กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาฟุตบอล 40,000.00 0.00
2562 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดี สำหรบผู้สูงอายุ 388,350.00 0.00
2562 โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อ 50,000.00 0.00
2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 100,000.00 100,000.00
2562 โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลปสำหรับผู้สูงอายุ 77,000.00 0.00
2562 โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข 60,000.00 0.00
2562 โครงการเสริมสร้างภูมคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัว 80,000.00 0.00
2562 โครงการสามวัยสร้างสุขภาพดีด้วยกีฬาเปตอง 50,000.00 0.00
2562 โครงการนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อนช่วนเพื่อนห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 130,000.00 0.00
2562 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 173,520.76 173,520.76
2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย เพิ่มพลังใจให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 20,000.00 0.00
2562 โครงการร้อยเตียง ร้อยใจ ห่วงใยสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง 325,000.00 0.00
2562 โครงการกิน กอด เล่น เล่า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว 15,050.00 0.00
2562 โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ด้านพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย 14,875.00 335.00
2562 โครงการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสุขภาพ 50,000.00 0.00
2562 โครงการเขารูปช้างชวนเดิน สนุกเพลิดเพลิน เจริญกาย เจริญใจ 100,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค 100,000.00 0.00
2562 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 200,000.00 0.00
2562 โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย 200,000.00 200,000.00
2562 โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 100,000.00 100,000.00
2562 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ 43,000.00 43,000.00
2562 โครงการพอเพียง เพียงพอ ตามหลัก 5อ สร้างสุขภาพดี 400,000.00 0.00
2562 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 64,900.00 0.00
2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 500,000.00 0.00
2562 บริหารจัดการกองทุนฯ 601,603.20 532,926.91
รวม 3,883,298.96 1,149,782.67

จำนวน 25 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 25/94 โครงการ
งบประมาณ 3,883,298.96/12,241,321.79 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 41 4025371.00
2561 27 4332651.83
2562 26 3883298.96

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : เขารูปช้าง
ที่อยู่ : 333 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074302555 ต่อ 506 โทรสาร: 074550798
อีเมล์ : localfund.chang@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดใหญ่
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 10 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551
จำนวนประชากร : 42,218 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 7.154,100.612 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 1,430,978.52 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ประสงค์ บริรักษ์ ประธานกรรมการ
บรรเจิด นนทสูติ ที่ปรึกษา
สุทัศน์ วรรโณ ที่ปรึกษา
อัมรา ศรีงาม ที่ปรึกษา
สุนาถ เพ็ญศิริ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 42,218
2562 41,778
2561 40,341
2560 42,000

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 42,218
2562 41,778
2561 40,341
2560 42,000
  • photo เอกสารประชากรประจำปี
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ADMIN
ดวงใจ  อ่อนแก้ว ดวงใจ อ่อนแก้ว TRAINER
Methavee Thongnuanchan Methavee Thongnuanchan TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน