กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ปีนี้

โครงการ 10/10 โครงการ

งบประมาณ 497,290.00/497,290.00 บาท

ปีที่แล้ว

โครงการ 0/17 โครงการ

งบประมาณ 0.00/413,035.00 บาท

ทั้งหมด

โครงการ 10/66 โครงการ

งบประมาณ 497,290.00/2,190,467.00 บาท

วันที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนวดไทยและผู้สนใจ ด้านการดูแลแม่หลังคลอดและผู้ป่วยอัมพฤต/อัมพาต ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย 44,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ 31,900.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย (กีฬาฟุตบอล) 40,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการ 80,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32,190.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคความดันเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 32,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2563 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
รวม 497,290.00
กราฟจำนวนโครงการ/งบประมาณ