กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานจำนวนพัฒนาโครงการจำนวนติดตามโครงการ
แผนงานเหล้า 217 126 261
แผนงานบุหรี่ 310 211 451
แผนงานสารเสพติด 288 155 581
แผนงานอาหารและโภชนาการ 527 363 1067
แผนงานกิจกรรมทางกาย 512 576 1060
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 588 179 998
แผนงานโรคเรื้อรัง 312 205 1207
แผนงานอุบัติเหตุ 104 31 150
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 254 114 916
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 306 353 2196
แผนงานผู้สูงอายุ 324 252 1280
แผนงานสิ่งแวดล้อม 218 93 651
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 328 97 699
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 271 266 2017
แผนงานคนพิการ 138 48 289
4,697 3,069 13,823

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง 2018-06-15 10:08:05
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง 2018-06-15 10:05:16
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตรัง 2018-06-14 16:09:35
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:26:49
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:26:33
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:24:40
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:24:16
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:23:57
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:23:12
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:16:17
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:15:17
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 15:04:34
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 14:56:42
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 14:46:48
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 14:46:28
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 14:46:25
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2018-06-14 14:46:22
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง 2018-06-14 13:15:11
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ปัตตานี 2018-06-14 11:26:44
แผนงานคนพิการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 2018-06-14 09:57:54
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 2018-06-14 09:54:54
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ปัตตานี 2018-06-13 15:34:28
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ปัตตานี 2018-06-13 15:00:37
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 2018-06-13 14:44:09
แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 2018-06-13 14:43:56
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 2018-06-13 14:09:18
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ปัตตานี 2018-06-13 14:07:27
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 2018-06-13 13:43:30
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 2018-06-13 13:40:32
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 2018-06-13 13:39:26
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 2018-06-13 13:38:28
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน สตูล 2018-06-13 12:13:53
แผนงานบุหรี่ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน สตูล 2018-06-13 12:09:26
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน สตูล 2018-06-13 11:51:15
แผนงานคนพิการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน สตูล 2018-06-13 11:39:11
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา พัทลุง 2018-06-12 11:37:07
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ ปัตตานี 2018-06-12 11:24:27
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ ปัตตานี 2018-06-12 11:07:47
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา ยะลา 2018-06-12 08:57:22
แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง นครสวรรค์ 2018-06-11 15:25:28
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา ยะลา 2018-06-11 12:12:06
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมื่นศรี ตรัง 2018-06-11 10:20:13
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล แพร่ 2018-06-08 23:01:39
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล แพร่ 2018-06-08 22:22:43
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ แพร่ 2018-06-08 21:14:13
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ แพร่ 2018-06-08 19:09:47
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ นราธิวาส 2018-06-08 15:21:49
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ นราธิวาส 2018-06-08 15:03:38
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ นราธิวาส 2018-06-08 14:54:10
แผนงานบุหรี่ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว สงขลา 2018-06-08 14:30:30