กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

จัดประชุมชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบล+LTC จ.พัทลุง

จัดประชุมชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบล+LTC จ.พัทลุง

วัน อังคาร 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ รร.ศิวารอยัล

โดย twoseadj เมื่อ 8 ต.ค. 63 09:00 น.