กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านหนองแวง 24,500.00 24,500.00
2561 โครงการอบรมผู้นำนักเรียน อย.น้อย ตำบลหนองแวง ปี 2561 10,000.00 10,000.00
2561 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฮูลาฮูป 25,650.00 25,650.00
2561 โครงการฮูลาฮุปเด็กวัยใสหัวใจกีฬา 18,856.00 18,856.00
2561 โครงการธนาคารขยะเพื่อป้องกันการเกิดโรคในโรงเรียน 7,320.00 7,320.00
2561 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพจิตแก่เยาวชนวัยเรียน 9,880.00 9,880.00
2561 อบรมเยาวชนวัยใสปลอดยาเสพติดและอบายมุข 18,580.00 18,580.00
2561 โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกประกอบฮูลาฮูบหลังเลิกเรียน 20,080.00 20,080.00
2561 โครงการขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส โรคภัยไม่เบียดเบียน ปี 2561 25,880.00 25,880.00
2561 โครงการวัยใสใส่ใจไม่ท้องก่อนวัยอันควร 10,800.00 10,800.00
2561 โครงการตำบลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยใช้คู่มือ DSPM และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2561 43,787.00 43,787.00
2561 เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกตำบลหนองแวง ปี 2561 7,250.00 7,250.00
2561 โครงการตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันโรคสมองเสื่อม ปี 2561 23,950.00 23,950.00
2561 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเริ่มอ้วนและอ้วน 6,730.00 6,730.00
2561 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ 35,300.00 35,300.00
2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 2,625.00 6,475.00
รวม 291,188.00 295,038.00

จำนวน 16 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 16/22 โครงการ
งบประมาณ 291,188.00/327,688.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 22 327688.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแวง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : หนองแวง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 043455544-5 โทรสาร: 043455545
อีเมล์ : nongwang88801@hotmail.com
เขต : ขอนแก่น
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 8 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2553
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 16.318,102.738 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระยืน
ชื่อบัญชี : ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแวง
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 390,311.84 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยืน ที่ปรึกษา
สาธารณสุขอำเภอพระยืน ที่ปรึกษา
สำอางค์ จ้ำหนองโพธิ์ รองประธานกรรมการ
ทนงค์ หัดโนนตุ่น รองประธานกรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแวง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแวง ADMIN
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน