กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เอกสารประชุม กปท.กับการแก้ปัญหาโควิด

by wandee.s @12 ต.ค. 64 12:01 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1280x720 pixel , 122,496 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมผ่าน Zoom เมื่อวันที่้ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น เรื่อง แนวทางการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงที่มีการระบาดรุนแรง โดย คุณวันดี แสงเจริญ นำเสนอข้อมูลความรุนแรงการติดเชื้อโควิด -19 ของภาคใต้ตอนล่างสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากหน่วยงานสาธารณสุข และองค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารบรรยาย และ ตัวอย่างโครงการใช้งบ อปท.กับการแก้ปัญหาโควิด