กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ปีนี้

โครงการ 10/10 โครงการ

งบประมาณ 497,290.00/497,290.00 บาท

ปีที่แล้ว

โครงการ 0/17 โครงการ

งบประมาณ 0.00/413,035.00 บาท

ทั้งหมด

โครงการ 10/66 โครงการ

งบประมาณ 497,290.00/2,190,467.00 บาท

วันที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนวดไทยและผู้สนใจ ด้านการดูแลแม่หลังคลอดและผู้ป่วยอัมพฤต/อัมพาต ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย 44,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ 31,900.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย (กีฬาฟุตบอล) 40,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 มกราคม 2563
(2563)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการ 80,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32,190.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคความดันเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 32,400.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2563)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2563 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเอง 27,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการสถานศึกษาสีขาว 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 97,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 กันยายน 2562
(2562)
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ 30,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9. 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8. 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7. 8,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6. 8,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5. 8,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4. 8,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3. 8,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2. 8,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 8,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สิงหาคม 2562
(2562)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนวดแผนไทยและผู้สนใจ ด้านการใช้สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย 39,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 ธันวาคม 2561
(2562)
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิกาญจนบารมี ปี 2562 ตำบลทุ่งลาน 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 ธันวาคม 2561
(2562)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน 104,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 มิถุนายน 2561
(2561)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งลาน 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 มิถุนายน 2561
(2561)
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะนักส่งเสริมสุขภาพครอบครัว (นสค.) 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 มิถุนายน 2561
(2561)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งลาน 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 มิถุนายน 2561
(2561)
โครงการป้องกันทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและส่งเสริมโภชนาการสมวัยโรงเรียนวัดบางศาลา 87,343.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการเด็กไทยทำได้ และ อย.น้อย 24,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9 5,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6 5,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4 5,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงวัยตำบลทุ่งลาน 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์บูรณาการเพื่อผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน 80,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 เมษายน 2561
(2561)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน 118,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 กุมภาพันธ์ 2561
(2561)
โครงการสถานศึกษาสีขาว 15,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 กุมภาพันธ์ 2561
(2561)
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 21,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 กุมภาพันธ์ 2561
(2561)
โครงการโรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 36,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 กุมภาพันธ์ 2561
(2561)
โครงการบ้านมะพร้าวออกรวมใจ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ไร้ไข้เลือดออก 19,192.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พ.ค. 2560
(2560)
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่งประจำปีงบประมาณ 2560 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พ.ค. 2560
(2560)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ความดันและเบาหวาน ปี 2560 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พ.ค. 2560
(2560)
โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พ.ค. 2560
(2560)
โครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองใส 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พ.ค. 2560
(2560)
โครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองใส 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พ.ค. 2560
(2560)
โครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองใส 76,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน 26,395.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการบริหารและพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลทุ่งลาน ปี 2560 79,187.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการพอเพียงสุขใจ สู่ผู้สูงวัยแข็งแรง 32,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการรณรงค์กำจัดเหาเด็กวัยเรียน 20,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการพัฒนาศักยภาพ หมอนวดไทย ตำบลทุ่งลาน ปปี ๒๕๖๐ 60,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการร่วมด้วยช่วยกันป้องภัยไข้เลือดออก 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย(นวดฝ้าเท้า) โครงการต่อเนื่อง 17,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธี 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการยุวจิตอาสาป้องกันยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 21,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 มกราคม 2560
(2560)
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนวัดปรางแก้ว 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม 2,190,467.00
กราฟจำนวนโครงการ/งบประมาณ