กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอเชิญ อปท.ร่วมรับฟังความเห็นต่อบัตรทอง

by twoseadj @19 พ.ค. 65 12:20 ( IP : 171...148 )
photo  , 500x500 pixel , 61,351 bytes.

ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกระบวนการฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผลักดันข้อเสนอที่สำคัญเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ โดยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว และมีกำหนดจัดการประชุมเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปี 2565 ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม และโปรดอนุมัติให้ บุคลากรที่รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) https://zoom.us/j/96749874273?pwd=WlJFU2xhN0hBWDA5aXFmWGZ5aHcydz09
Meeting ID: 967 4987 4273 Passcode: 303651 เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป