กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข้อท้วงติง สตจ.ยะลาและแนวทางป้องกัน

by twoseadj @22 พ.ย. 64 08:22 ( IP : 171...43 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1232x693 pixel , 37,628 bytes.

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา (สตจ.ยะลา) ตรวจการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 10 แห่ง โดยเป็นการตรวจโดยใช้แนวทางประกาศฯเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ พ.ศ.2561 พร้อมเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2  ประกาศฯ ฉ. 3 พบข้อท้วงติง เรื่องการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯดังกล่าว สปสช.เขต ขอสรุปภาพรวมข้อท้วงติง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ