กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งตรวจสอบการโอนเงินกองทุน-65

by twoseadj @30 ต.ค. 64 10:08 ( IP : 171...40 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 591x380 pixel , 44,245 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา แจ้งร่างการโอนเงินจัดสรรแก่กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565 ในอัตรา 45 บาทต่อประชากร  โดยมีการโอนเงินตามจำนวนประชากรที่ อปท.แจ้งมา ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 หาก อปท.ใดไม่แจ้งข้อมูล สปสช.เขต ขอใช้ข้อมูล ประชากรที่ปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการจัดสรร การจัดสรรเงินปี 2565 มีวงเงินเขต 12 จำนวน 225,308,565 บาท คิดจากจำนวนประชากรทุกสิทธิ 5,006,857 คน มี อปท.จำนวน 41 แห่ง มีเงินสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับ (ใช้ข้อมูลเงินจากบัญชีกองทุนสุขภาพตำบล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ต้องคืนส่วนกลาง จำนวน 14,411,115 บาท

ขอให้ทุก อปท.ตรวจสอบยอดเงินจัดสรรที่จะได้รับ ในปี 2565 สปสช.เขต 12 จะส่งเบิกเงินจากสำนักกองทุน สปสช.ส่วนกลาง เพื่อแจ้งโอนให้ท่านต่อไป  หากท่านตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องสามารถติดต่อประสาน คุณวันดี แสงเจริญ โทร.084-4390159

หมายเหตุ สปสช.เขต ขอไม่ปรับเกลี่ยเงิน 14,411,115 บาท  และส่งคืนส่วนกลาง การจัดสรรจะใช้การโอนงวดเดียว ไม่โอนเงิน และขอยกเลิกเงื่อนไขปรับเกลี่ยเพิ่มตามผลงาน ขอขอบคุณในการทำงานและบริหารกองทุนฯด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

รายละเอียดจำนวนการโอนเงิน ตามเอกสารแนบประกอบนี้