กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 15,000.00 0.00
2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน 50,000.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น 15,000.00 0.00
รวม 80,000.00 0.00

จำนวน 3 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 3/5 โครงการ
งบประมาณ 80,000.00/150,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 5 150000.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : หัวดอน
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เขต : อุบลราชธานี
ประเภท :
พื้นที่รับผิดชอบ : 0 ตำบล 0 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 543
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 15.307,104.690 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน ADMIN
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
พี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานี พี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานี TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน