กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2561 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 30,000.00 0.00
2561 โครงการลดพุง ลดโรค 10,000.00 0.00
รวม 40,000.00 0.00

จำนวน 2 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 2/2 โครงการ
งบประมาณ 40,000.00/40,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 2 40000.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : โนนรัง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เขต : อุบลราชธานี
ประเภท :
พื้นที่รับผิดชอบ : 0 ตำบล 0 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 543
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 15.521,104.500 room

รายละเอียดกองทุน LTC

ยังไม่มีข้อมูลกองทุน LTC

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง ADMIN
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
พี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานี พี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานี TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน