กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานจำนวนพัฒนาโครงการจำนวนติดตามโครงการงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 361 306 469 14,191,617.00
แผนงานบุหรี่ 485 607 720 21,586,883.50
แผนงานสารเสพติด 491 463 946 33,813,253.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 725 757 1638 49,497,065.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 604 904 1651 55,085,481.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 639 370 1317 97,961,189.22
แผนงานโรคเรื้อรัง 368 440 1730 52,582,919.14
แผนงานอุบัติเหตุ 153 72 236 6,869,376.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 319 275 1226 43,998,571.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 376 719 3043 85,798,991.34
แผนงานผู้สูงอายุ 406 482 1762 71,739,921.66
แผนงานสิ่งแวดล้อม 275 213 902 36,901,284.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 384 248 967 46,658,877.44
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 341 542 2837 99,826,542.06
แผนงานคนพิการ 191 97 380 14,033,940.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 12 10 3 105,400.00
6,130 6,505 19,827 730,651,312.46

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ ปัตตานี 2018-12-12 10:04:31
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง ปัตตานี 2018-12-12 09:47:51
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง ปัตตานี 2018-12-12 09:42:57
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-12 09:42:41
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-12 09:41:34
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-12 09:30:11
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-12 09:20:25
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-12 09:17:05
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-12 09:13:48
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำน้อย สงขลา 2018-12-12 09:10:36
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาลเดี่ยว สระบุรี 2018-12-11 22:15:03
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 22:03:36
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 22:00:42
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 21:53:31
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 21:48:09
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 21:29:35
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-11 21:20:54
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 21:19:22
แผนงานบุหรี่ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 21:06:51
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 20:58:42
แผนงานเหล้า ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 2018-12-11 20:50:07
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 15:31:36
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 15:22:53
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 15:17:32
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 15:12:27
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 15:11:23
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 14:56:48
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 2018-12-11 14:38:32
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคูหาใต้ สงขลา 2018-12-11 14:06:12
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ตรัง 2018-12-11 14:05:04
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง อุบลราชธานี 2018-12-11 11:53:48
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง อุบลราชธานี 2018-12-11 11:31:49
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี นราธิวาส 2018-12-11 10:57:49
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง สงขลา 2018-12-11 10:45:38
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก ปัตตานี 2018-12-11 09:50:13
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:53:03
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:52:44
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:52:37
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:48:15
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:40:04
แผนงานเหล้า ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:29:40
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 2018-12-09 21:14:58
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย สระแก้ว 2018-12-09 12:22:13
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย สระแก้ว 2018-12-09 12:19:45
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย สระแก้ว 2018-12-09 12:13:52
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย สระแก้ว 2018-12-09 12:11:36
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่ สระแก้ว 2018-12-09 12:07:43
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่ สระแก้ว 2018-12-09 12:04:03
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่ สระแก้ว 2018-12-09 12:01:26
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่ สระแก้ว 2018-12-09 11:58:11