กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งองค์ประกอบของคณะกรรมการเริ่มดำรงตำแหน่งครบวาระสถานะ
1 .ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
คลองหอยโข่ง
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
2 .สาธารณสุขอำเภอ ที่ปรึกษา สาธารณสุขอำเภอ
คลองหอยโข่ง
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
3 .ท้องถิ่นอำเภอ ที่ปรึกษา ท้องถิ่นอำเภอ
คลองหอยโข่ง
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
4 .นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ นายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
5 นายเฉลิม สัตเพ็ญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1
หมู่ที่ 7
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
6 นายประจวบ เพ็ชรโภคา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2
หมู่ที่ 2
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
7 นายสุรเจต สุขเกษม กรรมการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย คนที่ 1
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
8 นายสายัณห์ จันทคาม กรรมการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย คนที่ 2
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
9 .ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรรมการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คนที่ 1
ทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
10 นางขวัญจิต พรมสวัสดิ์ กรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุข คนที่ 1
หมู่ที่ 5
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
11 นางบุญเรือน คงเสน กรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุข คนที่ 2
หมู่ที่ 3
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
12 นายทนง เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน คนที่ 1
หมู่ที่ 9
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
13 นายไมตรี แก้วนิล กรรมการ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน คนที่ 2
หมู่ที่ 5
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
14 นายวราพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ กรรมการ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน คนที่ 3
หมู่ที่ 4
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
15 นายบุญช่วย พรหมวงค์ กรรมการ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน คนที่ 4
หมู่ที่ 2
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
16 นายมนตรี สุขสวัสดิ์ กรรมการ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน คนที่ 5
หมู่ที่ 1
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
17 นาบวิศิษฎ์ แก้วสุวรรณ์ กรรมการ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
18 .ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ ปลัดเทศบาล
ตำบลทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
19 .ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง
20 .หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
4 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง