กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 26,160.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปีแน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 12,400.00 0.00
2562 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปีแน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 20,800.00 0.00
2562 โครงการหนูน้อยสมาร์ทคิทส์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ้านบือแนปีแน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 24,600.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประจัน 97,300.00 42,000.00
2562 โครงการคนประจันมีสุข ขจัดทุกข์จากโรคความดันโลหิตสูง 219,810.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจันสุขภาพดี(prajan Smart Kids) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 23,000.00 0.00
2562 โครงการ ลูกรักฟันดี เริ่มที่สองมือแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 36,220.00 0.00
2562 โครงการ เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงอายุ ผู้พิการผุ้ด้อยโอกาส เพื่อสานสัมพันธ์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 25,000.00 0.00
2562 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี ปี ๒๕๖2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 21,600.00 0.00
2562 โครงการ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30 – 60 ปี 34,050.00 0.00
2562 โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปี 2562 (ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลประจัน) 47,100.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เด็ก และเยาวชนตำบลประจัน ประจำปีงบประมาณ 2561 36,000.00 0.00
2561 โครงการลดรายจ่าย สร้างรายได้จากน้ำยาอเนกประสงค์ ประจำปี 2561 27,700.00 0.00
2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2561 80,670.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็ก 0-5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 24,200.00 0.00
2561 โครงการ คุณแม่ยุคใหม่ ใส่ใจดูแลฟันลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 34,000.00 0.00
2561 โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ปี 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 34,300.00 0.00
2561 โครงการพัฒนาส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กอย่างมีคุณภาพแบบยั่งยืน ปี 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 19,600.00 0.00
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ2561 33,900.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารเดือนรอมฎอน 60,500.00 0.00
2561 โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 87,450.00 0.00
2561 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปีแน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 20,800.00 0.00
2561 โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านบือแนปีแน) ปีงบประมาณ 2561 34,640.00 0.00
2561 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปีแนตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปี2561 12,400.00 0.00
2561 โครงการเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปีแน สดใส ร่วมใจรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี2561 16,400.00 0.00
2561 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประจัน ประจำปี 2561 57,500.00 55,220.00
รวม 1,168,100.00 97,220.00

จำนวน 27 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 27/42 โครงการ
งบประมาณ 1,168,100.00/1,782,280.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 15 614180.00
2561 15 580060.00
2562 12 588040.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจัน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ประจัน
ที่อยู่ : ม.7 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 0862850249 โทรสาร: 073330801
อีเมล์ : min-lala@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 8,211 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.797,101.289 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประจัน
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 128,534.03 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ดาโอะ สะดี ประธานกรรมการ
อาอีเซาะ แวเด็ง ที่ปรึกษา
แวอาแซ แวหะยี กรรมการ
แวอุเซ็ง กาโฮง กรรมการ
อับดุลรอฮิง ซือเนาะ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,211
2562 8,129
2561 8,079
2560 7,934

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,211
2562 8,129
2561 8,079
2560 7,934

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลประจัน กองทุนตำบลประจัน ADMIN
การียา การียา TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน