กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการกินดี มีสุข 14,800.00 0.00
2562 โครงการขยับกาย ขยายสมอง 28,245.00 0.00
2562 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อชีวีมีสุข 40,500.00 0.00
2562 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(สุนัต)ในเยาวชนมุสลิมตำบลสะพานไม้แก่น 53,000.00 35,200.00
2562 โครงการสูงวัยแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ โดยหลัก 3 อ. 32,500.00 0.00
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 114,446.00 69,678.00
2561 โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก 45,250.00 0.00
2561 โครงการการสร้างกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพดี วิถีชาวไม้แก่น 38,350.00 0.00
2561 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารของนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายขาว 39,610.00 0.00
2561 โครงการลดพุงลดโรค สู่ภาวะสุขภาพดี 47,000.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น 5,000.00 0.00
รวม 458,701.00 104,878.00

จำนวน 11 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 11/49 โครงการ
งบประมาณ 458,701.00/1,443,792.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 12 335050.00
2561 31 825251.00
2562 6 283491.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : สะพานไม้แก่น
ที่อยู่ : ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-536354 โทรสาร: 074-536208
อีเมล์ : sapanmaikaen_6@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 8 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 6,708 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.826,100.783 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารตำบลสะพานไม้แก่น
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 307,836.83 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ยม ศรีเพชร ประธานกรรมการ
สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ที่ปรึกษา
ฐากร นาคแก้ว ที่ปรึกษา
ณัฐรินทร์ ปรียาวรวัฒน์ ที่ปรึกษา
ธันย์ชนก สองคลิ้ง กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 6,708
2562 6,694
2561 6,701
2560 6,656

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 6,708
2562 6,694
2561 6,701
2560 6,656

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น ADMIN
นางสาวภัณฑิลา ยี่หลัน นางสาวภัณฑิลา ยี่หลัน OFFICER
อะหมัด หลีขาหรี อะหมัด หลีขาหรี TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน