กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
รวม 0.00 0.00

จำนวน 0 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 0/0 โครงการ
งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บางม่วง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เขต : นครสวรรค์
ประเภท :
พื้นที่รับผิดชอบ : 0 ตำบล 0 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 543
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 15.755,100.110 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางม่วง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางม่วง ADMIN

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน