กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 กันยายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยไพฑูรย์ ทองสมไพฑูรย์ ทองสมเมื่อ 21 กันยายน 2561 15:34:44
แก้ไขโดย ไพฑูรย์ ทองสม เมื่อ 21 กันยายน 2561 16:23:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม

 • photo นายกกล่าวเปิดการประชุม
   นายกกล่าวเปิดการประชุม
  • photo ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ
    ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ
   • photo ให้ความรู้เรื่องการทำแผน
     ให้ความรู้เรื่องการทำแผน
    • photo ให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ
      ให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ
     • photo แลกเปลี่ยนประสบการณื
       แลกเปลี่ยนประสบการณื
      • photo จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
        จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนชัดเจนมากขึ้น มีการซักถามข้อสงสัยต่างๆกันอย่างกว้างขวาง หลังจากเสรจสิ้นการประชุมสรุปได้ว่า แผนสุขภาพกองทุนตำบลดอนทรายในปีงบประมาณ 2562 จะประเกอบด้วยประเด็น   1. ผู้สูงอายุ ซึ่งมีเป้าหมายในปี 62 ที่จะลดอัตราผู้สูงอายุ ADL น้อยกว่า 11 ลงร้อยละ 10 และมีผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 50 คน   2. โรคเรื้อรัง มีเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดผู้ป่วยความดันเบาหวานลงร้อยละ 5 และผู้มีเป็นโรคความดัน เบาหวานอยู่แล้วจะต้องไม่เกิดโรคแทรกซ้อนร้อยละ 50   3. อุบัติเหตุ มีเป้าหมายลดจุดเสี่ยงในตำบลลงร้อยละ 50   4. โภชนาการ มีเป้าหมายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมให้แนวโน้มค่า BMI เข้าสู่มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   5. เด็กเยาวชนและครอบครัว มีเป้าหมาย ให้เกิดพื้นที่หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   6. สิ่งแวดล้อม (ขยะ) มีเป้าหมายลดแหล่งก่อโรคหรือก่อให้เกิดกลิ่นลงอย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งหลังจากได้แผนงานและเป้าหมายแล้วก็ได้มีการเสนอโครงการเข้ามาประกอบอผนงาน โดยได้เรียนรู้ตัวอย่างโครงการดีๆจากการบรรยายและการแลกเปลี่ยนกันในเวทีการประชุม

       รายงานการใช้เงิน
       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
       0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00
       2 พ.ค. 2561
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิตชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิตเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 13:58:29
       แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิต เมื่อ 21 กันยายน 2561 16:19:26 น.

       ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2561 »

       ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหาร

       • photo
        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        1. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านสุขาภิบาลอาหาร
        2. แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่นทุกแห่ง
        3. ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสู่ผู้บริโภคในชุมชนได้
        รายงานการใช้เงิน
        ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
        ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
        0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
        2 พ.ค. 2561
        รายงานจากพื้นที่
        โพสท์โดยชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิตชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิตเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 13:59:04
        แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิต เมื่อ 21 กันยายน 2561 16:19:05 น.

        ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2561 »

        ชื่อกิจกรรม : ป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย

        • photo
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         1. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านสุขาภิบาลอาหาร
         2. แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่นทุกแห่ง
         3. ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสู่ผู้บริโภคในชุมชนได้
         รายงานการใช้เงิน
         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
         0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
         26 มีนาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 21 กันยายน 2561 16:18:17 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธี Smart Technique »

         ชื่อกิจกรรม : การประเมินผล

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ข้อ1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1.1 มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี และโรงเรียนวัดควนธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อห่างไกลจากโรคฟันผุ ณ รพ.สต.ควนธานี  จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ88 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู็เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ข้อ2 เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดควนธานี 2.1 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจฟัน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 และโรงเรียนวัดควนธานีได้รับการตรวจฟันจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.2 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันกรามน้ำนมขึ้นได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 2.3 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีฟันกรามน้ำปริมาณผุจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ได้รับการอุดหนุน จำนวน7 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 โรงเรียนวัดควนธานีที่มีฟันกรามน้ำนมผุได้รับการอุดฟันจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ได้รับการอุดฟันจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  60 2.4 เด็กอายุ 6 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ขึ้นจำนวน 2 คน  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

         รายงานการใช้เงิน
         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         26 มีนาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 21 กันยายน 2561 16:06:56 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธี Smart Technique »

         ชื่อกิจกรรม : จัดให้บริการทันตกรรมด้วยวิธีSmart Technique

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ข้อ1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1.1 มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี และโรงเรียนวัดควนธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อห่างไกลจากโรคฟันผุ ณ รพ.สต.ควนธานี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ88 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู็เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ข้อ2 เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดควนธานี 2.1 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจฟัน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 และโรงเรียนวัดควนธานีได้รับการตรวจฟันจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.2 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันกรามน้ำนมขึ้นได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 2.3 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีฟันกรามน้ำปริมาณผุจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ได้รับการอุดหนุน จำนวน7 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 โรงเรียนวัดควนธานีที่มีฟันกรามน้ำนมผุได้รับการอุดฟันจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ได้รับการอุดฟันจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 2.4 เด็กอายุ 6 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ขึ้นจำนวน 2 คน ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

         รายงานการใช้เงิน
         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
         7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
         26 มีนาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 21 กันยายน 2561 16:00:10 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธี Smart Technique »

         ชื่อกิจกรรม : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กในศพด.อบต.ควนธานี

         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ข้อ1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1.1 มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี และโรงเรียนวัดควนธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อห่างไกลจากโรคฟันผุ ณ รพ.สต.ควนธานี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ88 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู็เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ข้อ2 เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดควนธานี 2.1 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจฟัน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 และโรงเรียนวัดควนธานีได้รับการตรวจฟันจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.2 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันกรามน้ำนมขึ้นได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 2.3 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีฟันกรามน้ำปริมาณผุจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ได้รับการอุดหนุน จำนวน7 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 โรงเรียนวัดควนธานีที่มีฟันกรามน้ำนมผุได้รับการอุดฟันจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ได้รับการอุดฟันจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 2.4 เด็กอายุ 6 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ขึ้นจำนวน 2 คน ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

             รายงานการใช้เงิน
             ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
             ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
             900.00 2,500.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 5,400.00
             26 มีนาคม 2561
             รายงานจากพื้นที่
             แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 21 กันยายน 2561 15:59:00 น.

             ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธี Smart Technique »

             ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ข้อ1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1.1 มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี และโรงเรียนวัดควนธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อห่างไกลจากโรคฟันผุ ณ รพ.สต.ควนธานี  จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ88 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู็เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ข้อ2 เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดควนธานี 2.1 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจฟัน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 และโรงเรียนวัดควนธานีได้รับการตรวจฟันจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.2 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันกรามน้ำนมขึ้นได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 2.3 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีฟันกรามน้ำปริมาณผุจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ได้รับการอุดหนุน จำนวน7 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 โรงเรียนวัดควนธานีที่มีฟันกรามน้ำนมผุได้รับการอุดฟันจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ได้รับการอุดฟันจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  60 2.4 เด็กอายุ 6 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ขึ้นจำนวน 2 คน  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

             รายงานการใช้เงิน
             ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
             ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
             0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
             26 มีนาคม 2561
             รายงานจากพื้นที่
             แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 21 กันยายน 2561 15:58:49 น.

             ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธี Smart Technique »

             ชื่อกิจกรรม : จัดจ้างทำป้ายไวนิล

             • photo
              • photo
               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ข้อ1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1.1 มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี และโรงเรียนวัดควนธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อห่างไกลจากโรคฟันผุ ณ รพ.สต.ควนธานี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ88 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู็เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ข้อ2 เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดควนธานี 2.1 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจฟัน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 และโรงเรียนวัดควนธานีได้รับการตรวจฟันจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.2 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันกรามน้ำนมขึ้นได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 2.3 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีฟันกรามน้ำปริมาณผุจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ได้รับการอุดหนุน จำนวน7 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 โรงเรียนวัดควนธานีที่มีฟันกรามน้ำนมผุได้รับการอุดฟันจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ได้รับการอุดฟันจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 2.4 เด็กอายุ 6 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ขึ้นจำนวน 2 คน ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

               รายงานการใช้เงิน
               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
               0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
               9 กุมภาพันธ์ 2561
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลนาท่อมกองทุนสุขภาพตำบลนาท่อมเมื่อ 21 กันยายน 2561 15:43:12
               แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม เมื่อ 21 กันยายน 2561 15:43:47 น.

               ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี 2561 »

               ชื่อกิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการไปประชุม อบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาพภาคใต้ เป็นต้น

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               คณะกรรมการกองทุนฯมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโครงการด้านสุขภาพ และการป้อนข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

               รายงานการใช้เงิน
               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
               900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
               11 กันยายน 2561
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 21 กันยายน 2561 14:36:52
               แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 21 กันยายน 2561 14:55:45 น.

               ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : การติดตามความก้าวหน้าการบริหารแผนงานโครงการของกองทุนตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ครั้งที่ 2 /2561 โดย สมนึก นุ่นด้วง

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               สร้างความเข้าใจหลักการทำแผนสม  การประชาสัมพันธ์แผนปี 2562  การเร่งรัดปิดโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายละเอียดโครงการลงเวบไซต์ การบันทึกการดำเนินการ การรายงานผล และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต ปี 2561  ของ สปสช.เขต 12  ต่อผู้แทนคณะกรรมการกองทุน  สอบถามปัญหาการดำเนินงาน ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้สอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน
               กองดำเนินงานตามแผนงาน ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ที่ร้อยละ  97 ของงบประมาณรายจ่าย

               รายงานการใช้เงิน
               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
               550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
               12 กันยายน 2561
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 17:01:23
               แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 21 กันยายน 2561 14:54:52 น.

               ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

               • photo
                • photo
                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 สร้างความเข้าใจหลักการทำแผนสม  การประชาสัมพันธ์แผนปี 2562  การเร่งรัดปิดโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายละเอียดโครงการลงเวบไซต์ การบันทึกการดำเนินการ การรายงานผล และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต ปี 2561  ของ สปสช.เขต 12  ต่อผู้แทนคณะกรรมการกองทุน  สอบถามปัญหาการดำเนินงาน ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้สอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน
                 กองดำเนินงานตามแผนงาน ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ที่ร้อยละ  84 ของงบประมาณรายจ่าย

                 รายงานการใช้เงิน
                 ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                 ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                 10 กันยายน 2561
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 21 กันยายน 2561 14:31:41
                 แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 21 กันยายน 2561 14:52:09 น.

                 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 สร้างความเข้าใจหลักการทำแผนสม  การประชาสัมพันธ์แผนปี 2562  การเร่งรัดปิดโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายละเอียดโครงการลงเวบไซต์ การบันทึกการดำเนินการ การรายงานผล และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต ปี 2561  ของ สปสช.เขต 12  ต่อผู้แทนคณะกรรมการกองทุน  สอบถามปัญหาการดำเนินงาน ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้สอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน
                 กองดำเนินงานตามแผนงาน ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ที่ร้อยละ  82 ของงบประมาณรายจ่าย

                 รายงานการใช้เงิน
                 ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                 ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                 12 กันยายน 2561
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 21 กันยายน 2561 14:25:32
                 แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 21 กันยายน 2561 14:50:53 น.

                 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 สร้างความเข้าใจหลักการทำแผนสม  การประชาสัมพันธ์แผนปี 2562  การเร่งรัดปิดโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายละเอียดโครงการลงเวบไซต์ การบันทึกการดำเนินการ การรายงานผล และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต ปี 2561  ของ สปสช.เขต 12  ต่อผู้แทนคณะกรรมการกองทุน  สอบถามปัญหาการดำเนินงาน ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้สอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน
                 กองดำเนินงานตามแผนงาน ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ที่ร้อยละ  91 ของงบประมาณรายจ่าย

                 รายงานการใช้เงิน
                 ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                 ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                 21 กันยายน 2561
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 21 กันยายน 2561 14:24:04
                 แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 21 กันยายน 2561 14:49:47 น.

                 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 สร้างความเข้าใจหลักการทำแผนสม  การประชาสัมพันธ์แผนปี 2562  การเร่งรัดปิดโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายละเอียดโครงการลงเวบไซต์ การบันทึกการดำเนินการ การรายงานผล และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต ปี 2561  ของ สปสช.เขต 12  ต่อผู้แทนคณะกรรมการกองทุน  สอบถามปัญหาการดำเนินงาน ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้สอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน
                 กองดำเนินงานตามแผนงาน ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ที่ร้อยละ  93 ของงบประมาณรายจ่าย

                 รายงานการใช้เงิน
                 ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                 ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                 12 กุมภาพันธ์ 2561
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 9 มีนาคม 2561 22:55:50
                 แก้ไขโดย ดวงใจ อ่อนแก้ว เมื่อ 21 กันยายน 2561 14:11:39 น.

                 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดสงขลา »

                 ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลอำเภอจะนะ ( 14 กองทุน ) ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ และการจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุน โดยนางดวงใจ อ่อนแก้วและนายอะหมัด หลีขาหรี

                 • photo แบ่งกลุ่มฝึกการใช้โปรแกรม
                   แบ่งกลุ่มฝึกการใช้โปรแกรม
                  • photo แบ่งกลุ่มการจัดทำแผนและบันทึกโปรแกรม
                    แบ่งกลุ่มการจัดทำแผนและบันทึกโปรแกรม
                   • photo แบ่งกลุ่มการจัดทำแผนและบันทึกโปรแกรม
                     แบ่งกลุ่มการจัดทำแผนและบันทึกโปรแกรม
                    • photo ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม
                      ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม
                     • photo ลงทะเบียน
                       ลงทะเบียน
                      • photo
                       • photo
                        • photo แบ่งกลุ่มการจัดทำแผนและบันทึกโปรแกรม
                          แบ่งกลุ่มการจัดทำแผนและบันทึกโปรแกรม
                         • photo ชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนงานโครงการ
                           ชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนงานโครงการ
                          • photo
                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           การบันทึกข้อมูลของกองทุนสุขภาพตำบล  รายชื่อคณะกรรมการ  ข้อมูลประชาชากร  อีเมล การบันทึกการรับ การจ่ายเงิน ของกองทุน โดยใช้ระบบโปรแกรม  การลงรับดอกเบี้ย  การคืนเงินโครงการ  การใช้ฎีการในระบบในการตัดจ่ายเงิน  การสรุปยอดเงินและปิดงวดเดือน  รายไตรมาส  ของรายงานการเงิน การบันทีกข้อมูลแผนงานงานโครงการ  การลงข้อมูลโครงการในระบบ และการทำบันทึกข้อตกลง  การจัดทำฎีกาจ่ายเงินโครงการประเภทต่างๆ การลงบันทึกกิจกรรมโครงการและการบันทึกการคืนเงินเหลือจากโครงการ การอับโหลดไฟล์เข้าระบบโปรแกรม เช่นใบเสร็จรับเงิน  สำเนาบัตร  ใบสำคัญรับเงิน ลงติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เตามเป้าหมาย ลงติดตามการบันทึกโครงการประเภท ๔ ของกองทุนฯ  การบันทึกแผนงานโครงการ การจัดทำแผนงานโครงการในเรื่องการเคลื่อนไหวทางกาย

                           รายงานการใช้เงิน
                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                           7,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,110.00
                           21 กันยายน 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 21 กันยายน 2561 13:05:59 น.

                           ชื่อโครงการ : โครงการหนูน้อยวัยใส ใสใจออกกำลังกาย »

                           ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ฮูลาฮุป

                           • photo แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
                             แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
                            • photo ภาพประกอบ
                              ภาพประกอบ
                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             นักเรียนรักการออกกำลังกาย และมีุสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก  มีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อครู และผู้อื่นอย่างเหมาะสมตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย มีทักษะในการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขและได้รับภูมิคุ้มกันโรค ปราศจากโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย

                             รายงานการใช้เงิน
                             ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                             ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                             0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
                             23 มกราคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 22:59:50
                             แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 21 กันยายน 2561 12:50:51 น.

                             ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                             ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                แผนงานโครงการยังต้องปรับปรุง และพัฒนาแผนงานภายใต้ข้อมูลของตำบล ซึ่งจะได้ติดตามพัฒนาต่อไป ส่วนการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้ดำเนินการ และมีโครงการมาจากกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย แต่ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ จะได้ติดตามเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการต่อไป ส่วนการลงบันทึกโครงการในเวบ การทำรายงาน การเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจ และทำได้

                                รายงานการใช้เงิน
                                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                25 สิงหาคม 2561
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 25 สิงหาคม 2561 22:37:09
                                แก้ไขโดย ดวงใจ อ่อนแก้ว เมื่อ 21 กันยายน 2561 12:17:26 น.

                                ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดสงขลา »

                                ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สนับสนุน อ.ระโนด สทิงพระ สิงหนคร กระแสสินธ์ (อบต.เกาะใหญ่ อบต.โรง เทศบาลตำบลเชิงแส เทศบาลตำบลกระแสสินธ์ ทม.กำแพงเพชร, ทต.กำแพงเพชร อบต.ระโนด อบต ระวะ พังยาง ทต ปากแตระ ตำบลบ้านใหม่ อบต คลองแดน อบต วัดสน โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นส ดวงดาว อุปสิทธิ์

                                • photo ตัวแทนจากกองทุนเข้าร่วมประชุม
                                  ตัวแทนจากกองทุนเข้าร่วมประชุม
                                 • photo การใช้งานโปรแกรม
                                   การใช้งานโปรแกรม
                                  • photo บรรยากาศช่วงเช้า
                                    บรรยากาศช่วงเช้า
                                   • photo ตัวแทนจากกองทุนมาร่วมจัดทำแผนงาน
                                     ตัวแทนจากกองทุนมาร่วมจัดทำแผนงาน
                                    • photo แนวทางการดำเนินงานกองทุนปี 2562
                                      แนวทางการดำเนินงานกองทุนปี 2562
                                     • photo ตัวแทนจากกองทุนเทศบาลกำแพงเพชร
                                       ตัวแทนจากกองทุนเทศบาลกำแพงเพชร
                                      • photo บรรยากาศช่วงบ่าย
                                        บรรยากาศช่วงบ่าย
                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                       มีผู้เข้าร่วมอบรม จากกองทุนสุขภาพตำบลและจาก รพสต จำนวน 34 ท่าน มีการชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนปี 2562 การจัดทำแผนงานโครงการ  และการบันทึกข้อมูลแผนงานในระบบ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบริหารการจัดการกองทุน ปี 2562 การบันทึกรายงานการเงินในระบบโปรแกรม  และการบันทึกกิจกรรมโครงการ  การคืนเงิน วิธีการออกรหัส และพาร์สเวิร์ดให้ผู้ขอโครงการ การติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน ในไตรมาส  4 ชี้แจงร่างประกาศกองทุนสุขภาพตำบลและกองทุน LTC ชึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 การตอบคำถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานกองทุน  ปัญหาและอุปสรรค
                                       แนวทางการรวจสอบกองทุนของ สตง 

                                       รายงานการใช้เงิน
                                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                       7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,220.00
                                       8 ธันวาคม 2560
                                       รายงานจากพื้นที่
                                       โพสท์โดยอะหมัด หลีขาหรีอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 8 ธันวาคม 2560 19:36:20
                                       แก้ไขโดย ดวงใจ อ่อนแก้ว เมื่อ 21 กันยายน 2561 12:12:56 น.

                                       ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดสงขลา »

                                       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลสะท้อน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี

                                       • photo พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                         พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                        • photo พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                          พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                         • photo พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                           พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                          • photo พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                            พี่เลี้ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล
                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลสะท้อน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เป็นประธานในการประชุม และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลสะท้อน ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทน อสม. ตำบลสะท้อน และตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

                                           นายอะหมัด หลีขาหรี พี่เลี้ยงประจำกองทุนได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ดังนี้

                                           1. ให้ทางกองทุนจัดทำข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานทางการเงิน ประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม
                                           2. ให้ทางกองทุนตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว ได้จากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
                                           3. ให้กองทุนบันทึกข้อมูลโครงการบริหารจัดการกองทุนในแผนงานผ่านเว็บไซต์ โดยทาง สปสช. เขต 12 จะโอนเงินตามยอดจัดสรรแก่กองทุน หลังจากกองทุนบันทึกโครงการบริหารจัดการกองทุน (ไม่เกินร้อยละ 15 ) แล้ว
                                           4. ให้กองทุนจัดทำและบันทึกแผนสุขภาพชุมชน ในกรณีที่กองทุนยังไม่ดำเนินการ สามารถนำงบ 7(4) มาใช้ดำเนินงานได้

                                           นายอะหมัด หลีขาหรี พี่เลี้ยงประจำกองทุนได้นำเสนอแนวทางและวิธีการในการจัดทำและบันทึกแผนสุขภาพชุมชนลงในเว็บไซต์ โดยให้คณะกรรมการกองทุนและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันนำเสนอสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในชุมชน และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์

                                           ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุน จำนวน 13 โครงการ ผ่านการอนุมัติในหลักการจำนวน 4 โครงการ และให้ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 9 โครงการ

                                           ที่ประชุมมีมติและมอบหมายให้ รพสต. และหน่วยงานที่มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชนประสานข้อมูลกับทางกองทุนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนสุขภาพและบันทึกลงในเว็บไซต์ต่อไป และให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคมเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และพัฒนาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนและเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนในโอกาสต่อไป

                                           รายงานการใช้เงิน
                                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                           1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
                                           9 พ.ค. 2561
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยดวงใจ อ่อนแก้วดวงใจ อ่อนแก้วเมื่อ 16 กันยายน 2561 21:32:39
                                           แก้ไขโดย ดวงใจ อ่อนแก้ว เมื่อ 21 กันยายน 2561 12:11:37 น.

                                           ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดสงขลา »

                                           ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สุขภาพตำบลอำเภอนาหม่อม(อบต. นาหม่อม คลองหรั่ง พิจิตร ทุ่งขมิ้น) ครั้งที่ 2 เพื่อปรับแผนและแนะนำการบันทึกโปรแกรม โดยนางสาวดวงดาวอุปสิทธิ์

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           ผู้รับผิดชอบงานกองทุน  จาก  อบต นาหม่อม  1 ท่าน  อบตคลองหรั่ง จำนวน  2 ท่าน  อบต พิจิตร จำนวน  2 ท่าน  อบต  ทุ่งขมิ้น  จำนวน 2  คน โดยมีกิจกรรมดังนี้   1 ชี้แจงแนวทางในการทำแผนปี 2562.
                                             2 การจัดทำรายงานการเงินในระบบ.
                                             3 การบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพในระะบบ.   4  การบันทึกข้อมูลโครงการ.
                                             5 ติดตาม การใช้จ่ายเงินในไตรมาส 1 และ 2

                                           รายงานการใช้เงิน
                                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                           2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340.00