กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 184,100.00 0.00
2562 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562 39,150.00 6,000.00
2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.1,ม.5 24,270.00 0.00
2562 โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า ประจำปีงบประมาณ 2562 14,100.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ชาวท่าน้ำฟันดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าสุเหร่า ประจำปี 2562 13,350.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยลูกประคบสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า ประจำปี 2562 14,500.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 26,250.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าน้ำ 59,500.00 37,500.00
2561 โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก 72,200.00 0.00
2561 โครงการมัสยิดสะอาดปลอดขยะ ปี2561 60,100.00 0.00
2561 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปี 2561 45,800.00 1,800.00
2561 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี 8,700.00 0.00
2561 โครงการ SURHOU SMART KIDS SMART LOVE โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า ปีงบประมาณ 2561 32,000.00 0.00
2561 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า ปีงบประมาณ 2561 14,960.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 23,370.00 0.00
2561 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างพลังชีวิตพิชิตโรค 15,600.00 0.00
2561 โครงการการอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมความฉลาด ทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ทางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 20,000.00 0.00
2561 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอัวยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม 39,150.00 4,000.00
2561 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 18,250.00 0.00
2561 โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลท่าน้ำ 50,757.00 18,700.00
รวม 791,107.00 68,000.00

จำนวน 21 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 21/32 โครงการ
งบประมาณ 791,107.00/1,014,257.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 11 223150.00
2561 12 400887.00
2562 9 390220.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ท่าน้ำ
ที่อยู่ : อบต.ท่าน้ำ ถนนตกวัด-บางเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
โทรศัพท์ : 073417019 โทรสาร: 073417019
อีเมล์ : thanam94130@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 5 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2557
จำนวนประชากร : 4,717 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.771,101.515 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 69,891.45 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
อาฮามัส ซาแม็ง ประธานกรรมการ
อุดมเกียติ์ พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
สัญชัย อมรวัฒน์ ที่ปรึกษา
หนึ่งฤทัย ชุมคง ที่ปรึกษา
ฮามะ วาเด็ง กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 4,717
2562 4,684
2561 4,668
2560 4,658

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 4,717
2562 4,684
2561 4,668
2560 4,658

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนตำบลท่าน้ำ ชื่อกองทุนตำบลท่าน้ำ ADMIN
อับดุลกอเดร์ อับดุลกอเดร์ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน