กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ปีนี้

โครงการ 14/17 โครงการ

งบประมาณ 259,085.00/413,035.00 บาท

ปีที่แล้ว

โครงการ 0/21 โครงการ

งบประมาณ 0.00/548,630.00 บาท

ทั้งหมด

โครงการ 20/62 โครงการ

งบประมาณ 560,075.00/1,994,167.00 บาท

วันที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32,190.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคความดันเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 32,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2563 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเอง 27,110.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 17,500.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการสถานศึกษาสีขาว 11,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 97,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ 30,100.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9. 8,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8. 8,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7. 8,350.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6. 8,325.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5. 8,450.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4. 8,575.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3. 8,575.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2. 8,350.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 8,550.00 กำลังดำเนินโครงการ
รวม 560,075.00
กราฟจำนวนโครงการ/งบประมาณ