กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ 2/2 โครงการ
งบประมาณ 51,000.00/51,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 2 51000.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ไทรงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : โพธิ์ไทรงาม
ที่อยู่ : 5 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056903093 โทรสาร: 056903093
อีเมล์ : anuchai1810@gmail.com
เขต : นครสวรรค์
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2549
จำนวนประชากร : 5,138 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 16.121,100.147 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2562 5,138

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2562 5,138

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ไทรงาม กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ไทรงาม ADMIN
โรจน์ศิล โรจน์ศิล TRAINER
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
Panomsak Panomsak TRAINER
TOTO TOTO TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน