กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนตำบล

by fair_skl12 @9 พ.ค. 64 10:24 ( IP : 171...74 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีความรุนแรงและเกิดการแพร่ระบาดทั่วประเทศไทย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มขึ้น การสนับสนุนงบประมาณกองทุนตำบลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ปกติอาจได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามาถดำเนินการให้เป็นไปตมแผนได้ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาทบทวนประบเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่ได้

Relate topics