กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ 5/5 โครงการ
งบประมาณ 159,100.00/159,100.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 2 70000.00
2561 3 89100.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บ้านด่าน
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เขต : ระยอง
ประเภท :
พื้นที่รับผิดชอบ : 0 ตำบล 0 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 543
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 13.746,102.526 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่าน กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่าน ADMIN
นางกชพรรณ  หาญชิงชัย นางกชพรรณ หาญชิงชัย TRAINER
adul.sk adul.sk TRAINER
พี่เลี้ยงเขต6 ระยอง พี่เลี้ยงเขต6 ระยอง TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน