กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยวิธีการออกกำลังกาย/นันทนาการ 14,860.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคอ้วนในอสม.ตำบลไทรทอง 15,570.00 0.00
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตใน อสม.ตำบลไทรทอง 11,970.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านปลักแตน 7,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนสะบือรัง 7,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุ อบต.ไทรทอง 15,250.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงวัยตำบลไทรทอง 14,860.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 10,460.00 0.00
2562 โครงการให้ความรู้หลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 12,000.00 0.00
2562 โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเพื่อป้องกันภาวะพัฒนาการล่าช้า 19,320.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 16,700.00 8,450.00
2562 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคอ้วนในอสม.ตำบลไทรทอง 15,570.00 15,570.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล 7,000.00 7,000.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกูวิง 7,000.00 7,000.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านโคกนิบง 7,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านปลักแตน 7,000.00 7,000.00
2562 โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 10,460.00 0.00
2562 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างครอบครัวสุขภาพดี อบต.ไทรทอง 22,300.00 0.00
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตใน อสม.ตำบลไทรทอง 10,710.00 10,710.00
2562 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยม.. 12,810.00 0.00
2562 โครงการเฝ้าระวังอาหารขยะในโรงเรียนตาดีกา เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก 16,660.00 0.00
2562 โครงการอบรมแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 21,260.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยบาสโลบ 7,000.00 7,000.00
2562 โครงการแม่ครัว ๔.๐ ใส่ใจสุขภาพ 6,260.00 0.00
2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลไทรทอง 20,040.00 0.00
2562 โครงการบริหารพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไทรทอง 66,500.00 66,500.00
2561 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 15,000.00 15,000.00
2561 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชน ต. ไทรทอง 34,900.00 0.00
2561 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 63,000.00 13,440.00
2561 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 8,000.00 8,000.00
2560 โครงการติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน 5,850.00 0.00
รวม 509,310.00 165,670.00

จำนวน 31 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 31/54 โครงการ
งบประมาณ 509,310.00/1,156,336.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 14 416763.00
2561 14 357013.00
2562 26 382560.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ไทรทอง
ที่อยู่ : ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โทรศัพท์ : 073481077 โทรสาร: 073481127
อีเมล์ : kusu082234@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 5 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 4,470 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.604,101.673 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสายบุรี
ชื่อบัญชี : ทองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 94,635.26 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นิซูใฮมิง สาคอ ประธานกรรมการ
ซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ ที่ปรึกษา
อาหมัดยูรี สาและดิง ที่ปรึกษา
มีชัย นวลเพชร ที่ปรึกษา
เกษม มิซอ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 4,470
2562 4,470
2561 4,742
2560 4,703

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 4,470
2562 4,470
2561 4,742
2560 4,703
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลไทรทอง กองทุนตำบลไทรทอง ADMIN
นายแวอิลยัส   อีบุ๊ นายแวอิลยัส อีบุ๊ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน