กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานจำนวนพัฒนาโครงการจำนวนติดตามโครงการงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 271 189 396 13,697,821.00
แผนงานบุหรี่ 404 491 651 20,256,201.50
แผนงานสารเสพติด 389 333 855 32,040,953.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 640 554 1467 44,134,585.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 581 722 1481 48,871,315.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 614 295 1166 82,960,043.24
แผนงานโรคเรื้อรัง 344 320 1620 48,813,640.22
แผนงานอุบัติเหตุ 139 52 216 6,646,623.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 304 213 1164 38,508,383.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 359 576 2887 79,486,774.34
แผนงานผู้สูงอายุ 391 382 1662 66,530,301.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 258 150 855 33,538,822.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 366 182 910 42,988,959.74
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 323 428 2697 89,678,091.30
แผนงานคนพิการ 182 78 360 12,975,952.00
5,565 4,965 18,387 661,128,467.29

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไผ่ท่าโพ พิจิตร 2018-10-19 20:30:05
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 2018-10-19 16:44:11
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาตาล่วง ตรัง 2018-10-19 15:19:11
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:15:47
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:15:27
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:15:12
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:14:44
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:13:30
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:13:19
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:13:03
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:12:44
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:12:14
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 15:11:13
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 2018-10-19 15:11:08
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:56:42
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:53:33
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:50:42
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:48:12
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:43:10
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:40:34
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:34:37
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:31:15
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 2018-10-19 14:24:22
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หูกวาง นครสวรรค์ 2018-10-19 14:03:02
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-19 11:39:32
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม ปัตตานี 2018-10-19 11:32:02
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม ปัตตานี 2018-10-19 11:06:21
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง สงขลา 2018-10-19 09:44:38
แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรี 2018-10-19 09:44:01
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-19 09:41:25
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะรือโบตก นราธิวาส 2018-10-19 09:33:06
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-18 15:52:23
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-18 15:43:26
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-18 15:33:22
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-18 15:07:48
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ สระบุรี 2018-10-18 13:45:42
แผนงานเหล้า ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ สระบุรี 2018-10-18 13:15:52
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านป่า สระบุรี 2018-10-18 13:06:16
แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ สระบุรี 2018-10-18 13:04:16
แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เตาปูน สระบุรี 2018-10-18 13:04:00
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี 2018-10-18 13:03:09
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หินซ้อน สระบุรี 2018-10-18 13:03:09
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี 2018-10-18 12:04:25
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 2018-10-18 11:54:51
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-18 11:54:31
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 2018-10-18 11:51:05
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 2018-10-18 11:50:48
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 2018-10-18 11:48:07
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 2018-10-18 11:46:09
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 2018-10-18 11:43:05