กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 อบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 25,718.00 0.00
2562 พัฒนาคุณภาพการคุุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 17,218.00 0.00
2562 พัฒนาคุณภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 19,861.00 0.00
2562 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี 19,836.00 0.00
2562 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย 40,918.00 0.00
2562 สร้างเสริมสุขภาพโดยแอโรบิก ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี 8,236.00 0.00
2562 สร้างเสริมสุขภาพโดยแอโรบิก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี 8,236.00 0.00
2562 อบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 13,893.00 0.00
2562 อบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 17,343.00 0.00
2562 ชุมชนรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก ปี 2562 23,786.00 0.00
2562 ชุมชนรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก ปี 2562 26,836.00 0.00
2562 อบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบล ปี 2562 55,418.00 0.00
2562 ชุมชนรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก ปี 2562 26,872.00 0.00
2562 พัฒนาคุณภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6,12 และหมู่ที่ 13 17,111.00 0.00
2562 ชุมชนรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก ปี 2562 38,486.00 0.00
2562 สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 135,868.00 0.00
2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 10,568.00 0.00
2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 7,943.00 0.00
2562 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 7,920.00 0.00
2562 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 20,270.00 0.00
2562 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 7,920.00 0.00
2562 ค้นหาผู้ป่วยโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 16,070.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0 -3 ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 6,120.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0 -3 ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ประจำปีงบประมาณ 2562 9,920.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-3 ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 7,070.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-3 ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 6,215.00 0.00
2562 เติมยาเติมใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 16,120.00 0.00
2562 เติมยาเติมใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 28,870.00 0.00
2562 เติมยาเติมใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 16,370.00 0.00
2562 เติมยาเติมใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 19,360.00 0.00
2562 เฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี 5,358.00 0.00
2562 เฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1,8,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลชัยบุรี 8,396.00 0.00
2562 เฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี 5,358.00 0.00
2562 เฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 3,6,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลชัยบุรี 8,396.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 6,310.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ประจำปีงบประมาณ 2562 19,890.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 19,320.00 0.00
2562 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 8,020.00 0.00
2562 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 12,068.00 0.00
2562 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 21,816.00 0.00
2562 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 12,068.00 0.00
2562 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 21,816.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชัยบุรี 95,350.00 71,450.00
2562 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 30,000.00 30,000.00
รวม 950,538.00 101,450.00

จำนวน 44 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 44/133 โครงการ
งบประมาณ 950,538.00/2,538,008.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 41 601985.00
2561 48 985485.00
2562 44 950538.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ชัยบุรี
ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-840981 โทรสาร: 074-840996
อีเมล์ : p.promyanon@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 13 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551
จำนวนประชากร : 8,543 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 7.697,100.093 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง
ชื่อบัญชี : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชัยบุรี
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 70,172.10 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
พรรณนิภา สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ
นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษา
จารึก ปิยวาจานุสรณ์ ที่ปรึกษา
สมศักดิ์ พรหมแก้ว ที่ปรึกษา
เสนอ ฤทธิไชย กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,543
2562 8,493
2561 8,521
2560 8,445

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,543
2562 8,493
2561 8,521
2560 8,445

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรี กองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรี ADMIN
ธมล  มงคลศิลป์ ธมล มงคลศิลป์ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน