กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ 4/4 โครงการ
งบประมาณ 120,685.00/120,685.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 4 120685.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกวาง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บ้านกวาง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เขต : เชียงใหม่
ประเภท :
พื้นที่รับผิดชอบ : 0 ตำบล 0 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 543
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 18.033,100.222 room

รายละเอียดกองทุน LTC

ยังไม่มีข้อมูลกองทุน LTC

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง ADMIN
Suvit Suvit TRAINER
สูงเม่น1 สูงเม่น1 TRAINER
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน