กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือให้ อปท.แจ้งรับเงินจัดสรรสิทธิอื่น(non-UC)

by twoseadj @25 ส.ค. 66 15:46 ( IP : 118...111 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 904x554 pixel , 148,975 bytes.

ในต้นปี 2566 สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดสรรค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)เท่านั้นให้กับกองทุนฯ จำนวน 524 แห่ง เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2566 มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข จ่ายเงินการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3)

เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับ อปท.สำหรับประชากรไทยทุกคนที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (non-UC)  สำนักงานฯ จึงขอให้ อปท.เฉพาะ 524 แห่งที่ประสงค์รับจัดสรรเพิ่มในส่วนสิทธิอื่น (non-UC) แจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ คือ
1)เงินไม่เพียงพอสำหรับดำเนินโครงการ(ต้องป้อนข้อมูลรายชื่อโครงการ หน่วยงาน และจำนวนเงินที่ต้องดำเนินโครงการ)
2)อปท.สมทบหรืออุดหนุนจาก อปท.เกินสัดส่วนหลักเกณฑ์ตามระดับรายได้ (30-50%)  กรณี อปท.เคยขอรับเงินโอนเพิ่ม และเงินสมทบเพิ่มจาก อปท. เท่ากับที่ขอเพิ่มในช่วง เม.ย.-มิ.ย.66 แต่ใช้การหักกลบลบหนี้กับเงินอุดหนุนที่ท่านสมทบเกินสัดส่วน หากท่านต้องการขอรับเงินเพิ่มในส่วนเงินสิทธิอื่น อปท.จะต้องสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
3)แจ้งจำนวนเงินที่รับจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับ อปท.ในกรณีสิทธิอื่น(non-UC) ผ่านเมนูรับเงินเพิ่ม ทั้งนี้ต้องไม่เกินส่วนต่างของประชากรทั้งหมดที่ท่านแจ้งรับการจัดสรร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
4)ให้พิจารณาหากรับโอนเงินส่วนของสิทธิอื่น(non-UC) แล้ว มีเงินคงเหลือมากกว่า 1 เท่า ส่งผลให้ไม่ได้รับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ 2567  ขอให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม นี้เท่านั้น เพื่อจะส่งโอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขั้นตอน การรับส่วนต่าง เงินจัดสรรเหมาจ่าย 45 บาท/ปชก.สิทธิอื่น(non-UC)  รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้
log in กองทุนของฉัน >>> การเงิน(แถบสีส้ม)>>> คลิ๊ก 3 จุด ขวามือ >>> ใบขอรับเงินจัดสรรเพิ่ม

คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ