กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 10,000.00 0.00
2562 โครงการเครือข่ายเข้มแข็งชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 9,550.00 0.00
2562 โครงการเด็กพิเทนสมาร์คิสส์ จิตแจ่มใส 41,100.00 0.00
2562 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ๓ อ. ๒ ส. ตามวิถีชุมชน.. 13,500.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ 22,500.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,000.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,375.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,000.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,000.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,000.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,000.00 0.00
2562 โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองติดตาม โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,000.00 0.00
2562 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน 10,000.00 0.00
2562 โครงการขยับกายสบาบชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 18,430.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล 10,400.00 0.00
2562 ฟันสวยยิ้มใส 14,679.00 0.00
2562 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 31,200.00 0.00
2562 บริหารจัดการกองทุน 79,706.00 25,013.00
รวม 394,440.00 25,013.00

จำนวน 25 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 25/70 โครงการ
งบประมาณ 394,440.00/1,253,105.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 25 413310.00
2561 20 445355.00
2562 25 394440.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : พิเทน
ที่อยู่ : ม.4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ : 073330647 โทรสาร: 073471053
อีเมล์ : mari-run@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 7 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 8,696 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.679,101.467 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ปาลัส
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 312,702.01 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา
รอนี เจะหะมาด กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,696
2562 8,601
2561 8,487
2560 8,385

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,696
2562 8,601
2561 8,487
2560 8,385
  • photo เอกสารประชากรประจำปี
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลพิเทน กองทุนตำบลพิเทน ADMIN
abu_tung abu_tung TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน
16/10/2560 67