กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนพังหลำพัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนบ่อโพธิ์พัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนพังขามพัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนสามบ่อ 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนบ่อหูด 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนวัดสนพัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนพัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนพัฒนาสวนป่าทักษิณ 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนสีประดู่พัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนสีหยังพัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนบ่อสน 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนบ่อตรุ ๒ 5,000.00 0.00
2562 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายของชุมชนบ่อตรุ ๑ 5,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนพังหลำพัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนบ่อโพธิ์พัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนพังขามพัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนสามบ่อ 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนบ่อหูด 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนวัดสนพัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนพัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนพัฒนาสวนป่าทักษิณ 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนสีประดู่พัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนสีหยังพัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนบ่อสน 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนบ่อตรุ ๒ 10,000.00 0.00
2562 โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน ชุมชนบ่อตรุ1 10,000.00 0.00
2562 โครงการคนระวะแข็งแรงเครือข่ายเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 269,900.00 0.00
2562 โครงการคนวัดสนแข็งแรงเครือข่ายเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 196,850.00 0.00
2562 โครงการคนบ่อตรุแข็งแรงเครือข่ายเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 287,350.00 0.00
2562 โครงการผมสะอาดปราศจากเหา 19,040.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก 10,000.00 0.00
2562 โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 8,790.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนวัดประดู่ 5,000.00 0.00
2562 โครงการผมสะอาดปราศจากเหา 5,190.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนสามบ่อวิทยา 10,000.00 0.00
2562 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 100,000.00 0.00
2562 ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันโรค 49,350.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนวัดสน 10,000.00 0.00
2562 โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 9,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 5,000.00 0.00
2562 โครงการผมสะอาดปราศจากเหา 5,000.00 0.00
2562 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนบ้านบ่อตรุ 5,000.00 0.00
2562 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 5,000.00 0.00
2562 โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 100,000.00 0.00
2562 โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาเยาวชนในโรงเรียน 100,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน 20,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนสีประดู่พัฒนา 20,700.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนวัดสนพัฒนา 20,700.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนพังขามพัฒนา 20,700.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมวัดนก 20,700.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 20,700.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 20,700.00 0.00
2562 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 120,000.00 31,620.82
2561 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพนักเรียน 5,000.00 0.00
2561 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในโรงเรียน 5,000.00 0.00
2561 โครงการหมู่บ้าบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 27,320.00 0.00
2561 โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย 34,000.00 0.00
2561 โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตา 70,000.00 0.00
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 40,000.00 6,568.00
2561 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกกำลังกายเต้นแอโรบิก 5,000.00 0.00
2561 โครงการเคลื่อนย้ายถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 24,600.00 1,918.00
2561 โครงการชุมชนปลอดโฟม 9,480.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 14,600.00 0.00
2561 โครงการพัฒนาร้านชำสีขาว 17,100.00 0.00
2561 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคติดต่อในชุมชน 9,000.00 0.00
2561 โครงการผู้สูงอายุฟันดี เหงือกแข็งแรง 4,050.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 9,200.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนบ่อหูด 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนสามบ่อ 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนพังขามพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนวัดสนพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนพังหลำพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนบ่อโพธิ์พัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนสีประดู่พัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนสีหยังพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนพัฒนาสวนป่าทักษิณ 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนบ่อสนพัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนบ่อตรุ 2 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนบ่อตรุ 1 5,000.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายชุมชนโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 5,000.00 0.00
2561 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 4,500.00 0.00
2561 โครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16,500.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมพังขามพัฒนา 16,100.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมวัดสนพัฒนา 16,100.00 0.00
2561 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันโรค 49,400.00 0.00
2561 โครงการพ่อแม่ช่วยดูแลฟันน้ำนมลูก 6,660.00 0.00
2561 โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 13,680.00 380.00
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เรื่องโรคไร้เชื้อ 27,120.00 0.00
2561 โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 15,080.00 0.00
2561 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 15,000.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมผู้สูงอายุวัดนก 18,400.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 18,400.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนสีประดู่พัฒนา 18,400.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนสีประดู่พัฒนา 18,400.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน 20,000.00 2,000.00
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพชุมชน ปี2560 45,000.00 1,518.00
2561 โครงการบริหารจัดการกองทุนเทศบาลตำบลบ่อตรุ 130,000.00 33,937.19
2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อตรุ 447,600.00 226,450.00
2560 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพ ปี 2561 43,000.00 8,818.00
2561 โครงการควบคุมยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000.00 68.00
2560 โครงการลูกรักฟันดี เริ่มที่พ่อแม่ 20,620.00 880.00
2560 โครงการพ่อแม่ช่วยดูแลฟันน้ำนมลูก 17,160.00 440.00
2560 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่วงใยสุขภาพ 26,800.00 0.00
2560 โครงการพ่อแม่ช่วยดูแล ฟันน้ำนมลูก 9,380.00 220.00
2560 โครงการฟันสวยยิ้มใส เด็กวัดสนฟันดี 10,600.00 0.00
2560 โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่พ่อแม่ 9,170.00 330.00
2560 โครงการบริหารจัดการกองทุนเทศบาลตำบลบ่อตรุ 130,000.00 40,331.00
รวม 3,282,090.00 355,479.01

จำนวน 113 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 113/143 โครงการ
งบประมาณ 3,282,090.00/4,231,665.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 36 673705.00
2561 49 1848290.00
2562 58 1709670.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อตรุ
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บ่อตรุ
ที่อยู่ : 710 ม.3 ถ.ระโนด-สงขลา ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ : 074-589112ต่อ16
อีเมล์ : yingbai99@hotmail.co.th
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 3 ตำบล 15 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2550
จำนวนประชากร : 11,370 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 7.631,100.374 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 1,901,689.42 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
บัญชา ภู่เพชร ประธานกรรมการ
วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ที่ปรึกษา
นพพร นิลรัตน์ ที่ปรึกษา
อุบลรัตน์ จันทโร ที่ปรึกษา
ประวิทย์ รัตนพงศ์ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 11,370
2562 11,396
2561 11,479
2560 11,537

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 11,370
2562 11,396
2561 11,479
2560 11,537

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลบ่อตรุ ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลบ่อตรุ ADMIN
ทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล ทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน