กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ 2/41 โครงการ
งบประมาณ 114,350.00/1,394,492.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 18 731512.00
2561 21 548630.00
2562 2 114350.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งลาน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ทุ่งลาน
ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์ : 074242453 โทรสาร: 074242452
อีเมล์ : municipal.clerk1416@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : เทศบาลตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2559
จำนวนประชากร : 7,197 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.886,100.442 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งลาน
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 217,994.54 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา
สาธารณสุขอำเภอ ที่ปรึกษา
ท้องถิ่นอำเภอ ที่ปรึกษา
เฉลิม สัตเพ็ญ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 7,197
2562 7,150
2561 7,040
2560 7,015

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 7,197
2562 7,150
2561 7,040
2560 7,015

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน ADMIN
ดวงใจ  อ่อนแก้ว ดวงใจ อ่อนแก้ว TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน