กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
26 มิถุนายน 2561
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 12:55:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็งดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน โดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว ปี ๒๕๖๑ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   ผู้เข้ารับการอบรมฟังการบรรยายจากวิทยากร และปฏิบัติตามคำสั่งของวิทยากรด้วยความตั้งใจ  ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมสนใจและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อโดยได้มีการประชุมสรุปหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมวันนี้ว่า ทุกวันจะออกกำลังกายด้วยกายบริหารฉันโช่วจีกง  ลดหรือเลี่ยงการดื่มน้ำชา กาแฟ แต่พยายามหันมาดื่มน้ำสมุนไพรโดยการรวมกลุ่มทำหรือทำรับประทานเองที่บ้าน รวมทั้งทำน้ำมันกัวซา เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว และชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็ง
                                   "ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ตนเอง และสมาชิกในครอบครัว  และสามารถต่อยอดการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็งให้เข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ้น"

                                      

                                   รายงานการใช้เงิน
                                   ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                   ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                   4,200.00 1,000.00 5,000.00 5,200.00 0.00 0.00 15,400.00
                                   14 กุมภาพันธ์ 2560
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะกองทุนสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะเมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 10:01:36
                                   แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 10:02:04 น.

                                   ชื่อโครงการ : โครงการสมุนไพรไทยสู่ชุมชน ปี 2560 »

                                   ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      สามารถดูแลตนเองและครอบครัวด้วยยาสมุนไพรเมื่อเจ็บป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย

                                      รายงานการใช้เงิน
                                      ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                      ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                      3,600.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 16,100.00
                                      26 พ.ค. 2561
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อยเมื่อ 11 มิถุนายน 2561 14:00:50
                                      แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 09:59:16 น.

                                      ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและฝึกปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ »

                                      ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและฝึกปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      ผลการดำเนินงาน 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและฝึกปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและฝึกปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยมีผู้เข้าสมัครรับความรู้ 90 คนตามเป้าหมายที่กำหนดและผู้ร่วมสังเกตการณ์อีก 4 คน 3.ผู้เข้ารับความรู้ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรและฝึกปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในภาคเช้าโดยวิทยากรจากแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 คน และภาคบ่ายอีก 3 ชั่วโมงมีนายบุญธรรม ปานนุกูล ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรใกล้ตัว และฝึกปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพคนละ 1 อย่างในกระถางและนำกลับไปดูแลที่บ้าน ในด้านความรู้ผู้รับความรู้เกิดความสนใจตลอดการให้ความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับความรู้มีความพึงพอใจจากการตอบแบบประเมินโดยรวมถึงร้อยละ 88.71

                                      รายงานการใช้เงิน
                                      ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                      ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                      3,600.00 12,050.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 20,600.00
                                      2 กรกฎาคม 2561
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยโรงเรียน ศพดโรงเรียน ศพดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 10:17:52
                                      แก้ไขโดย โรงเรียน ศพด เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 09:49:49 น.

                                      ชื่อโครงการ : โครงการอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) »

                                      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                       นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้รับประทานอาหารครบ  5  หมู่ และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

                                                                       รายงานการใช้เงิน
                                                                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                       5 พ.ค. 2561
                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                       โพสท์โดยDr.WisutDr.Wisutเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 22:03:24
                                                                       Project trainer
                                                                       แก้ไขโดย Dr.Wisut เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 22:46:29 น.

                                                                       ชื่อโครงการ : 1 อสม. เทศบาลเมืองแก่งคอย ขอ1คน ไร้ควันบุหรี่ »

                                                                       ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน

                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                       ได้ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ล้างส้วมวัดและทาสีกำแพงโรงเรียน

                                                                       รายงานการใช้เงิน
                                                                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                       0.00 0.00 19,000.00 31,000.00 0.00 0.00 50,000.00
                                                                       6 พ.ค. 2561
                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                       โพสท์โดยAdmin_กองทุนฯAdmin_กองทุนฯเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 14:06:28
                                                                       Project trainer
                                                                       แก้ไขโดย Admin_กองทุนฯ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 12:08:47 น.

                                                                       ชื่อโครงการ : โครงการดูแลและพัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล ผ่านเว็ปไซต์ ปี 2561 »

                                                                       ชื่อกิจกรรม : สร้าง user บัณทิตอาสา / พัฒนาโครงการ

                                                                       • photo
                                                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                        สร้าง user บัณทิตอาสา / พัฒนาโครงการo

                                                                        รายงานการใช้เงิน
                                                                        ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                        ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                        23 มกราคม 2561
                                                                        รายงานจากพื้นที่
                                                                        โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 22:59:50
                                                                        แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 23:36:50 น.

                                                                        ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                                                                        ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo
                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           แผนงานโครงการยังต้องปรับปรุง และพัฒนาแผนงานภายใต้ข้อมูลของตำบล ซึ่งจะได้ติดตามพัฒนาต่อไป ส่วนการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้ดำเนินการ และมีโครงการมาจากกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย แต่ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ  จะได้ติดตามเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการต่อไป  ส่วนการลงบันทึกโครงการในเวบ การทำรายงาน การเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจ และทำได้ 

                                                                           รายงานการใช้เงิน
                                                                           ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                           ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                           550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                                                           23 มกราคม 2561
                                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                                           โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 16:37:53
                                                                           แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 23:36:17 น.

                                                                           ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                                                                           ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                             กองทุนแห่งนี้ มีการวางระบบงานดี มีการมอบหมายและติดตามการทำงาน มีการจัดทำแผนงานที่มีข้อมูลรองรับ มีการประชาสัมพันธ์แผนสู่องค์กร ชุมชน  มีโครงการจากภาคส่วนต่างๆเข้าสู่การพิจารณา มีการบันทึกรายละเอียดโครงการลงเวบไซต์  ที่ดำเนินการแล้วก็มีการบันทึกในเวบ(ข้อ 7(4)) และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต ได้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าใจกระบวนงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ    สามารถเป็นต้นแบบให้กองทุนอื่นๆเรียนรู้ได้

                                                                             รายงานการใช้เงิน
                                                                             ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                             ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                             550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                                                             23 มกราคม 2561
                                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                                             โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 22:55:19
                                                                             แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 23:34:54 น.

                                                                             ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                                                                             ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                               คณะกรรมการได้จัดทำแผน และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง  จึงมีโครงการมาจากกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย พิจารณาโครงการอนุมัติงบประมาณไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50  ส่วนการลงบันทึกโครงการในเวบ การทำรายงาน การเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจ และทำได้ 

                                                                               รายงานการใช้เงิน
                                                                               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                               550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                                                               23 มกราคม 2561
                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                               โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 22:54:23
                                                                               แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 23:34:23 น.

                                                                               ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                                                                               ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึกนุ่นด้วง

                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                 มีแผนงานภายใต้ข้อมูลของตำบล มีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีโครงการมาจากกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย มีการลงบันทึกโครงการในเวบ การทำรายงาน การเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจ และทำได้ 

                                                                                 รายงานการใช้เงิน
                                                                                 ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                 ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                                                                 23 มกราคม 2561
                                                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                                                 โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 17:01:23
                                                                                 แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 23:33:31 น.

                                                                                 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                                                                                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                   คณะกรรมการได้จัดทำแผน และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง  จึงมีโครงการมาจากกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของงบประมาณที่อนุมัติไปแล้วยังไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งจะติดตามได้เร่งการเสนอและอนุมัติโครงการเพิ่มขึ้นต่อไป ส่วนการพิจารณาโครงการ การลงบันทึกโครงการในเวบ การทำรายงาน การเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจ และทำได้ 

                                                                                   รายงานการใช้เงิน
                                                                                   ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                   ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                   550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                                                                   23 มกราคม 2561
                                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                                   โพสท์โดยสมนึกสมนึกเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 16:19:13
                                                                                   แก้ไขโดย สมนึก เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 22:57:33 น.

                                                                                   ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง »

                                                                                   ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง

                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                     พบว่ากองทุนมีการจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงปัญหา  มีการกำหนดประเด็นปัญหา  มีแผนจัดสรรงบประมาณตามหมวดในข้อ 7 และมีการจัดทำโครงการ ซึ่งมีโครงการที่ อนุมัติแล้ว 2 โครงการ  ทั้ง 2 โครงการ ได้บันทึกลงในเวบฯ

                                                                                     การบริหารงบประมาณ กองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายสะสมยกมา 136,575.58 บาท  ได้รับจัดสรรในปีนี้ 229,680 บาท  ส่วนเงินสมทบจากท้องถิ่นตัั้งงบสนับสนุนไว้ 100,000 บาท  แต่ยังไม่ได้โอนสมทบ ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน : ไม่มี ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม
                                                                                     1. เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายสุขภาพ องค์กร หน่วยงานในตำบล จัดทำโครงการเสนอผ่านกรรมการอนุมัติ
                                                                                     2. บันทึกโครงการที่อนุมัติแล้วลงเวบให้เรียบร้อย 3. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องนโยบายเร่งรัดการจ่ายเงินของ สปสช. ที่กำหนดให้ใช้จ่ายให้ได้ร้อยละ 90
                                                                                     4. เร่งรัดให้ท้องถิ่นสมทบงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้

                                                                                     รายงานการใช้เงิน
                                                                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                     550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
                                                                                     17 กรกฎาคม 2561
                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                     โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลอบต.แหลมรังกองทุนสุขภาพตำบลอบต.แหลมรังเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 17:11:17
                                                                                     แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แหลมรัง เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 17:26:31 น.

                                                                                     ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเคลื่อนไหว ลดปัญหาทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง »

                                                                                     ชื่อกิจกรรม : 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                     1. พบปัญหาสุขภาพ ภายในโรงเรียน และได้แน้วทางการแก้ไข 2.มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
                                                                                     2. มีคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
                                                                                     รายงานการใช้เงิน
                                                                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                     10 มิถุนายน 2561
                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                     โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 15:40:52
                                                                                     แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลฉลุง เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 16:15:16 น.

                                                                                     ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดดุลยาราม »

                                                                                     ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำตุ๊กตาไล่ยุง

                                                                                     • photo
                                                                                      • photo
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo
                                                                                               • photo
                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo
                                                                                                    • photo
                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo
                                                                                                         • photo
                                                                                                          • photo
                                                                                                           • photo
                                                                                                            • photo
                                                                                                             • photo
                                                                                                              • photo
                                                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                               นวัตกรรมไล่ยุงและกระปุกหอมไล่ยุงสามารถป้องกันยุงได้ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาหอมไล่ยุงและกระปุกหอมไล่ยุง กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 36 คน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และผู้เข้าร่วมการอบรมอบรมมีความประทับใจในการใช้ตุ๊กตาหอมไล่ยุงซึ่งมีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงได้ดี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ (2) 

                                                                                                               รายงานการใช้เงิน
                                                                                                               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                               1,200.00 0.00 2,400.00 2,815.00 0.00 0.00 6,415.00
                                                                                                               16 พ.ค. 2561
                                                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                                                               โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้วกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้วเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 16:09:25
                                                                                                               แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้ว เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 16:11:23 น.

                                                                                                               ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รร.ห้วยแก้ว »

                                                                                                               ชื่อกิจกรรม : จัดทำโครงการ

                                                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                               1.  นักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้านสุขภาพนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนไม่น้อยกว่า  ๘๐ % 2.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับริการด้านสุขภาพเบื้องต้น 3.  นักเรียนทุกคนได้รู้จักป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอันตรายจากยาเสพติด

                                                                                                               รายงานการใช้เงิน
                                                                                                               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                               3,600.00 0.00 0.00 900.00 0.00 500.00 5,000.00
                                                                                                               3 พฤศจิกายน 2560
                                                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                                                               โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลสิเกากองทุนเทศบาลตำบลสิเกาเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 15:15:55
                                                                                                               แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลสิเกา เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 15:40:36 น.

                                                                                                               ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ »

                                                                                                               ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตในสถาบันพัฒนาชราบาล

                                                                                                               • photo
                                                                                                                • photo
                                                                                                                 • photo
                                                                                                                  • photo
                                                                                                                   • photo
                                                                                                                    • photo
                                                                                                                     • photo
                                                                                                                      • photo
                                                                                                                       • photo
                                                                                                                        • photo
                                                                                                                         • photo
                                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                          ผู้สูงอายุเรียนรู้ความเปลี่ยแปลงของร่างกายและการดูแลสุขภาพตนเองตัวเอง

                                                                                                                          รายงานการใช้เงิน
                                                                                                                          ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                                          ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                                          0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
                                                                                                                          16 พ.ค. 2561
                                                                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                                                                          โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้วกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้วเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 15:33:13
                                                                                                                          แก้ไขโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้ว เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 15:33:54 น.

                                                                                                                          ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รร.บ้านวังพร้าว ตำบลห้วยแก้ว »

                                                                                                                          ชื่อกิจกรรม : การดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคตามแผน

                                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                          1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน
                                                                                                                          2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น 3.ผูเข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
                                                                                                                          รายงานการใช้เงิน
                                                                                                                          ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                                          ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                                          3,600.00 0.00 0.00 900.00 2,400.00 0.00 6,900.00
                                                                                                                          13 มิถุนายน 2561
                                                                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                                                                          โพสท์โดยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองลำพูนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองลำพูนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 16:00:37
                                                                                                                          แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 13:42:17 น.

                                                                                                                          ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาพ »

                                                                                                                          ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

                                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                          จากการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่และอสม.เทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำนวน 17 ชุมชน

                                                                                                                          ผลการประเมินจากการนำเสนอการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของทั้ง 17 ชุมชนที่ประเมินโดยคณะกรรมการ มีดังนี้

                                                                                                                          ผลการประเมิน ชุมชน

                                                                                                                          • รางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม - ชุมชนมหาวัน
                                                                                                                          • รางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีมาก - ชุมชนสันดอนรอม
                                                                                                                          • รางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดี - ชุมชนจามเทวี - ชุมชนสวนดอก- ชุมชนศรีบุญเรือง- ชุมชนชัยมงคล- ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม- ชุมชนสันป่ายางหลวง
                                                                                                                          • รางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับพัฒนา - ชุมชนไก่แก้ว- ชุมชนพระคงฤาษี- ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ- ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง- ชุมชนประตูลี้- ชุมชนช่างฆ้อง- ชุมชนหนองเส้ง- ชุมชนสันป่ายางหน่อม- ชุมชนบ้านหลวย

                                                                                                                          รายละเอียดของการนำเสนอการจัดการสุขภาพของแต่ละชุมชนมีดังนี้

                                                                                                                          1. ชุมชนมหาวัน มีการนำเสนอข้อมูลครบทุกองค์ประกอบรายละเอียดดังนี้ วัดมหาวันเป็นวัดตัวอย่าง มี 602 ครัวเรือน ประชากร 1,560 คน มีจำนวนผู้สูงอายุ 426 คน มีผู้พิการ 49 คน มีผู้ป่วยติดบ้าน 20 คน และผู้ป่วยติดเตียง 3 คน ข้อมูลด้านสุขภาพมีดังนี้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 140 คน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 32 คน ผู้ป่วยโรคกระดูก 39 คน และผู้ป่วยโรคหัวใจ 18 คน กลุ่มการจัดการสุขภาพในชุมชนมีดังนี้ วัด, คณะกรรมการชุมชน, กลุ่มแม่บ้าน, กองทุนสวัสดิการ, กลุ่มออมทรัพย์, กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข มีการรวมกลุ่มประชุมและทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการอาทิเช่น การฟังเทศน์มหาชาติ การทำบุญวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ กิจกรรมวันเด็กในชุมชน กิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์ โดยความร่วมมือจากเทศบาลฯและพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท กิจกรรมพัฒนาวัดและชุมชน กิจกรรมประกวดการทำอาหารพื้นเมือง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ มีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนสวัสดิการ จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพเน้นผู้สูงอายุ การให้อาหารโดยแนะนำพืชผักสมุนไพร โครงการประชาคม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนมหาวัน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกิจกรรมรองรับ 3 กิจกรรม เรื่องเล่าของดีในชุมชนตำนานวัดมหาวัน ตำนานกู่พระยาอาทิตยราช กิจกรรมถอดบทเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจรวมทั้งยกย่องให้เห็นคุณค่าผู้สูงอายุ

                                                                                                                          2. ชุมชนสันดอนรอม ครัวเรือนมี 620 ครัวเรือน ประชากรมีจำนวน 1,802 คน มีเด็กอายุ 0 – 6 ปี จำนวน 10 คน มีผู้พิการ 38 คน มีอสม. จำนวน 12 คน กลุ่มการจัดการสุขภาพในชุมชนมีดังนี้ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มหนุ่มสาว, กลุ่ม อสม. และกลุ่มฌาปณกิจของชุมชน ชุมชนมีเวทีประชุมคณะกรรมการชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน มีทรัพยากรทั้งคนและเงินในการดำเนินการ ประชากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมากกว่าร้อยละ 60 มีกลุ่มออมทรัพย์ มีการแก้ปัญหาของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพ อสม.อย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างกลุ่มแกนนำชุมชน แนะนำให้มารดาที่คลอดบุตรใหม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคน 3 วัย แม่และเด็ก วัยทำงาน ผู้พิการมีอาสาสมัครในการเยี่ยม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองความดันเบาหวาน คัดกรองสุขภาพจิต มีการตรวจมะเร็งเต้านมให้ความรู้เรื่องสุขภาพต่างๆ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีระบบการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลในชุมชน การส่งเสริมการจัดบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อย การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริโภคอุปโภค ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เฝ้าระวังโรคติดต่อ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีการทำบุญทุกวันพระ ทำวัตรเย็น

                                                                                                                          3. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ครัวเรือนมี 164 ครัวเรือน ประชากรมีจำนวน 457 คน แบ่งเป็นชาย 188 คน และหญิง 269 คน มีอสม. จำนวน 6 คน กลุ่มการจัดการสุขภาพในชุมชนมีดังนี้ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่ของแผ่นดิน และกลุ่มเงินล้าน มีการนำเสนอข้อมูลทั่วไปของชุมชน อย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนสุขภาพในชุมชน ดังนี้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การออกกำลังกาย การทำอาหารที่มีประโยชน์ เกิดนวัตกรรมของคนทุกกลุ่มวัย โดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. มีทีมสุขภาพแบ่งเป็นโซน 4 โซนในการร่วมดำเนินงานด้านสุขภาพ มีการจัดการชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น อบจ.ให้เป็นสิ่งของผ้าห่ม กาชาดให้ถุงยังชีพ พมจ.ให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกองทุนภายในชุมชนที่ให้การสนับสนุน และยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีการแจกหน้ากากอนามัย การเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมให้คำแนะนำมารดาหลังคลอดและเด็ก จากการนำเสนอชุมชนขาดการสรุปผลข้อมูลของผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ

                                                                                                                          4. ชุมชนจามเทวี มีจำนวน 243 ครัวเรือน ประชากรในชุมชน มีประมาณ 700 – 800 คน มีอสม. จำนวน 9 คน กลุ่มการจัดการสุขภาพในชุมชนมีดังนี้ กลุ่มกองทุนขยะรีไซเคิล กลุ่มกองทุนสัจจะ กลุ่มกองทุนออมทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมในการดำเนินงานด้านสุขภาพประกอบด้วย การวางแผนงาน การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การเยี่ยมผู้พิการ ใช้การนวดสมุนไพรในการดูแล การตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันพระ รณรงค์ไข้เลือดออก จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและทำตะไคร้หอมไล่ยุง ทำให้เป็นชุมชนปลอดไข้เลือดออกมา 4 ปีติดต่อกัน มีการรณรงค์ลดหวานมันเค็มในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เยี่ยมมารดาหลังคลอดโดยใช้สมุนไพร นอกจากมียังมีการให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                                          5. ชุมชนสันป่ายางหลวง มีครัวเรือนทั้งสิ้น 158 ครัวเรือน ประชากร 476 คน เป็นชาย 209 คน หญิง 267 คน เด็กอายุ 0 – 6 ปี จำนวน 7 คน ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 142 คน มีจำนวนผู้ป่วยติดเตียง 3 คน มีอสม. 3 คน และมี Caregiver ช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนมีการทำงานเป็นทีม มีวัดเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมสุขภาพที่ได้ดำเนินการ อาทิเช่น การดูแลกลุ่ม 3 วัย เน้นในกลุ่มวัยเรียน และวัยทำงาน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมวันแม่โดยมีการเชิดชูยกย่องมอบโล่แม่ดีเด่น ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี มีเยาวชนสืบสานงานบ้านงานเมือง ออกกำลังกายรำไม้พลอง เล่นเปตอง มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพร มีภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก แนะนำการดูแลเด็ก เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด มีกรรมการสอดส่องดูแล ดูแลผู้ป่วยติดเตียง คัดกรองความดันเบาหวาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะในชุมชน การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นต้น

                                                                                                                          6. ชุมชนศรีบุญเรือง เป็นชุมชนใจกลางเมือง ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด มีประชากร 239 คน ชาย 188 คน หญิง 135 คน มีครัวเรือน 167 ครัวเรือน เด็กอายุ 0 – 5 ปี จำนวน 8 คน เด็กอายุ 5 – 14 ปี จำนวน 13 คน กลุ่มวัยรุ่น จำนวน 11 คน กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 156 คน ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 62 คน มีจำนวนผู้ป่วยติดเตียง 3 คน มีอสม. 4 คน ชุมชนมีเวทีประชุมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ กิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชนอาทิเช่น คัดกรองความดันเบาหวาน ซึมเศร้า เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รณรงค์ไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท มีกิจกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุในชุมชน กิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน มีการติดป้ายจุดทิ้งขยะอันตรายในชุมชน เช่นหลอดไฟ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีการให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกิน ดูแลตนเอง เป็นต้น
                                                                                                                           เนื่องจากมีปัญหาผู้ป่วยสูงอายุถูกทอดทิ้งในชุมชน และ อสม.จันจิรา ณ ลำพูน รับดูแล โดยมีคนในชุมชนช่วยประสานแต่ก็มีปัยหาค่าใช้จ่าย จึงเกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น โดยจุดประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน ขึ้น ในปี 2561

                                                                                                                          7. ชุมชนชัยมงคล บริบทของชุมชนเป็นแหล่งพาณิชย์ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะและการศึกษาดี ประชาชนที่อาศัยส่วนใหญ่มาแบบเช้ามาเย็นกลับไปอาศัยอีกที่หนึ่ง การรวมกลุ่มการทำกิจกรรมค่อนข้างยาก กลุ่มแม่และเด็ก มีจำนวน 11 คน กลุ่มวัยเรียน มีจำนวน 29 คน กลุ่มวัยรุ่น มีจำนวน 38 คน กลุ่มวัยทำงาน มีจำนวน 239 คน และกลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวน 144 คน กิจกรรมที่ทางชุมชนดำเนินการได้แก่การรณรงค์ไข้เลือดออกและผลการรณรงค์ในปี 2560 ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน คัดกรองความดันเบาหวานและผลกิจกรรมการคัดกรองได้ 82 เปอร์เซนต์ การเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น กิจกรรมการแก้ปัญหาในกรณีที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน คือ เน้นการค้นหา คัดกรอง การให้ความรู้ ตามหลัก 3 อ. 2 ส.

                                                                                                                          8. ชุมชนสวนดอก มีจำนวน 384 ครัวเรือน ประชากร 946 คน เป็นชาย 447 คน หญิง 499 คน ผู้สูงอายุ 190 คน และมีประชากรแฝง อีก 17 ห้องแถว เด็กอายุ 0 – 6 ปี จำนวน 18 คน กลุ่มวัยเรียน จำนวน 32 คน กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 200 คน ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 386 คนพิการ 28 คน กลุ่มการจัดการด้านสุขภาพ มีคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด 25 คน อสม. 6 คน มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน มีเวทีการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน โดยมี อสม.และเครือข่ายเป็นผู้กำหนดและมีเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนเป็นผู้สนับสนุน มีการจัดหางบประมาณจากหลายภาคส่วนเพื่อจัดกิจกรรม ร่วมกันสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ชุมชน ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เน้น 3 อ. 2 ส. กลุ่มติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ มีการเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กทารก มีการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมรดน้ำดำหัว ดำหัวเจ้าอาวาส มีการร่วมกลุ่มทำแหนม กองทุนวันละ 1 บาท อสม.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มี 2 คน มีการประชุมสรุปผลเดือนละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยความดัน เบาหวาน รณรงค์ไข้เลือดออก มาตรการทางสังคมที่โดดเด่นของชุมชน คือ มาตรการการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าหากบ้านหลังไหนมีลูกน้ำยุงลายหลังจากที่ อสม.ได้แจกทราย ทีมีฟอส พร้อมทั้งอธิบายแล้ว จะทำการปรับ ตัวละ 1 บาท และนำเงินไปทำใบประกาศนียบัตรให้กับบ้านที่ตรวจไม่พบลูกน้ำยุงลาย

                                                                                                                          9. ชุมชนไก่แก้ว มีครัวเรือน 212 ครัวเรือน เป็นชาย 478 คน หญิง 673 คน ผู้สูงอายุ 150 คน มี อสม. 5 คน กิจกรรมสุขภาพอาทิเช่น การคัดกรองความดันเบาหวาน การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำมารดาขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เป็นต้น มีการใช้สมุนไพรในการลดโรคเบาหวาน - ความดัน ผลทำให้ระดับความดันและเบาหวานลดลง

                                                                                                                          10. ชุมชนช่างฆ้อง มีอสม. 4 คน มีการทำงานเป็นทีม มีการจัดเวทีสุขภาพนำทีมโดย อสม. และเจ้าหน้าที่ กองการแพทย์ มีการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสุขภาพผ่านเสียงตามสายของชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอาทิเช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง คัดกรองซึมเศร้าและสุขภาพจิตในชุมชน การเยี่ยมมารดาตั้งครรภ์และหลังคลอด การตรวจวัดชั่งน้ำหนักเด็ก นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแนะนำให้กับคนในชุมชน เป็นต้น มีมาตรการทางสังคมของชุมชน เช่น การห้ามทิ้งขยะในชุมชน และห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

                                                                                                                          11. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากร 299 คน ชาย 139 คน หญิง 140 คน ผู้พิการ 12 คน ในชุมชนมีกองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดย อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอาทิ การชักชวนเด็ก ผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย มีการเยี่ยมบ้านดูแลภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ ตรวจมะเร็งเต้านม แนะนำให้ตรวจเบื้องต้น กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ การตรวจวัดความดัน แนะนำอาหารการกิน เฝ้าระวังควบคุมวัณโรคในชุมชน แนะนำการลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อบรมให้ความรู้อสม. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น ความภาคภูมิใจของชุมชน คือ ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน และชุมชนมีความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

                                                                                                                          12. ชุมชนพระคงฤาษี เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีครัวเรือน จำนวน 125 ครัวเรือน ประชากร 225 คน เป็นชาย 97 คน หญิง 128 คน ผู้สูงอายุ 65 คน ผู้พิการ จำนวน 12 คน และมีประชากรแฝง เนื่องจากมีที่พักของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและบ้านพักสัสดี ปัญหาด้านสุขภาพคือ มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มีคนมาดูแล เกิดน้ำขังบ่อยครั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การแก้ปัญหาโดยมีกิจกรรมรณรงค์แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกวันศุกร์ ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพให้ทั้งคัดกรองความดันเบาหวาน คัดกรองซึมเศร้า ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทั้งปั่นจักรยาน เปตอง ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุไม่มีภาวะซึมเศร้า อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คำแนะนำแก่มารดาหลังคลอด ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในเด็กทารก คัดกรองวัณโรค งบประมาณส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ อาศัยจากวัสดุอุปกรณ์จากทางเทศบาลสนับสนุน และใช้การระดมทุนส่วนตัวในการร่วมทำบุญและกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น การสรงน้ำธาตุ การดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น

                                                                                                                          13. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง มีจำนวน 135 ครัวเรือน ประชากร 437 คน ชาย 197 คน หญิง 240 คน เด็กอายุ 0 - 6 ปี มีจำนวน 14 คน เด็กอายุ 6 – 15 ปี มีจำนวน 50 คน ผู้สูงอายุ มีจำนวน 196 คน มีอสม. จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนอาทิเช่น มีกิจกรรมออกกำลังกาย การรณรงค์อาหารปลอดภัย แนะนำการทำ EM ในครัวเรือน เฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ กิจกรรมผู้สูงอายุ ทำกรวยดอกไม้ มีการรณรงค์คัดกรองความดันเบาหวาน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการทำและใช้สารอินทรีย์ในการปลูกผักและแก้ไขท่อน้ำอุดตัน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปากมดลูก ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต คัดกรองโรควัณโรค รณรงค์ไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ มีการคัดแยกขยะ จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันที่วัดเพื่อทำกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ

                                                                                                                          14. ชุมชนหนองเส้ง มีครัวเรือน 298 ครัวเรือน ประชากร 964 คน อาศัยอยู่จริง 841 คน มีผู้พิการ จำนวน 30 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 190 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 89 คน โรคเบาหวาน จำนวน 18 คน ชุมชนหนองเส้งมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งอสม. พระ บุคคลทั่วไปในชุมชน มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ดูแลรักษาพยาบาล มีการออกกำลังกาย รำไม้พลอง ปั่นจักรยาน มีกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นเช่น รดน้ำดำหัว แห่ไม้ค้ำ ฟังเทศน์ ใช้หลัก 3อ. 2ส. ในการบริหารจัดการสุขภาพประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมวันเด็ก รณรงค์ไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เยี่ยมร้านอาหาร แนะนำและตรวจสอบสารพิษตกค้าง เป็นต้น

                                                                                                                          15. ชุมชนบ้านหลวย เป็นชุมชนเข้มแข็ง ประชากรมีจำนวน 478 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 218 คน และหยิง จำนวน 260 คน อสม. ทั้งหมด 9 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน มีเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิต การดำเนินงานของชุมชนจะร่วมกันทำงานทั้งประธานคณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มต่างๆในชุมชน มีชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดการประชุมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการดูแลสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น คัดกรองดูแลเด็กแรกเกิด มารดาก่อนและหลังคลอด กลุ่มวัยรุ่นมีโครงการอสม.น้อย เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เน้นการออกกำลังกาย กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน เน้นเรื่องการคัดกรองความดันเบาหวาน ดัชนีมวลกาย มีการเยี่ยมให้คำแนะนำผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น มีปราชญ์ชาวบ้านในการทำไม้กวาด กรวยดอกไม้ ทอผ้ายกดอก

                                                                                                                          16. ชุมชนสันป่ายางหน่อม มีครัวเรือน 68 ครัวเรือน ประชากร 260 คน ชาย 167 คน หญิง 215 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ผู้พิการ จำนวน 7 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 30 คน มีอสม. 2 คน กิจกรรมที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ อาทิเช่น การออกเยี่ยมบ้าน วัดความดันผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มีการให้คำแนะนำการจัดบ้านเรือนให้สะอาด แนะนำการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย มีการสืบสานประเพณี การบวช ถวายเทียนพรรษา มีการให้คำแนะนำอาหารการกินที่มีประโยชน์และปลอดภัย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

                                                                                                                          17. ชุมชนประตูลี้ เป็นชุมชนขนาดกลาง มีครัวเรือน 139 ครัวเรือน มีประชากร 424คน ชาย 189 คน หญิง 235 คน มีประชากรแฝง กลุ่มจัดการสุขภาพ มีดังนี้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเงินล้าน กลุ่มแม่ของแผ่นดิน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. และชมรมกวีล้านนา กิจกรรมที่ดำเนินงานในชุมชน อาทิเช่น กลุ่ม อสม.ออกคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกวันที่ 2 ของเดือน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มีอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมรำไม้พลอง รำไทเก๊ก กลุ่มเยาวชน จะเล่นตะกร้อ กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค แนะนำกินผักเชียงดาลดเบาหวาน คัดกรองผู้ป่วยความดันเบาหวาน รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ร่วมประเพณีในวันสำคัญต่างๆ เฝ้าระวังยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นตามวัดและในชุมชน สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีการเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชนมักรวมกลุ่มกันทำควักหมาก ทำเครื่องสังฆทาน เป็นต้น

                                                                                                                          รายงานการใช้เงิน
                                                                                                                          ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                                          ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                                          18,200.00 8,750.00 0.00 510.00 0.00 500.00 27,960.00
                                                                                                                          20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30 น.
                                                                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                                                                          โพสท์โดยกองทุนฯตำบลตอหลังกองทุนฯตำบลตอหลังเมื่อ 25 กันยายน 2560 13:21:05
                                                                                                                          แก้ไขโดย กองทุนฯตำบลตอหลัง เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:44:11 น.

                                                                                                                          ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ »

                                                                                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน ครั้งที่ 4

                                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

                                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                          คณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรรมการคณะทำงานและแกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

                                                                                                                          รายงานการใช้เงิน
                                                                                                                          ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                                          ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                                          3,700.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,075.00
                                                                                                                          22 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                                                                          โพสท์โดยกองทุนฯตำบลตอหลังกองทุนฯตำบลตอหลังเมื่อ 25 กันยายน 2560 13:18:37
                                                                                                                          แก้ไขโดย กองทุนฯตำบลตอหลัง เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:44:08 น.

                                                                                                                          ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ »

                                                                                                                          ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ ระเบียบการใช้เงินกองทุนปี 60

                                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                          ผู้เข้าร่วมอบรมให้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

                                                                                                                          รายงานการใช้เงิน
                                                                                                                          ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                                                          ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                                                          3,600.00 2,950.00 0.00 1,482.00 0.00 0.00 8,032.00