กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการรวมพลังเด็กเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 25,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข 25,000.00 0.00
2562 โครงการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน รพ.สต.ควนโดน 33,600.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ดูแล รพ.สต.ควนโดน ปี 2562 29,700.00 0.00
2562 โครงการเด็กควนโดนฟันดี เริ่มที่ผู้ปกครอง 26,000.00 0.00
2562 โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 20,000.00 0.00
2562 เตรียมพร้อมกายใจ หญิงไทยแก้มแดง ดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ 31,950.00 0.00
2562 โครงการนักจัดการสุขภาพประจำครอบครัวดูแลสุขภาพดี ทุกกลุ่มวัย ประจำปี 2562 40,000.00 0.00
2562 โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2562 35,000.00 0.00
2562 โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชน ประจำปี 2562 25,000.00 0.00
2562 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562 18,000.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 33,150.00 3,600.00
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ปี 2562 59,500.00 40,025.00
รวม 401,900.00 43,625.00

จำนวน 13 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 13/40 โครงการ
งบประมาณ 401,900.00/1,191,795.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 15 387210.00
2561 12 402685.00
2562 13 401900.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ควนโดน
ที่อยู่ : ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โทรศัพท์ : 083-3983570 โทรสาร: 074735079
อีเมล์ : nita_wa@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 8 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2549
จำนวนประชากร : 6,201 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.814,100.060 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 49,143.25 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ยะโกบ โต๊ะประดู่ ประธานกรรมการ
สุพล เจริญวิกภัย ที่ปรึกษา
อาวุธ โพธิ์แก้ว ที่ปรึกษา
เมตตา สุขเสนีย์ ที่ปรึกษา
ดลเลาะห์ แซะอาหลี กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 6,201
2562 6,153
2561 6,089
2560 6,036

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 6,201
2562 6,153
2561 6,089
2560 6,036

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโดน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโดน ADMIN
วรวิทย์ วรวิทย์ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน