กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือซักซ้อมการบริหารกองทุนช่วง นายก อบต.หมดวาระ

by twoseadj @1 พ.ย. 64 09:01 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 677x604 pixel , 106,017 bytes.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ มีการหมดวาระของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้
1.ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพตำบล) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2.แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพและแผนการเงิน ประจำปี 2565 ผ่านออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3.การปรับแก้ชื่อคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้เมื่อกระบวนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิก อบต. เรียบร้อยแล้วการปฏิบัติงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป