กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2562 สระแก้ว โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก กำลังดำเนินโครงการ
2 62-L5470-2-01 2562 สระบุรี โครงการท่าตูมคุ้มครองด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
3 61-L5475-4-01 2562 สระบุรี โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนงานและโครงการ กำลังดำเนินโครงการ
4 61-L3045-2-07 2561 โครงการใส่ใจสุขภาพคนใกล้ขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา ระงับโครงการ
6 L08171710009 2561 ฉะเชิงเทรา ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ
7 001/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับกายสบายชีวา กำลังดำเนินโครงการ
8 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง กำลังดำเนินโครงการ
9 ๓/๖๑ 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม กำลังดำเนินโครงการ
10 3/2561 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน กำลังดำเนินโครงการ
11 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
12 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
13 ๒/๖๑ 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
14 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
15 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
16 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
17 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
18 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
19 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือดของเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
20 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการโทษของบุหรี่และการดื่มสุรา กำลังดำเนินโครงการ
21 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการผู้สูงวัย กายใจดี ชีวีมีสุขตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
22 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการฝากครรภ์ บุตรดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 กำลังดำเนินโครงการ
23 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน กำลังดำเนินโครงการ
24 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
25 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการลำดวนบานสานพลัง กำลังดำเนินโครงการ
26 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการวัยเรียน วัยใส รักเป็น ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
27 L90911801003 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการวัยเรียนวัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
28 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานโดยการแพทย์แผนไทย กำลังดำเนินโครงการ
29 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
30 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
31 L90911801004 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจดีชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
32 L90911801002 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการหนองยาวอาหารปลอดภัยใส่ใจภาชนะบรรจุอาหาร กำลังดำเนินโครงการ
33 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
34 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมให้ความรู้เเก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำลังดำเนินโครงการ
35 L08171710010 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค" กำลังดำเนินโครงการ
36 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอาหารปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ
37 61-L1528-1-14 2561 ตรัง โครงการ "ตั๋วสุขภาพ ตระหนักรู้ความดันโลหิต ทำนายเบาหวาน" ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 61-L8017-2-05 2561 ตรัง โครงการกิจกรรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 61-L1474-02-04 2561 ตรัง โครงการแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 61-L1488-2-01 2561 ตรัง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 61-L1531-01-07 2561 ตรัง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 61-L6895-01-10 2561 ตรัง โครงการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกันตัง ฟันสวยยิ้มสดใส สุขภาพฟันน้ำนมดี ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
43 61-L8017-3-04 2561 ตรัง โครงการเดิน-วิ่งไปพร้อมกับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการห้วยยอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 61-L1474-02-02 2561 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากลดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 61-L8017-2-04 2561 ตรัง โครงการเต้นและรำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 61-L1485-4-1 2561 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนตำบลปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 61-L1474-02-06 2561 ตรัง โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 61-L1528-3-10 2561 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 61-L1468-1-04 2561 ตรัง โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน(CPR) ปี2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 61-L1448-2-03 2561 ตรัง โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 61-L1488-3-03 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 61-L1488-3-04 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 61-L1531-01-03 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 61-50117-1-07 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 61-50117-1-06 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนวัดจอมไตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 61-L1487-2-16 2561 ตรัง โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนบ้านท่าคลอง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 61-L1488-5-01 2561 ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 61-L1528-3-05 2561 ตรัง โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 61-1528-2-08 2561 ตรัง โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
60 61-L1528-2-09 2561 ตรัง โครงการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ การใช้ยาสามัญประจำบ้านและสารปนเปื้อนในอาหาร กำลังดำเนินโครงการ
61 61-L1488-2-02 2561 ตรัง โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 2561 ตรัง โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 61-50117-2-03 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยถูกกฎจราจร และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 61-L1528-3-03 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 61-50117-3-02 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก 2-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 61-L1528-3-06 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 61-L1487-1-20 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 61-50117-03-04 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลนาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 61-L1528-3-11 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 61-L1531-02-01 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมปลอดบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 61-L8017-2-03 2561 ตรัง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 61-L8290-1-14 2561 ตรัง โครงการสร้างทักษะครอบครัวในการดูแลเด็กเล็กเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 61-L8290-1-12 2561 ตรัง โครงการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเริ่มใช่บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ในนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 61-L1528-2-12 2561 ตรัง โครงการเสริมพลังป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
75 61-50117-1-03 2561 ตรัง โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดการเริ่มใช้บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดในนักเรียนประถมศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 61-L1488-3-01 2561 ตรัง โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ร่วมสานฝันที่ศูนย์เด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 61-L1488-3-02 2561 ตรัง โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ร่วมสานฝันที่ศูนย์เด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 61-L1487-1-19 2561 ตรัง โครงการหนูไม่จมน้ำแน่..ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน อบต.สุโสะ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 61-L8290-2-9 2561 ตรัง โครงการอบรมการทำสเปรย์หรือโลชั่นหรือนวตกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 61-L8017-2-04 2561 ตรัง ชมรมไทเก๊กเทศบาลตำบลห้วยยอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 003 2561 นครสวรรค์ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 L2371-001 2561 นครสวรรค์ โครงการนักเรียนวัดมงคลสถิตย์ สุขภาพแข็งแรง สมวัย ไร้โรค ไร้พุง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 L2371-004 2561 นครสวรรค์ โครงการบางตาหงายใส่ใจต้านพิษภัยจากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 2561 นครสวรรค์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 2561 นครสวรรค์ โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 L2371-005 2561 นครสวรรค์ โครงการโภชนาการสมวัย กับอาหารปลอดภัยปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 61-L2407-01-001 2561 นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 004 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดอ่างทอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ(โรงเรียนวัดบ้านคลอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 002 2561 นครสวรรค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำลังดำเนินโครงการ
92 7 2561 นครสวรรค์ โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 2561 นครสวรรค์ โครงการอย.น้อย รักษ์สุขภาพ ต.บางเคียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 7 2561 นครสวรรค์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดบ้านคลอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 2561 นครสวรรค์ โครงการออกกำลังเพื่อผ่อนคลายและสร้งสุขภาพด้วยโยคะตำบลหูกวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 001 2561 นครสวรรค์ ชาวคลองวิไลและเกาะแก้วพร้อมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยแนวคิดสุขภาพดี วิถีไทย ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 2561 นครสวรรค์ ถนนน่าเดินเพลิดเพลินตามวิถีประชาชนตำบลหูกวางปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 2561 นครสวรรค์ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 L2371-003 2561 นครสวรรค์ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 61-L2477-2-01 2561 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
101 61-L2501-02-5 2561 นราธิวาส โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
102 61-L2477-2-05 2561 นราธิวาส โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
103 61-L2503-1-07 2561 นราธิวาส โครงการผู้พิการสุขภาพจิตและกายดี ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
104 61-L2477-1-08 2561 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 2 ปี ตำบลผดุงมาตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
105 61-L2489-4-01 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
106 61-L2477-3-01 2561 นราธิวาส โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
107 61-L8302-2-13 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ชุมชนกูแบบาเดาะลดปริมาณขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
108 61-L8302-2-15 2561 นราธิวาส โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล ดำเนินการเสร็จสิ้น
109 61-L2477-3-04 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
110 61-50115-2-03 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนบ้านสายะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 61-L2476-2-08 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพพลภาพ ในตำบลดุซงญอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
112 61-L2543-1-9 2561 นราธิวาส โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ปี61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 61-L2539-02-17 2561 นราธิวาส โครงการหนูน้อยยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
114 61-L2501-02-6 2561 นราธิวาส โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
115 L30226113 2561 ปัตตานี โครงการ คุณแม่สมาร์ทมัม นำพาเด็กป่าไหม้ดอนทราย ก้าวสู่สมาร์ทคิดส์ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
116 61 - PKL - 02 - 07 2561 ปัตตานี โครงการ อสม.ปากล่อร่วมใจค้นหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 61-L3009-03-8 2561 ปัตตานี โครงการการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
118 61-L3009-01-2 2561 ปัตตานี โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
119 61-L3009-02-6 2561 ปัตตานี โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
120 2561 ปัตตานี โครงการการอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมความฉลาด ทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ทางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กำลังดำเนินโครงการ
121 61-L3048-1-03 2561 ปัตตานี โครงการกิจกรรมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
122 61-L3038-5-01 2561 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลตอหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 61-L3066-01-08 2561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 61-L3039-01 2561 ปัตตานี โครงการค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละ กำลังดำเนินโครงการ
125 61-L3009-02-11 2561 ปัตตานี โครงการค่ายพลังเยาวชน จัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 61-L3009-02-17 2561 ปัตตานี โครงการค่ายเยาวชนอาสาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
127 61-L3048-1-01 2561 ปัตตานี โครงการใช้ยาสมเหตุสมผล คนราตาปันยังปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
128 61-L3009-01-12 2561 ปัตตานี โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
129 61-L3048-04-01 2561 ปัตตานี โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 61-L3009-04-1 2561 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะมิยอ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
131 61-L3009-01-4 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
132 L3022611 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านป่าไหม้ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
133 61-L3048-1-04 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
134 61 - PKL -02 -05 2561 ปัตตานี โครงการปั่นสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
135 61-L3009-01-5 2561 ปัตตานี โครงการผมสวยไร้เหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 61-L3009-03-19 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
137 61-L3009-03-20 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 61-L3009-01-14 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ “แม่รักษ์ฟันดี เพื่อลูกฟันสวย” ดำเนินการเสร็จสิ้น
139 61-L3009-02-9 2561 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 61-L3009-02-15 2561 ปัตตานี โครงการเพิ่มทักษะกีฬาเซปักตะกร้อให้กับเยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 61-L3009-02-7 2561 ปัตตานี โครงการมุสลีมะฮ์กับการพัฒนาวิถีสุขภาพแห่งอิสลาม ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 61-L3009-02-16 2561 ปัตตานี โครงการยุวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 61-L3048-1-02 2561 ปัตตานี โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 61-L3009-01-13 2561 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
145 61-L2999-02-06 2561 ปัตตานี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(โรงเรียนบ้านลางสาด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
146 L30226112 2561 ปัตตานี โครงการลดละเลิกภาชนะโฟม(์No fome) ดำเนินการเสร็จสิ้น
147 61-L3066-02-04 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 61-l8284-2-04 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนหน้าวัง กำลังดำเนินโครงการ
149 61-L3009-03-18 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการจัดกีฬา ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 61-L3048-1-06 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดีตำบลราตาปันยัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
151 61-L2978-02-05 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
152 61-L3069-3-1 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเด็กดี มีความสุข กำลังดำเนินโครงการ
153 61-PKL-02-10 2561 ปัตตานี โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
154 61-l8284-02-05 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยเด็ก กำลังดำเนินโครงการ
155 61-L3009-02-10 2561 ปัตตานี โครงการเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 61-L2971-2-07 2561 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้านบาลูกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 61-L2978-02-03 2561 ปัตตานี โครงการอบรม บุหรี่ พิษร้ายใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 61-L3009-01-3 2561 ปัตตานี โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 61-L3045-2-09 2561 ปัตตานี โครงการอากาศดี สุขภาพดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
160 61 – L3331 – 2 – 03 2561 พัทลุง ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
161 2561-L3351-01-05 2561 พัทลุง โครงการคลินิกไร้พุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 61-L3331-2-04 2561 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูงชุมชนตลาดบางแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
163 2561-L3351-01-03 2561 พัทลุง โครงการจัดบริการคลินิกเติมยาใกล้บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
164 2561-L3309-2-2 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ กำลังดำเนินโครงการ
165 2561-L3351-02-12 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 2561-L3351-01-07 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มอายุ 30 - 60 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 2561-L3309-1-13 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
168 2561-L3351-04-01 2561 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกชะงายประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 2561 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
170 2561-L3310-2-06 2561 พัทลุง โครงการบ้านน่าอยู่ถนนสะอาด ชุมชนปลอดโรค(เฟส1)บ้านปากทางเกาะทองสม The city managed a good clean house) ดำเนินการเสร็จสิ้น
171 2561-L3310-2-07 2561 พัทลุง โครงการบ้านน่าอยู่ถนนสะอาด ชุมชนปลอดโรค(เฟส1)บ้านลานช้างThe city managed a good clean house) ดำเนินการเสร็จสิ้น
172 2561-L3310-02-05 2561 พัทลุง โครงการบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
173 61-L3346-02-04 2561 พัทลุง โครงการบ้านบ่อทรายในใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 10 กำลังดำเนินโครงการ
174 2561-L3310-2-09 2561 พัทลุง โครงการบ้านสะอาดและปลอดลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
175 61-L7573-04 2561 พัทลุง โครงการประชารัฐควนขนุนร่วมใจ ปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
176 2561-L3351-01-08 2561 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี(รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
177 2561-L3351-02-19 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโคกชะงาย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
178 2561-L3351-02-16 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
179 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 2561-L3351-02-17 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควัณโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
181 2561-L3351-02-20 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมรม อสม.รพ.สต.โคกชะงาย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
182 2561-L3351-02-15 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 2561-L3351-02-18 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 2561-L3310-1-09 2561 พัทลุง โครงการเพื่อนกันให้ฉันดูแลเธอ ลดเสี่ยงป้องกันภาวะไตเสื่อม หัวใจและหลอดเลือดสมอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 61-L7573-1-02 2561 พัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 2561 พัทลุง โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
187 2561-L3351-01-04 2561 พัทลุง โครงการลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 2561-L3310-1-11 2561 พัทลุง โครงการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 2561-L3310-1-15 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
190 61L 7573-08 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยดนตรีและกีฬาลีลาศ ดำเนินการเสร็จสิ้น
191 2561-L3317-2-07 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1 บ้านเขากอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 61-L7573-09 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
193 2561-L-3310-2 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 L3346-02-02 2561 พัทลุง โครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว กำลังดำเนินโครงการ
196 2561-L3351-02-14 2561 พัทลุง โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
197 61-L3351-03-22 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
198 61-L3351-03-21 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ศพด. ดำเนินการเสร็จสิ้น
199 2561-L3351-01-09 2561 พัทลุง โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
200 2560-L3310-1-02 2561 พัทลุง โครงการสูงวัยแจ่มใส ดูแลอนามัยผู้พิการ บริหารสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
201 2561-L3351-02-13 2561 พัทลุง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ดำเนินการเสร็จสิ้น
202 2561-L3310-1-10 2561 พัทลุง โครงการหยุด ๒ มะเร็งร้าย ภัยใกล้ตัวผู้หญิง เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลุกและมะเร็งเต้านม(cancer warning) ดำเนินการเสร็จสิ้น
203 61-L7573-10 2561 พัทลุง โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบที่ีเกิดจากสารเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
204 61-L3341-2-11 2561 พัทลุง โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร กำลังดำเนินโครงการ
205 61-L7573-03 2561 พัทลุง โครงการออกกำลังกายแบบโยคะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
206 2561-L3351-01-06 2561 พัทลุง โครงการอาสาสมัครสายใยรักแห่งครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
207 2561-L3351-01-10 2561 พัทลุง โครงเฝ้าระวังเพื่่อการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่โดยพลังชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
208 2561-L3310-2-08 2561 พัทลุง จัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
209 61-L3331-4-01 2561 พัทลุง บริหารจัดการกองทุน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
210 2561-L3310-4-01 2561 พัทลุง บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาชัยสน ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
211 2561-L3310-2-04 2561 พัทลุง บ้านท่ากุลสร้างสรรค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
212 2561-L3310-2-03 2561 พัทลุง บ้านป่ายูงปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
213 61 – L3331 – 2 – 01 2561 พัทลุง ปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
214 2561-L3310-1-01 2561 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
215 2560-L3310-2-01 2561 พัทลุง วัยรุ่น วัยใส อนามัยเจริญพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
216 2561-L3310-3-01 2561 พัทลุง วารีบำบัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
217 2561-L3310-3-02 2561 พัทลุง วารีบำบัด2/61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
218 61-L3331-3-01 2561 พัทลุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
219 61-L3331-1-02 2561 พัทลุง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
220 61 – L3331 – 2 - 02 2561 พัทลุง ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ปี2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
221 2561-L3310-1-13 2561 พัทลุง ส่งเสริมและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
222 2561-L3310-3-05 2561 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนา EQ,IQ เด็ก ๐ - ๕ ปี (ศพด.บ้านลานช้าง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
223 2561-L3310 -3–07 2561 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพพัฒนา EQ IQ เด็ก 0-5 ปี (ศพด.บ้านเทพราช) ดำเนินการเสร็จสิ้น
224 61 – L3331 – 2 - 02 2561 พัทลุง สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
225 2561-L3310-3-06 2561 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ศพด.บ้านโคกยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
226 2561-L3310-3-04 2561 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
227 L34031805007 2561 พิจิตร โครงการนักเรียนบึงทับจั่นร่วมใจ ขยับกาย ด้วยแอโรบิคพิชิตโรคอ้วนเตี้ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
228 2561 พิจิตร โครงการบางลายปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินโครงการ
229 2561 พิจิตร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใน หมู่ 6 บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย กำลังดำเนินโครงการ
230 2561 พิจิตร โครงการอาสาสมัครใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
231 2561 พิจิตร ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
232 2561 เพชรบุรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินดีกายขยับลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง(อบต.หนองจอก) กำลังดำเนินโครงการ
233 2561 เพชรบุรี โครงการชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
234 2561 เพชรบุรี โครงการซุปเปอร์เด็กตำบลมาบปลาเค้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
235 2561 เพชรบุรี โครงการเด็กปลอดสารฯ กำลังดำเนินโครงการ
236 2561 เพชรบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
237 2561 เพชรบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
238 2561 เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบเฉลา ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
239 2561 เพชรบุรี โครงการมาบปลาเค้าแจ่มใสพร้อมใจปั่นเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
240 2561 เพชรบุรี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำลังดำเนินโครงการ
241 2561 เพชรบุรี โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีโภชนาการและพัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
242 2561 เพชรบุรี มาเลิกกันเถอะ"บุหรี่"อบต.หนองจอก กำลังดำเนินโครงการ
243 2561 เพชรบุรี สายใยครอบครัวเป็นรั้วต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
244 61-L4129-2-01 2561 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
245 61-L4166-2-2 2561 ยะลา โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
246 61-L4150-3-28 2561 ยะลา โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
247 61-L8411-3-10 2561 ยะลา โครงการปฐมวัยปลอดภัยสุขภาพสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
248 61-L4153-1-08 2561 ยะลา โครงการเฝ้าระวังพัฒนาการและโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
249 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
250 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการพัฒนาทักษะนำรำไทเก๊กเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
251 2561/L7161/1 2561 ยะลา โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันการจมน้ำ "เบตงก่อการดี สร้างความปลอดภัยทางน้ำ" ดำเนินการเสร็จสิ้น
252 2561/L7161/1 2561 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ "วัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ" ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
253 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
254 61-L4129-02-04 2561 ยะลา โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
255 61-L4152-2-03 2561 ยะลา ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
256 61-L4152-3-14 2561 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
257 2561 ลพบุรี โครงการการออกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดถนนแค กำลังดำเนินโครงการ
258 2561 ลพบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค อสม.ตำบลชอนสารเดช กำลังดำเนินโครงการ
259 2561 ลพบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
260 2561 ลพบุรี โครงการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลถนนใหญ่ หมู่1-หมู่6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
261 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
262 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
263 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแอโรบิค ต.ถนนใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
264 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยของประชาชน กำลังดำเนินโครงการ
265 L46181710001 2561 ลพบุรี โครงการอบรมฟื้นฟู เสริมความรู้ และฝึกทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำลังดำเนินโครงการ
266 2561 ลพบุรี โครงการออกกำกลังกายกลางแจ้งด้วยการเต้นแอโรบิคชุมชนธาราทิพย์ กำลังดำเนินโครงการ
267 2561 ลพบุรี โครงการแอโรบิกสิรัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
268 2561 ลพบุรี โครางการ อย.น้อยถนนใหญ่ใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
269 ุ61-534775-2-01 2561 ลำพูน โครงการ Food @ Fit for heaith ดำเนินการเสร็จสิ้น
270 61-L7236-1-03 2561 ลำพูน โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำเเละอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
271 61-L7236-2-01 2561 ลำพูน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
272 61-L7236-1-02 2561 ลำพูน โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
273 L76621804018 2561 ศรีสะเกษ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
274 2561 ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
275 2561 ศรีสะเกษ โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
276 61-L5187-02-01 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังปลายหุ้มอวัยวะเพศชาย (สุนัต) ในเยาวชนมุสลิมตำบลสะพานไม้แก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
277 61-l7256-01-07 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
278 61-L5249 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมและการให้ความรู้เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์และการดูแลรักษาหลังทำหัตการ ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
279 2561 สงขลา โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
280 61-L5185-2-01 2561 สงขลา โครงการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีในชุมชน หมู่ 2 บ้านทุ่งพระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
281 61-L5221-2-01 2561 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มุ่งป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอนอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
282 61-L5187-02-06 2561 สงขลา โครงการนวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือกเพื่อลดความอยากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
283 61-L7258-1-02 2561 สงขลา โครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ
284 61-L8402-4-01 2561 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
285 61-L5187-02-03 2561 สงขลา โครงการปลูกผักข้างบ้าน ปลอดสารเคมี สุขภาพดีลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
286 61-L8020-4-01 2561 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
287 61-L5179-4-01 2561 สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
288 61-L8402-3-12 2561 สงขลา โครงการยิ้มสดใสเด็กเล็กฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
289 61-L5221-2-010 2561 สงขลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
290 61-8287-1-4 2561 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
291 61-L5187-02-07 2561 สงขลา โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
292 61-L5221-2-02 2561 สงขลา โครงการลดโฟม ลดป่วย ลดโลกร้อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
293 61-L7250-1-01 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
294 61-L5182-02-08 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค กำลังดำเนินโครงการ
295 61-L5173-3-01 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
296 61-L5187-03-01 2561 สงขลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ หมู่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
297 61-L5185-2-09 2561 สงขลา โครงการหมู่บ้านสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
298 61-L5221-2-05 2561 สงขลา โครงการอบรม อสค. นักจัดการสุขภาพประจำครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
299 2561 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/คนพิการในชุมชนแก่ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการจิตอาสาและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลนาหมอศรี กำลังดำเนินโครงการ
300 61-lxxxx-1-11 2561 สงขลา ตัวอย่าง-โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกโดยชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
301 61-L7258-3-01 2561 สงขลา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ กำลังดำเนินโครงการ
302 2561 สงขลา วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
303 2561 สงขลา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ม.5 ม.6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
304 61-L5282-1-04 2561 สตูล โครงการ อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
305 61-L5282-1-07 2561 สตูล โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
306 61-L5282-1-03 2561 สตูล โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
307 61-L5282-3-03 2561 สตูล โครงการทันตกรรมเชิงรุก SMART Children ประจำปีการศึกษา 2561 กำลังดำเนินโครงการ
308 61-L5282-2-03 2561 สตูล โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
309 61-L5307-4-01 2561 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
310 61-L5313-4-01 2561 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละงู กำลังดำเนินโครงการ
311 61-L5282-1-05 2561 สตูล โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
312 61-L7850-2-04 2561 สตูล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการเกิดโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
313 61-L7580-2-01 2561 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดดุลยาราม ดำเนินการเสร็จสิ้น
314 61-L5307-2-02 2561 สตูล โครงการปูนแดง ภูมิปัญญาไทยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
315 61-L7580-3-02 2561 สตูล โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(โรงเรียนพ่อแม่)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญันนะห์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
316 61-L5282-1-02 2561 สตูล โครงการพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
317 61-L5282-4-01 2561 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ กำลังดำเนินโครงการ
318 61-L5282-2-04 2561 สตูล โครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
319 61-L5307-1-14 2561 สตูล โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.บ้านควน 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
320 61-L5299-03-01 2561 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะสาหร่าย ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 61-L7580-3-01 2561 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
322 61-L7580-2-06 2561 สตูล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
323 61-L7580-2-02 2561 สตูล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
324 61-L5282-2-01 2561 สตูล โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/โรคเอดส์ในวัยเรียนตำบลอุใดเจริญ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
325 61-L5282-3-02 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอยยิ้มสดใส เด็กอุใดฟันดี ปี 5" ประจำปีการศึกษา 2561 กำลังดำเนินโครงการ
326 61-L5300-2-23 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ดำเนินการเสร็จสิ้น
327 61-L7580-2-05 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแกนนำด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
328 61-L5300-2-9 2561 สตูล โครงการอบรมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองในด้านความจำ การรับรู้ ความคิดความเข้าใจ ด้วยวิธีนันทนาการการออกกำลังกายเต้นตะลุงอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
329 2561 - L8010 - 2 - 05 2561 สตูล ด้วยรักและใส่ใจสุขภาพ (Health and Healthy Care) ดำเนินการเสร็จสิ้น
330 2561 สระแก้ว โครงการ อสม ป่าไร่ทำความดีตามโครงการ ล้าน ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย กำลังดำเนินโครงการ
331 2561 สระแก้ว โครงการขยับตัวนิด ชีวิตห่างไกลโรค ตำบลเมืองไผ่ กำลังดำเนินโครงการ
332 2561 สระแก้ว โครงการคัดรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กำลังดำเนินโครงการ
333 2561 สระแก้ว โครงการจัดระบบสุขภาพด้านการบริการสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและงานคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
334 3/61 2561 สระแก้ว โครงการเด็กไทยยุคใหม่ไม่อ้วน กำลังดำเนินโครงการ
335 2561 สระแก้ว โครงการตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีป่าไร่ ควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ
336 2561 สระแก้ว โครงการตำบลสุขภาพดี ชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
337 2561 สระแก้ว โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก 4 ทำนำสู่ความยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
338 2561 สระแก้ว โครงการโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลคลองน้ำใส กำลังดำเนินโครงการ
339 2561 สระแก้ว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
340 2561 สระแก้ว โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
341 2561 สระแก้ว โครงการหมู่บ้านต้นแบบการออกกำลังกายกลุ่มผุ้สุงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
342 1/61 2561 สระแก้ว พัฒนาการสมวัยโตไปมีคุณภาพ(เพศศึกษา/สุขศึกษา/ยาเสพติด) กำลังดำเนินโครงการ
343 2/61 2561 สระแก้ว พัฒนาสมวัยโตไปมีคุณภาพ กำลังดำเนินโครงการ
344 2561 สระแก้ว อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้มีภาวะเสี่ยง กำลังดำเนินโครงการ
345 61-L7295-006-01 2561 สระบุรี 1 อสม. เทศบาลเมืองแก่งคอย ขอ1คน ไร้ควันบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
346 01072561 2561 สระบุรี 1 อสม. เทศบาลเมืองแก่งคอย ขอ1คน ไร้ควันบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
347 01022561 2561 สระบุรี ขยับกาย สบายชีวี เพื่อตำบลท่ามะปราง กำลังดำเนินโครงการ
348 61-L5465-2-01 2561 สระบุรี คนชะอมลดละเลิกบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
349 61-L8596-2-01 2561 สระบุรี โครงการแกนนำท่าคล้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
350 01062561 2561 สระบุรี โครงการขยับกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราชาวชะอม ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
351 01042561 2561 สระบุรี โครงการขับเคลื่อนทางกายพาเพลินเด็กไทยสุขภาพดีสูงดี สมส่วน กำลังดำเนินโครงการ
352 61-L5466-2-01 2561 สระบุรี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี2561 กำลังดำเนินโครงการ
353 61-L5466-2-02 2561 สระบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
354 01032561 2561 สระบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
355 61-L7295-2-02 2561 สระบุรี โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
356 61-L5470-2-01 2561 สระบุรี โครงการอาหารปลอดภัยตำบลท่าตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
357 01052561 2561 สระบุรี ฟุตบอลมินิลีก ชุมชนรถไฟ กำลังดำเนินโครงการ
358 61-L7295-2-01 2561 สระบุรี เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
359 2561 อุบลราชธานี โครงการตำบลหนองเหล่าไร้พุง กำลังดำเนินโครงการ
360 2561 อุบลราชธานี โครงการบ้านสวยเมืองสุขบ้านแดงหม้อหมู่ที่ 1 ตำบลแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
361 2561 อุบลราชธานี โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป กำลังดำเนินโครงการ
362 2561 อุบลราชธานี โครงการลดพุง ลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
363 2561 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่ที่ 4 บ้านท่าไห กำลังดำเนินโครงการ
364 2561 อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการกินอาหารให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย กำลังดำเนินโครงการ
365 60-L1531-02-07 2560 ตรัง โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน หมู่ที่ 11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
366 60-L3341-1-11 2560 พัทลุง โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในเลือดของเกษตรกร ปี 2560 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
367 60-L3341-1-10 2560 พัทลุง โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
368 020042560 2560 พัทลุง โครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ปี 2560 ชุมชนทำเนียบผาสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
369 60-L3341-1-09 2560 พัทลุง โครงการลดพุง ลดโรค รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
370 2560 พัทลุง โครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
371 60-L3341-1-12 2560 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
372 2560 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
373 2560 พัทลุง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
374 2560 เพชรบุรี โครงการรวมพลังคนมาบปลาเค้าต่อต้านการดื่มเหล้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
375 60-L5211-1-03 2560 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To Be Number One กำลังดำเนินโครงการ
376 60L80200301 2560 สงขลา โครงการจิตดี กายดี ชีวีสดใส สูงวัยอย่างมีคุณค่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
377 60-L5211-1-01 2560 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ ดำเนินการเสร็จสิ้น
378 60-L8402-2-01 2560 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ม.9 (ชมรมส่งเสริมสุขภาพ บ้านหัวยาง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
379 60-L5187-02-01 2560 สงขลา โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
380 60-L526705 2560 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและค้นหากลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
381 60-L5187-02-04 2560 สงขลา โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านนาบ้านไร่จัดการขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
382 60-L5179-2-3 2560 สงขลา โครงการสมุนไพรไทยสู่ชุมชน ปี 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
383 60-L8402-2-12 2560 สงขลา โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน สู่รั้วตลาดซุ้มหลวงเสด็จ ดำเนินการเสร็จสิ้น