กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 กันยายน 2560
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึกกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึกเมื่อ 23 เมษายน 2561 15:52:19
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก เมื่อ 23 เมษายน 2561 15:54:56 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่จิตอาสา โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพทีม/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 10 และดำเนินการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดย CG จำนวน 4 ราย ใน ตำบลห้วยลึก 

             รายงานการใช้เงิน
             ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
             ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
             19,200.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 23,700.00
             23 เมษายน 2561
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลหนองบัวชื่อกองทุนตำบลหนองบัวเมื่อ 23 เมษายน 2561 14:43:32
             แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลหนองบัว เมื่อ 23 เมษายน 2561 14:57:32 น.

             ชื่อโครงการ : โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูกเพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดในชุมชน ปีงบประมาณ 2560 »

             ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิงตั้งครรภ์ และ อสม.เรื่องการฝากครรภ์คุณภาพและและติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอด

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                    • ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.18 -ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75
                    • ทารกแรกเกิดน้ำหนักมากกว่า 2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 2.86
                    • หญิงตั้งครรภ์ในอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.28
                    • แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90.91
                    รายงานการใช้เงิน
                    ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                    ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                    0.00 0.00 0.00 22,250.00 0.00 0.00 22,250.00
                    19 เมษายน 2561
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึกกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึกเมื่อ 19 เมษายน 2561 15:58:56
                    แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก เมื่อ 23 เมษายน 2561 14:51:03 น.

                    ชื่อโครงการ : โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ปี 2560 »

                    ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้านโดยรณรงค์ 3 อ. 2 ส.

                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         1.ประชาชนมีความรู้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 2.เป็นศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3.เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพของชุมชน 4.เกิดวัตกรรมสุขภาพชุมชนจากการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านลดเสี่ยง ลดโรค

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         0.00 24,600.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 34,600.00
                         19 ธันวาคม 2560
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 16:27:25
                         แก้ไขโดย กองทุนตำบลเกาะสาหร่าย เมื่อ 23 เมษายน 2561 14:17:25 น.

                         ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เกาะสาหร่าย ปี 2561 »

                         ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน MOU และจัดทำแผนกองทุนร่วมกับ สปสช

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         0.00 0.00 5,360.00 0.00 0.00 0.00 5,360.00
                         11 มกราคม 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายเมื่อ 17 มกราคม 2561 10:34:26
                         แก้ไขโดย กองทุนตำบลเกาะสาหร่าย เมื่อ 23 เมษายน 2561 12:03:59 น.

                         ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เกาะสาหร่าย ปี 2561 »

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสาหร่าย ครั้งที่ 1/2561

                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             เกิดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

                             รายงานการใช้เงิน
                             ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                             ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                             5,300.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00
                             16 มีนาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยสุภารัตน์สุภารัตน์เมื่อ 23 เมษายน 2561 10:38:46
                             แก้ไขโดย สุภารัตน์ เมื่อ 23 เมษายน 2561 10:43:07 น.

                             ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดตรัง »

                             ชื่อกิจกรรม : ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ อบต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด ครั้งที่ 1 โดย นางสุภารัตน์ ภักดี

                             • photo
                              • photo
                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561ได้ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ดังนี้ 1. จะมีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 2. มีการลงระบบ Localfund แล้ว
                               3. ได้รับเงินสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม แล้ว เป็นเงิน 90,000 บาท 4. ได้จัดทำบัญชีระบบมือ
                               5. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสแต่ไม่ได้รายงานคณะกรรมการกองทุนฯ 6. ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 1 ครั้ง 7. ได้มีการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2560  อยู่ในระดับ A+

                               รายงานการใช้เงิน
                               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                               600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
                               28 กันยายน 2560
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ยเมื่อ 23 เมษายน 2561 10:22:24
                               แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ย เมื่อ 23 เมษายน 2561 10:37:34 น.

                               ชื่อโครงการ : โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ »

                               ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย

                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    จากการที่ชมรมออกกำลังกายบ้านน้ำหรา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาบเพื่อการกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีการออกกำลังกาย และได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการที่ออกกำลังกายและขั้นตอนในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดได้ และจากการจัดอบรมมีเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 จึงทำให้ประชาชน และเด็กในบ้านน้ำหรา ปลูกฝังในการออกกำลังกายและหันมาสนใจเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น

                                    รายงานการใช้เงิน
                                    ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                    ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                    2,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
                                    28 สิงหาคม 2560
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางโกระชื่อกองทุนตำบลบางโกระเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 10:15:56
                                    แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางโกระ เมื่อ 20 เมษายน 2561 13:59:54 น.

                                    ชื่อโครงการ : พัฒนาเด็กเล็กฟันสวยยิ้มใส »

                                    ชื่อกิจกรรม : ิกิจกรรมให้ความรู้เด็กเล็กด้านการดูแลสุขภาพฟัน

                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    เด็กเล็กมีสุขภาพฟันและร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี รู้จักวิธีการป้องกันโรคฟันผุ และรู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี 

                                    รายงานการใช้เงิน
                                    ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                    ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                    750.00 1,800.00 0.00 5,270.00 0.00 0.00 7,820.00
                                    30 เมษายน 2560
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยกองทุนฯตำบลละงูกองทุนฯตำบลละงูเมื่อ 20 เมษายน 2561 11:03:55
                                    แก้ไขโดย กองทุนฯตำบลละงู เมื่อ 20 เมษายน 2561 11:22:27 น.

                                    ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.8 »

                                    ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

                                    • photo
                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                     1. อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกลดลง 2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเลือดออกมากขึ้น3.ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
                                     รายงานการใช้เงิน
                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                     0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
                                     19 มิถุนายน 2560
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อ 20 เมษายน 2561 10:15:58 น.

                                     ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560 »

                                     ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     ได้วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส น้ำยาพ่นหมอกควัน และ น้ำยาสเปรย์กำจัดยุง) ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

                                     รายงานการใช้เงิน
                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                     0.00 0.00 0.00 26,300.00 0.00 0.00 26,300.00
                                     4 กรกฎาคม 2560
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อ 20 เมษายน 2561 09:56:04 น.

                                     ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560 »

                                     ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมติดตั้งในชุมชน

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     ติดตั้งป้ายไวนิลรณรงค์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

                                     รายงานการใช้เงิน
                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                     0.00 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,035.00
                                     27 กันยายน 2560
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึกกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึกเมื่อ 19 เมษายน 2561 14:45:42
                                     แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:54:37 น.

                                     ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลห้วยลึก »

                                     ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม/กิจรรมรณรงค์ให้ความรู้และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารภายในโรงเรียน ร้านชำ แผงลอย และ อย.น้อย

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอภัยปราศจากสารเคมีและสิ่งปนเปื้อน สถานที่จำหน่ายอาหารมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่กำหนด อย.น้อย มีความรู้และศักยภาพในด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ผู้ประกอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น

                                           รายงานการใช้เงิน
                                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                           0.00 600.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00
                                           6 กุมภาพันธ์ 2561
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยกองทุน สปสช.บานากองทุน สปสช.บานาเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 15:26:29
                                           แก้ไขโดย กองทุน สปสช.บานา เมื่อ 18 เมษายน 2561 16:40:10 น.

                                           ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี2561 »

                                           ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสาร เชิญประชุม รายงานการประชุม สรุปรายงานการเงิน และบันทันทึกโปรแกรมของผู้ประสานและ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           บรรลุตามวัตถุประสงค์

                                           รายงานการใช้เงิน
                                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                           1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
                                           27 มีนาคม 2561
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยกองทุนตำบลท่าโพธิ์กองทุนตำบลท่าโพธิ์เมื่อ 18 เมษายน 2561 16:08:04
                                           แก้ไขโดย กองทุนตำบลท่าโพธิ์ เมื่อ 18 เมษายน 2561 16:13:50 น.

                                           ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ »

                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           พิจาณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 3 โครงการ

                                           รายงานการใช้เงิน
                                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                           2,000.00 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00 2,275.00
                                           16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายกองทุนตำบลเกาะสาหร่ายเมื่อ 24 มกราคม 2561 13:56:25
                                           แก้ไขโดย กองทุนตำบลเกาะสาหร่าย เมื่อ 18 เมษายน 2561 15:46:14 น.

                                           ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2561 »

                                           ชื่อกิจกรรม : พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1-7 ตำบลเกาะสาหร่าย

                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               ลดความชุกชุมของยุงลาย

                                               รายงานการใช้เงิน
                                               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                               0.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00
                                               27 พฤศจิกายน 2560
                                               รายงานจากพื้นที่
                                               โพสท์โดยชัญญานุชชัญญานุชเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 11:04:08
                                               แก้ไขโดย ชัญญานุช เมื่อ 18 เมษายน 2561 14:07:41 น.

                                               ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดสตูล »

                                               ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ ครั้งที่ 1 โดย ชัญญานุช พุ่มพวง

                                               • photo
                                                • photo
                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                 • ให้คำแนะนำการพิจารณาคัดกรองโครงการแก่คณะอนุกรรมการ
                                                 • แนะนำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
                                                 • แนะนำการบันทึกแผน
                                                 รายงานการใช้เงิน
                                                 ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                 ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
                                                 31 มีนาคม 2561
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลากองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลาเมื่อ 18 เมษายน 2561 13:36:25
                                                 แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา เมื่อ 18 เมษายน 2561 13:47:13 น.

                                                 ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเรียนรู้ (Knowledg Management) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองในด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในคลีนิคของหน่วยบริการปฐมภูมิ »

                                                 ชื่อกิจกรรม : 2.1 กิจกรรมในการดำเนินงาน ในคลินิกโรคเรื้อรัง

                                                 • photo
                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตในพื้นที่ได้รับการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป้าหมาย 100% ผลลัพธ์ 100% สภาพความสำเร็จ บรรลุ
                                                  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป้าหมาย มากกว่า80% ผลลัพธ์ 98% สภาพความสำเร็จ บรรลุ
                                                  • ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ
                                                  รายงานการใช้เงิน
                                                  ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                  ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                  1,800.00 30,800.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 35,000.00
                                                  6 มีนาคม 2561
                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                  โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ยเมื่อ 18 เมษายน 2561 10:46:21
                                                  แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ย เมื่อ 18 เมษายน 2561 10:51:02 น.

                                                  ชื่อโครงการ : โครงการวัยใส ยิ้มสวย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2560 »

                                                  ชื่อกิจกรรม : เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก

                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                  โครงการวัยใส ยิ้มสวย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2560 - ศพด.บ้านเกาะใหญ่ เข้าร่วม 38 คน - ศพด.มัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะห์ เข้าร่วม 20 คน - ศพด.มัสยิดนูริลฮูดา เข้าร่วม 17 คน

                                                  รายงานการใช้เงิน
                                                  ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                  ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                  0.00 0.00 0.00 8,403.00 0.00 0.00 8,403.00
                                                  6 มีนาคม 2561
                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                  โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ยเมื่อ 18 เมษายน 2561 10:50:06
                                                  แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนุ้ย เมื่อ 18 เมษายน 2561 10:50:44 น.

                                                  ชื่อโครงการ : โครงการวัยใส ยิ้มสวย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2560 »

                                                  ชื่อกิจกรรม : ทันตสุขศึกษาและฝึกการแปรงฟันแก่ผู้ปกครองและเด็ก

                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                  โครงการวัยใส ยิ้มสวย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2560 - ศพด.บ้านเกาะใหญ่ เข้าร่วม 38 คน - ศพด.มัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะห์ เข้าร่วม 20 คน - ศพด.มัสยิดนูริลฮูดา เข้าร่วม 17 คน

                                                  รายงานการใช้เงิน
                                                  ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                  ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                  1,200.00 450.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 3,525.00
                                                  20 มีนาคม 2561
                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                  โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 18 เมษายน 2561 10:05:13
                                                  แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 18 เมษายน 2561 10:29:56 น.

                                                  ชื่อโครงการ : โครงการบางเป้าเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561 »

                                                  ชื่อกิจกรรม : ฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                     1. ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ มีการลอยตัวทั้งการลอยตัวแบบนอนคว่ำ การลอยตัวแบบนอนหงาย (แม่ชีลอยน้ำ ) และการลอยตัวแบบลำตัวตั้ง ( การลอยคอ การลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ำ ) การทำท่าผีจีน การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด เช่น ขวดน้ำพลาสติก รองเท้าแตะฟองน้ำ  การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน้ำใน  น้ำลึก และการเลือกใช้เสื้อชูชีพ
                                                     2. ผู้เข้ารับการฝึกทักษะสามารถรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  การช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยการโยนอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำดื่มพลาสติก  ถังแกลลอน  เสื้อชูชีพ และการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ท่อ PVC ไม้ไผ่ กิ่งไม้  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ตกน้ำจมน้ำ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
                                                     รายงานการใช้เงิน
                                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                     48,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 58,000.00