กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ 4/4 โครงการ
งบประมาณ 68,620.00/68,620.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 4 68620.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ศรีบัวบาน
ที่อยู่ : 1/1 ม.3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-553792-13 โทรสาร: 053-553989
อีเมล์ : natdaw_123@hotmail.co.th
เขต : เชียงใหม่
ประเภท : เทศบาลตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 12 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2549
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 18.517,99.109 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีบัวบาน กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ADMIN
Suvit Suvit TRAINER
เชียงใหม่ เชียงใหม่ TRAINER
เชียงใหม่ เชียงใหม่ TRAINER
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8 ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8 TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน