกับกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 12,000.00 10,000.00 0.00 0.00 22,000.00
            28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:51:22
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:23:59 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

            ชื่อกิจกรรม : ประเมินติดตามผล

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            กลุ่มเสี่ยงมีน้ำหนักลดลง จำนวน 15 คน
            รอบเอวลดลง จำนวน15 คน
            ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จำนวน6 คน ระดับความดันโลหิตสูงลดลง จำนวน 23คน

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
            14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:42:12
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:59:23 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

            ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่นำร่อง

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            1.กลุ่มเสี่ยงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส
            2.กลุ่มเสี่ยงให้ความสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 3,000.00 500.00 0.00 0.00 3,500.00
            15 พ.ค. 2560 เวลา 07:30 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 15:38:42
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:13:27 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน อ้วน ลงพุง ประจำปีงบประมาณ 2560 »

            ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อ้วน ลงพุงในพื้นที่นำร่อง

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            1.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน ลงพุงมากขึ้น 2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ 3 อ 2ส

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 12,000.00 500.00 0.00 0.00 12,500.00
            30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:08:42

            ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

            ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้หญิงทั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ในในเรื่องการตั้งครรภ์และการปฏิบัติตนหลังคลอด

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
            30 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยกองทุนตำบลบางสักกองทุนตำบลบางสักเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 11:24:53

            ชื่อโครงการ : โครงการอบรมชุมชนนมแม่ หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู »

            ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการสางนมด้วยหวีสางนม

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้หวีสางนมได้อย่างถูกวิธีและสามารถแนะนำคนอื่นๆได้

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
            1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลกะรุบีชื่อกองทุนตำบลกะรุบีเมื่อ 22 พ.ค. 2560 15:18:30
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อ 22 พ.ค. 2560 15:18:30 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 »

            ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลกะพ้อ และออกเยี่ยมเยียนสมาชิกในกลุ่ม

            ไฟล์ประกอบกิจกรรม

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวเกิดความรู้สึกดีใจ ที่สังคมยังเห็นคุณค่าในตัวเอง การมอบของเยี่ยมทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน ซึ่งการลงเยี่ยมในแต่ละครั้ง นอกจากชมรม อสม.ในพื้นที่แล้ว ยังมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อบต. ร่วมกันลงพื้ันที่ พบปะพูดคุย ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พอจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความทุกข์ใจได้บางส่วน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกๆฝ่าย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุในพื้นที่

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
            23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 09:10:28 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะทำงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ »

            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะทำงานด้วยดี 

            รายงานการใช้เงิน
            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
            5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
            29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นกองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:14:04
            แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 15:30:59 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการสตรีไม้แก่นสดใส ต้านภัยร้ายด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม »

            ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปีพร้อมจัดทำทะเบียน

            • photo สรุปผลการดำเนินงาน
              สรุปผลการดำเนินงาน
             • photo สรุปผลการดำเนินงาน
               สรุปผลการดำเนินงาน
              • photo สรุปผลการดำเนินงาน
                สรุปผลการดำเนินงาน
               • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                   รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                  • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                    รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                   1. อัตราการป่วยและการตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลุกลดลง
                   2. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 30
                   รายงานการใช้เงิน
                   ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                   ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                   8,000.00 3,000.00 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 30,000.00
                   22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลราตาปันยังเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 11:32:27

                   ชื่อโครงการ : โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริการ »

                   ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทน

                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                1.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ย.2559 2.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 ก.ย.2560 3.ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ก.ย.2560

                                                รายงานการใช้เงิน
                                                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                17,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,300.00
                                                14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:01:51

                                                ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

                                                ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท * 2 มื้อ * 20 คน

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
                                                2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                                                3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
                                                4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
                                                5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
                                                6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
                                                7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
                                                รายงานการใช้เงิน
                                                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
                                                14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:10

                                                ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

                                                ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
                                                2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                                                3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
                                                4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
                                                5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
                                                6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
                                                7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
                                                รายงานการใช้เงิน
                                                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
                                                14 มกราคม 2568 เวลา 09:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขตเมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:25
                                                แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คีรีเขต เมื่อ 5 มกราคม 2561 14:02:41 น.

                                                ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนคีรีเขตรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม »

                                                ชื่อกิจกรรม : ค่าวิทยากร

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                1. อสม.และกลุ่มที่ให้ความสนใจมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อที่จะแนะนำและค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมาย
                                                2. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                                                3. ผู้ที่มีความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกและเซล์เต้านมได้รับการดูลติดตามอย่างใกล้ชิด
                                                4. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพิ่มมากขึ้น
                                                5. การค้นพบมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้านมในระยะลุกลามลดลง
                                                6. ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รบการบำบัดรักษาตามมาตรฐานและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
                                                7. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง
                                                รายงานการใช้เงิน
                                                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
                                                1 เมษายน 2562
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยกองทุน สปสช.บานากองทุน สปสช.บานาเมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 12:41:14

                                                ชื่อโครงการ : โครงการโภชนาการที่ดีลดโรค ลดพุง(กสค. ปี2)หมู่ที่2 »

                                                ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวของร่างกาย

                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                      บรรลุตามวัตถุประสงค์

                                                      รายงานการใช้เงิน
                                                      ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                      ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                      600.00 1,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00
                                                      28 ธันวาคม 2561
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยกองทุนตำบลอุใดเจริญกองทุนตำบลอุใดเจริญเมื่อ 4 มกราคม 2561 09:22:32
                                                      แก้ไขโดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:34:12 น.

                                                      ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ »

                                                      ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ จนท. คณะกรรมการและอนุกรรมการ

                                                      • photo อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
                                                        อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
                                                       • photo ภาพการอบรม
                                                         ภาพการอบรม
                                                        • photo ภาพรับประทานอาหารกลางวัน
                                                          ภาพรับประทานอาหารกลางวัน
                                                         • photo วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
                                                           วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
                                                          • photo ป้ายโครงการ
                                                            ป้ายโครงการ
                                                           • photo วิทยากรบรรยายการอบรม
                                                             วิทยากรบรรยายการอบรม

                                                            ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                            ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความคิดเห็นจากวิทยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                            รายงานการใช้เงิน
                                                            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                            3,600.00 0.00 4,500.00 3,285.00 0.00 0.00 11,385.00
                                                            27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                            โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรือเสาะกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรือเสาะเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 15:12:28

                                                            ชื่อโครงการ : โครงการจัดบริการชุดสิทธฺิประโยชน์สำหรับมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด - 1 ปี »

                                                            ชื่อกิจกรรม : ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด (เด็กที่เกิดระหว่าง สิงหาคม - กันยายน 2560

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                            ด้วย งานอนามัยแม่และเด็ก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้ดำเนินงานโครงการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สำหรับมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด – 1 ปี ประจำปี 2560 นั้น ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการดูแลหลังคลอดได้อย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อเนื่องรวมถึงการให้บริการการดูแลเด็กในช่วงปฐมวัย 0-5 ปี ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เหมาะสมตามวัยด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและบุคลากรผู้ให้บริการ 

                                                            รายงานการใช้เงิน
                                                            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                            0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 320.00 5,720.00
                                                            1 ตุลาคม 2561
                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                            โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลจะแนะชื่อกองทุนตำบลจะแนะเมื่อ 17 พ.ค. 2561 10:33:10

                                                            ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลจะแนะ »

                                                            ชื่อกิจกรรม : พ่นหมอกควัน

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                            ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก  มีความสามารถในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันที่ถูกต้องลแะมีการดำเนินการพ่นหมอกควันจำนวน 10หมู่บ้าน

                                                            รายงานการใช้เงิน
                                                            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                            8,000.00 16,000.00 11,000.00 24,800.00 0.00 0.00 59,800.00
                                                            30 กันยายน 2561
                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                            โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้วกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้วเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 15:53:01

                                                            ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ตำบลห้วยแก้ว »

                                                            ชื่อกิจกรรม : สรุปติดตามผลดำเนินงานโครงการ

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                            -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดมากขึ้น ร้อยละ 85 

                                                            รายงานการใช้เงิน
                                                            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00