กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รวม tag เก่า(ไม่ใช้เก็บไว้)

รวม tag เก่า(ไม่ใช้เก็บไว้)

หารือ การขอสนับสนุนเงินกองทุนฯ กรณี รพ.สต.จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

โดย twoseadj on December,08 2017 09.26

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทุนหลักปกระกันสุขภาพตำบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาขอหารือกรณี มีความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี ในคลินิกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค และส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ปี ๒๕๖๑ จ านวนเงินงบประมาณ ๕๘,๓๖๐ บาท

การคืนเงินเหลือจากโครงการจะบันทึกในประเภทอะไร

โดย Admin_กองทุนฯ on November,07 2017 11.43

ถาม: เมนูการเงิน-ประเภทรายรับการคืนเงินเหลือจากโครงการจะบันทึกในประเภทอะไร เพราะก่อนหน้านี้มีประเภทรายรับเงินคืนจากโครงการ แต่ตอนนี้ไม่เห็นมีแล้ว จะให้ลงประเภทรายรับรายการอะไรตอบ:

ส่งออก exel แล้ว sum ไม่ได้

โดย ไพลิน on March,21 2017 10.53

สอบถาม ความรู้หน่อย ครับ ขอมูล จาก เว็บ localfund พอส่งออกเป็น exel แล้ว มัน sum ไม่ได้ ครับ...copy แล้ว วาง แบบค่า แล้ว แปลง cell เป็น ตัวเลขแล้ว ก็ ทำไม่ ได้ ...ไม่ทราบ เพราะ อะไร แก้ได้ อย่างไร บ้างครับ

รายงานสำหรับ ผู้บริหาร

โดย ไพลิน on March,20 2017 14.21

อยากได้ รายงานสำหรับผู้บริหาร (เหมือน obt)เพราะ ผู้บริหาร เขา ต้องการ summary แยก เป็น ราย กองทุน /รายอำเภอ/ รายจังหวัด เขาไม่ต้องการ รายละเอียด มากมายเช่น งบประมาณ ยกมา เท่าไหร ่/จาก สปสช. เท่าไหร่/ สมทบ เท่าไหร่ / ใช้ไป เท่าไหร่ /คงเหลือเท่าไหร่ =>> พอคลิก เข้าไป ดู ก็ เป็น ตาราง รูปแบบเด

ทักทายกองทุน

โดย ปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ on December,20 2016 15.59

ขอทักทายทุกกองทุนฯ นะครับหวังว่าเราจะได้ช่วยกันบ้างถึงไม่มากก็น้อยและหวังว่ามันจะทำให้การดำเนินงานของกองทุนฯ ง่ายขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ