กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ปีงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนาชื่อพัฒนาโครงการงบประมาณ
2562 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลาแก้มใส โภชนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ 25,975.00
2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบริหารและพัฒนากองทุน 0.00
รวม 25,975.00