กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ตำบลตะลุโบะ ปีงบประมาณ 2562 32,400.00 0.00
2562 โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2562 20,700.00 0.00
2562 โครงการอาหารปลอดภัยในเดือนรอมฏอน ตำบลตะลุโบะ ปีงบประมาณ 2562 21,500.00 0.00
2562 โครงการหนูน้อยสมาร์ทคิทส์ตำบลตะลุโบะ ปี 2562 25,760.00 0.00
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว) ปี 2562 20,500.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2562 69,575.00 54,850.00
2562 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562 51,300.00 0.00
2561 โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบลตะลุโบะ ประจำปีงบประมาณ 2562 7,000.00 0.00
2561 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนตำบลตะลุโบะ ปี 2561 41,450.00 0.00
2561 โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ปีงบประมาณ 2561 31,200.00 0.00
2561 โครงการ สตรีตะลุโบะยุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2561 35,040.00 0.00
2561 โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรคไข้เลือดออก ตำบลตะลุโบะ ปีงบประมาณ 2561 35,320.00 0.00
2561 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2561 46,100.00 0.00
2561 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการค้นหา ติดตาม ดูแล ควบคุมกำกับการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ภายใต้กลวิธี DOTS ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีปีงบประมาณ 2561 15,460.00 0.00
2561 โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2561 69,100.00 43,375.00
2560 โครงการหนูน้อย SMART KIDS ตำบลตะลุโบะ 32,935.00 11,100.00
2560 โครงการตำบลอนามัยวัยเจริญพันธุ์ตำบลตะลุโบะ ปี 2560 24,540.00 1,800.00
2560 โครงการ สวยใส ไร้สิ่งแปลกปลอม ประจำปี 2560 14,700.00 0.00
2560 โครงการสร้างเด็กและเยาวชนปลูกจิตสำนึกรักโลก รักสิ่งแวดล้อมประจำปี2560 23,100.00 0.00
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีจริยธรรม กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560 14,400.00 0.00
2560 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปี 2560 26,660.00 0.00
2560 โครงการครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 18,500.00 0.00
2560 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบด้านการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประจำปี2560 15,400.00 0.00
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสี่ยง ต่อภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560 23,400.00 11,400.00
2560 โครงการอบรมแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน ประจำปี 2560 25,680.00 4,200.00
2560 โครงการดูแลใส่ใจสตรีตะลุโบะตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2560 30,900.00 3,900.00
2560 โครงการยิ้มสดใสเด็กตะลุโบะฟันดี ประจำปี 2560 36,740.00 200.00
2560 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2560 67,300.00 0.00
2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ประจำปี 2560 48,000.00 48,000.00
2560 โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2560 10,000.00 10,000.00
2560 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2560 54,600.00 18,612.00
รวม 989,260.00 207,437.00

จำนวน 31 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 31/31 โครงการ
งบประมาณ 989,260.00/989,260.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 16 466855.00
2561 8 280670.00
2562 7 241735.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ตะลุโบะ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0622431378 โทรสาร: -
อีเมล์ : talubosasuk@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551
จำนวนประชากร : 8,387 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.853,101.267 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี
ชื่อบัญชี : ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ตะลุโบะ
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 876,725.12 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
อับดุลฮาลิม อีซอ ประธานกรรมการ
เมืองปัตตานี ที่ปรึกษา
เมืองปัตตานี ที่ปรึกษา
เมืองปัตตานี ที่ปรึกษา
อับดุลรอเซะ ดาโอะ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,387
2562 8,277
2561 8,082
2560 7,902

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,387
2562 8,277
2561 8,082
2560 7,902

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ ADMIN
นางสาวอัญชลี  หมัดเลียด นางสาวอัญชลี หมัดเลียด TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน