กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ปีนี้

โครงการ 0/0 โครงการ

งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

ปีที่แล้ว

โครงการ 0/0 โครงการ

งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

ทั้งหมด

โครงการ 2/2 โครงการ

งบประมาณ 70,000.00/70,000.00 บาท

วันที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ
20 พฤศจิกายน 2560
(2561)
โครงการบริโภคผักปลอดสารพิษ 30,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
20 พฤศจิกายน 2560
(2561)
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน 40,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
รวม 70,000.00
กราฟจำนวนโครงการ/งบประมาณ