กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานจำนวนพัฒนาโครงการจำนวนติดตามโครงการงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 232 136 326 11,850,747.00
แผนงานบุหรี่ 350 311 547 17,335,212.00
แผนงานสารเสพติด 319 186 724 27,226,194.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 561 408 1313 40,123,832.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 534 638 1256 42,788,798.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 604 207 1051 70,863,409.08
แผนงานโรคเรื้อรัง 330 238 1422 42,710,751.22
แผนงานอุบัติเหตุ 114 38 181 5,694,019.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 275 135 1063 33,687,980.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 328 413 2618 73,644,747.34
แผนงานผู้สูงอายุ 346 292 1498 59,939,166.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 234 105 776 30,647,284.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 346 125 804 37,404,796.22
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 293 332 2455 79,888,800.67
แผนงานคนพิการ 158 54 328 11,798,207.00
5,024 3,618 16,362 585,603,945.48

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:39:21
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:37:45
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:34:56
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:33:22
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:32:00
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:30:28
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:29:12
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:27:34
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:25:28
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:18:34
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:16:28
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 14:12:04
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 2018-08-16 14:12:02
แผนงานคนพิการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 2018-08-16 14:09:10
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 13:50:36
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 2018-08-16 13:46:24
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 2018-08-16 13:33:57
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง สงขลา 2018-08-16 12:09:04
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเหมืองง่า ลำพูน 2018-08-16 11:51:52
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ยะลา 2018-08-16 11:32:43
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 2018-08-16 11:24:17
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง สงขลา 2018-08-16 10:50:07
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ ตรัง 2018-08-16 09:53:56
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน พัทลุง 2018-08-16 09:41:47
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ ตรัง 2018-08-16 08:56:40
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองพ้อ พัทลุง 2018-08-15 17:43:14
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองพ้อ พัทลุง 2018-08-15 17:42:57
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง สงขลา 2018-08-15 15:30:02
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วงฆ้อง พิษณุโลก 2018-08-15 14:55:55
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะลา 2018-08-15 10:13:04
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย สตูล 2018-08-15 10:11:38
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง ยะลา 2018-08-15 10:10:55
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ ยะลา 2018-08-15 10:09:39
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าธง ยะลา 2018-08-15 10:09:19
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สุไหงปาดี นราธิวาส 2018-08-15 10:09:05
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย สตูล 2018-08-15 10:06:07
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน ยะลา 2018-08-15 10:01:56
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ ยะลา 2018-08-15 10:01:31
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อาซ่อง ยะลา 2018-08-15 09:57:50
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ ยะลา 2018-08-15 09:57:50
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด ยะลา 2018-08-15 09:57:42
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง ยะลา 2018-08-15 09:57:18
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ ยะลา 2018-08-15 09:57:15
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง ยะลา 2018-08-15 09:57:01
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ ยะลา 2018-08-15 09:56:43
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง ยะลา 2018-08-15 09:56:41
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ยะลา 2018-08-15 09:56:31
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา ยะลา 2018-08-15 09:56:08
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพง สตูล 2018-08-14 17:04:52
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง สตูล 2018-08-14 13:25:55