กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลแม่ลาน 20,420.00 0.00
2562 โครงการชุมชนปลอดโรค คนปลอดภัยในชุมชน 10,570.00 0.00
2562 โครงการผู้สูงอายุ ร่างกายสดใส จิตใจเบิกบาน อายุยืนนาน 18,820.00 0.00
2562 โครงการความปลอดภัยด้านการใช้ยาในชุมชน 10,320.00 0.00
2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเสี่ยงใส่ใจสุขภาพ 20,720.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2562 12,260.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะกับช่วงวัยในพื้นที่ 13,120.00 0.00
2562 โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 20,720.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2562 10,930.00 0.00
2562 โครงการหนูน้อย Smart Kid ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 12,520.00 0.00
2562 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ 36,000.00 22,400.00
2562 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 18,820.00 0.00
2562 โครงการชีวีแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพด้วยบาสโลบ 32,320.00 32,320.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้ "ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" 57,360.00 0.00
2561 โครงการโภชนาการปลอดภัย ในวัยผู้สูงอายุ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลาน 28,820.00 0.00
2561 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ที่ 1 30,000.00 0.00
2561 โครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต ชีวิตสดใส 30,000.00 0.00
2560 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง 17,400.00 0.00
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลแม่ลาน 10,000.00 400.00
2560 โครงการมัสยิดสีขาว หมู่บ้านสีเขียว 22,690.00 0.00
2560 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในชุมชนบ้านลุตง 16,728.00 0.00
2560 โครงการล้างมีอถูกวิธีชีวีห่างไกลโรค 20,315.00 0.00
2560 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะบ้านลุตงชุมชนน่าอยู่ 41,200.00 0.00
รวม 512,053.00 55,120.00

จำนวน 23 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 23/30 โครงการ
งบประมาณ 512,053.00/695,978.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 11 283058.00
2561 5 118020.00
2562 14 294900.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : แม่ลาน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์ : 073-469444 โทรสาร: 073-469444
อีเมล์ : baingern5117@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 3,895 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.647,101.231 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาประดู่
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาน
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 203,426.95 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
วิไล สังข์วิชัย ประธานกรรมการ
อับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล ที่ปรึกษา
ประเสริฐ บริรักษ์นรากุล ที่ปรึกษา
มารีแย เจะดราแม ที่ปรึกษา
อำพัน ป้อมสกุล กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 3,895
2562 3,864
2561 3,881
2560 3,867

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 3,895
2562 3,864
2561 3,881
2560 3,867

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนตำบลแม่ลาน ชื่อกองทุนตำบลแม่ลาน ADMIN
กองทุนตำบลแม่ลาน กองทุนตำบลแม่ลาน OFFICER
แหม่ม แหม่ม TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน