กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2563 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32,190.00 32,190.00
2563 โครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27,000.00 27,000.00
2563 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคความดันเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,400.00 59,400.00
2563 โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 32,400.00 32,400.00
2563 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 50,000.00 50,000.00
2563 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2563 100,000.00 100,000.00
2562 โครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเอง 27,110.00 0.00
2562 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 17,500.00 0.00
2562 โครงการสถานศึกษาสีขาว 11,000.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 97,400.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ 30,100.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9. 8,400.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8. 8,400.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7. 8,350.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6. 8,325.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5. 8,450.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4. 8,575.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3. 8,575.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2. 8,350.00 0.00
2562 โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 8,550.00 0.00
รวม 560,075.00 300,990.00

จำนวน 20 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 20/62 โครงการ
งบประมาณ 560,075.00/1,994,167.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 18 731512.00
2561 21 548630.00
2562 17 413035.00
2563 6 300990.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ทุ่งลาน
ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์ : 074242453 โทรสาร: 074242452
อีเมล์ : municipal.clerk1416@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : เทศบาลตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2559
จำนวนประชากร : 7,197 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.886,100.442 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งลาน
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 217,994.54 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา
สาธารณสุขอำเภอ ที่ปรึกษา
ท้องถิ่นอำเภอ ที่ปรึกษา
เฉลิม สัตเพ็ญ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 7,197
2562 7,150
2561 7,040
2560 7,015

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 7,197
2562 7,150
2561 7,040
2560 7,015

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน ADMIN
ดวงใจ  อ่อนแก้ว ดวงใจ อ่อนแก้ว TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน