กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2561 โครงการบริโภคผักปลอดสารพิษ 30,000.00 30,000.00
2561 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน 40,000.00 40,000.00
รวม 70,000.00 70,000.00

จำนวน 2 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 2/2 โครงการ
งบประมาณ 70,000.00/70,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 2 70000.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ข้าวสาร
ที่อยู่ : 61 หมู่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 042151234 โทรสาร: 042151222
อีเมล์ :
เขต : อุดรธานี
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 10 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2549
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 17.634,102.439 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
จรายุทธ เสนปัญจะ ประธานกรรมการ
ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ ที่ปรึกษา
ปราโมทย์ มาตย์สุริย์ ที่ปรึกษา
สุริยนต์ ไชยคำ รองประธานกรรมการ
ศรราม ไชยอยู่ รองประธานกรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ข้าวสาร กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ข้าวสาร ADMIN
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
พี่เลี้ยงเขต8 อุดร พี่เลี้ยงเขต8 อุดร TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน