กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
6 กรกฎาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุน อบต.ตลิ่งชันกองทุน อบต.ตลิ่งชันเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 10:43:42
แก้ไขโดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 10:44:16 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ปี 2561 »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมตามวัน เวลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนที่เข้าอบรมได้รับการฝึกทักษะทางฟุตบอลที่ถูกต้อง
 • เยาวชนที่เข้าอบรมได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีขึ้น และแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย
 • เยาวชนที่เข้าอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,800.00 0.00 7,560.00 0.00 0.00 0.00 18,360.00
25 สิงหาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 14:29:13
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 10:38:58 น.

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : 1.อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลเขาปูน 2.อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                เด็กและเยาชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นผู้นำครอบครัว เป็นผู้นำชุมชน เป็นผู้นำประเทศ ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข เป็นคนดีของสังคมในอนาคต กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลเขาปูน จำนวน 70 คน
                ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม 1. เด็กและเยาวชนได้รับองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 2. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพและนำมาใช้ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จากการทำกิจกรรมโครงการดังกล่าว พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนปิดโครงการ 2. วิทยากรให้ความเป็นกันเองและให้ความรู้อย่างทั่วถึง360

                รายงานการใช้เงิน
                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                3,600.00 560.00 8,400.00 0.00 0.00 5,000.00 17,560.00
                26 มิถุนายน 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:01:46
                แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 09:46:56 น.

                ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า »

                ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                1.มีการพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 2.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

                รายงานการใช้เงิน
                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                0.00 0.00 0.00 6,963.00 0.00 0.00 6,963.00
                28 กุมภาพันธ์ 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 09:27:19
                แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 09:46:16 น.

                ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า »

                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเป้า 2/2561

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                1.มีการพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 2.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

                รายงานการใช้เงิน
                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
                28 กันยายน 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:30:14
                แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 09:36:03 น.

                ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า »

                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ครั้งที่ 3/2561

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                1.มีการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการทำงานและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 2.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

                รายงานการใช้เงิน
                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00
                1 กรกฎาคม 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:27:28
                แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:53:42 น.

                ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้ง »

                ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายด้วยไทเก็ก แบ๊ดมินตั้น และเปตอง

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                คนในชุมชนทงเซียเซี่ยงตึ้งมีกิจกรรมออกกำลังกายตามที่ตนเองสนใจและทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อมีการคำนวนดัชนีมวลกายพบว่าคนเข้าร่วมโครงการ 60 คน พบว่าจากการคัดกรองสุขภาพคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากก่อนทำโครงการ 3 คน เนื่องจากมีการออกกำลังกายไม่มีการควบคุมอาหาร ส่วนสติติคนที่เป็นโรคอ้วนลดลง 7 คน และคนที่มีนำหนักสมส่วนมาก 4 คน ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าสุขภาพคนในชุมชนดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน

                รายงานการใช้เงิน
                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                0.00 10,800.00 0.00 9,335.00 0.00 5,000.00 25,135.00
                19 กรกฎาคม 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:46:17
                แก้ไขโดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:47:07 น.

                ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด »

                ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                1. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90
                2. มีเครือข่ายกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ในพื้นที่ ตำบลกายูบอเกาะ
                 3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความดันโลหิตมากกว่า140/90mmhg ได้รับการติดตามวัดความดันที่ทุกราย และควบคุมกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดเบาหวานรายใหม่ต้องไม่เกินร้อยละ2.40
                รายงานการใช้เงิน
                ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                3,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
                1 กรกฎาคม 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:22:11
                แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:39:27 น.

                ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้ง »

                ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีตามหลัก 3 อ

                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สุขภาพดีตามหลัก 3 อ.” โดยเชิญศูนย์บริการสาธารณสุข และกิจกรรม “ขยับกายวันละนิด เพื่อสุขภาพ กาย จิต ที่แข็งแรง” โดยเชิญศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพกอ่นออกกำลังกาย

                    รายงานการใช้เงิน
                    ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                    ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                    1,800.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00
                    1 กรกฎาคม 2561
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:42:00
                    แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:36:51 น.

                    ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้ง »

                    ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ

                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบการวางแผนกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้งจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และไวนิล

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
                       27 กันยายน 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:16:38
                       แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:17:21 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า »

                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2561

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       1.มีการพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 2.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
                       19 กันยายน 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 15:06:41 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค »

                       ชื่อกิจกรรม : เต้นแอโรบิค

                       ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       รายงานผลเชิงปริมาณ 1. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและประชาชนบ้านหว้าหลัง มีสุขภาพแข็งแรงจากการได้ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค 2. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและประชาชนบ้านหว้าหลัง มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเครียด และโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดลดลง 3. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและประชาชนบ้านหว้าหลัง มีการออกกำลังกายทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ 17.00 - 18.00 น. มีผู้เข้าร่วม 80 คน
                       รายงานผลเชิงคุณภาพ 1. เมื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรง 2. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเครียด และโรคไขมันอุดตันเส้นเลือด เป็นต้น

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       4,800.00 675.00 6,800.00 1,600.00 0.00 0.00 13,875.00
                       9 มีนาคม 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 11:36:32
                       แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:58:52 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า »

                       ชื่อกิจกรรม : เดินทางไปราชการอบรม........

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       1.มีการพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 2.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00
                       6 กรกฎาคม 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:53:38
                       แก้ไขโดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:54:06 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมในชุมชน »

                       ชื่อกิจกรรม : คัดกรองสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ รับฟังการบรรยายภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สุงอายุ

                       ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                       1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และเหมาะสม
                       2. ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
                       3. ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในชุมชน
                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       1,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
                       24 กรกฎาคม 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเมื่อ 4 ธันวาคม 2561 14:20:08
                       แก้ไขโดย ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:42:03 น.

                       ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) »

                       ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ  และนักเรียนที่จะเป็นแกนนำโครงการดังกล่าวในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 1.  แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER  ONE 2.  การพัฒนาภาวะผู้นำแกนนำชมรม TO BE NUMBER  ONE 3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER  ONE

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       3,600.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00
                       2 เมษายน 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเมื่อ 4 ธันวาคม 2561 13:54:41
                       แก้ไขโดย ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:31:25 น.

                       ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) »

                       ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และมีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       0.00 0.00 0.00 75,040.00 0.00 0.00 75,040.00
                       26 มีนาคม 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 14:17:51 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธี Smart Technique »

                       ชื่อกิจกรรม : การประเมินผล

                       • photo
                        • photo
                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         ข้อ1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1.1 มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี และโรงเรียนวัดควนธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อห่างไกลจากโรคฟันผุ ณ รพ.สต.ควนธานี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ88 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู็เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ข้อ2 เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดควนธานี 2.1 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจฟัน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 และโรงเรียนวัดควนธานีได้รับการตรวจฟันจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.2 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันกรามน้ำนมขึ้นได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 2.3 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีฟันกรามน้ำปริมาณผุจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ได้รับการอุดหนุน จำนวน7 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 โรงเรียนวัดควนธานีที่มีฟันกรามน้ำนมผุได้รับการอุดฟันจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ได้รับการอุดฟันจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 2.4 เด็กอายุ 6 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ขึ้นจำนวน 2 คน ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         30 สิงหาคม 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบาลอชื่อกองทุนตำบลบาลอเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 11:55:14
                         แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบาลอ เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 11:55:40 น.

                         ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี »

                         ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดเสวนาเรื่องโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         1.เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 2.เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตามคัดกรองซ้ำ ภายใน 1 เดือนที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า
                         3.ผู้ปกครองมีทักษะการเลี้ยงดู สามารถนำความรู้ไปส่งเสริม กระตุ้น ได้

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         3,600.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00
                         29 กรกฎาคม 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 11:16:06
                         แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 11:16:52 น.

                         ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษชุมชนวัดภูผาภิมุข »

                         ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดสารพิษและการปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคด้วยตนเองในครัวเรือน

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ

                         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคด้วยตนเองในครัวเรือน

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         3,600.00 3,500.00 5,500.00 9,000.00 0.00 0.00 21,600.00
                         1 มิถุนายน 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพงกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 09:33:09
                         แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 09:34:11 น.

                         ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และให้ความรู้การใช้ยาในวัยผู้สูงอายุ »

                         ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 สำรวจพฤติกรรมการกินยาของผู้สูงอายุในชุมชน

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         จากการสำรวจพฤติกรรมการกินยาของผู้สูงอายุในชุมชน มีจำนวนผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านอุไร จำนวน 80 คน โดยได้ออกแบบสำรวจพฤติกรรมการกินยาของผู้สูงอายุในชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จำนวน 7 ข้อ ผลการสำรวจ พบว่า ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยติดสังคม จำนวน 69 คน ร้อยละ 86.25 เป็นเพศหญิง จำนวน 48 คน ร้อยละ 60 เพศชาย จำนวน 32 คน ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 36 คน ร้อยละ 45 และมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุ 90-99 ปี จำนวน 1 คน ร้อยละ 1.25 เมื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จำนวน 56 คน ร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน จำนวน 67 คน ร้อยละ 83.75 มีรายได้ อยู่ในช่วง 601-800 บาท จำนวน 40 คน ร้อยละ 50 ซึ่งรายได้ของผู้สูงอายุ ในแต่ละเดือนได้มาจาก เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สูงอายุในชุมชน ที่ไม่มีโรคประจำตัว มีจำนวน 38 คน ร้อยละ 47.50 และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว จำนวน 42 คน ซึ่งผู้สูงอายุบางคนเป็นมากกว่า 1 โรค โดยส่วนใหญ่ เป็นโรคความดันโลหิต จำนวน 34 คน ร้อยละ 61.82 รองลงมาเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน 8 คน ร้อยละ 14.55  และส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุ จำนวน 11 ข้อ สามารถจำแนกตามหลักการบริหารยาได้ 4 กลุ่ม คือ 1.การได้รับยาถูกคน 2.การได้รับยาถูกขนาดและเวลา 3.ผลข้างเคียงของยา 4.การเก็บรักษายา โดยลักษณะคำตอบเป็นพฤติกรรมการใช้ยา 2 ระดับ คือ ใช่และไม่ใช่ ซึ่งจากการแปลผลการสำรวจ คะแนนเฉลี่ย 0-3 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย 4-7 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 8-11 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับดี ซึ่งพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 5.26 ร้อยละ 59.87 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านได้รับยาถูกคน ร้อยละ 38.16 รองลงมาด้านการได้รับยาถูกขนาดและเวลา ร้อยละ 32.48

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         0.00 160.00 775.00 0.00 0.00 0.00 935.00
                         27 กุมภาพันธ์ 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบางเป้าชื่อกองทุนตำบลบางเป้าเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 09:10:16
                         แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 09:25:17 น.

                         ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า »

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเป้า

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         1.มีการพัมนาศักยภาพ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 2.มีการพัฒนาระบบข้อมุลข่าวสาร และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

                         รายงานการใช้เงิน
                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                         3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00