กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ปีงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนาชื่อพัฒนาโครงการงบประมาณ
2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนวดไทยและผู้สนใจ ด้านการดูแลแม่หลังคลอดและผู้ป่วยอัมพฤต/อัมพาต ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย 44,400.00
2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ 31,900.00
2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย (กีฬาฟุตบอล) 40,000.00
2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการ 80,000.00
2562 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลาแก้มใส โภชนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ 25,975.00
2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบริหารและพัฒนากองทุน 0.00
รวม 222,275.00