กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

Re skill up skill ชุดความรู้เพื่อขับเคลื่อนงาน กปท.เขต 12

by twoseadj @11 ก.ย. 66 16:16 ( IP : 118...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 95,875 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 98,879 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 100,818 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 62,288 bytes.

วันที่ 29-30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา  ประชุมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมสงขลาลากูนา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้แทนพี่เลี้ยงฯ เจ้าหน้าที่งานหลักประกันสุขภาพและ LTC สสจ.ของแต่ละจังหวัด ร่วมจัดทำชุดความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานกองทุน ฯ ใช้สำหรับสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

กระบวนการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำชุดความรู้สำหรับพี่เลี้ยง จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย การทำแผนสุขภาพและแผนการเงิน  การจัดทำโครงการบริหาร ประเภท 10(4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเขียนโครงการและประเมินผล การดำเนินงานกองทุน LTC  ช่วงท้ายเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เติมเต็มชุดความรู้

พี่เลี้ยงกองทุน จะใช้ชุดความรู้ดังกล่าวเพื่อ Coaching ให้กองทุนสามารถทำแผนสุขภาพ แผนการเงิน และการทำโครงการที่มีคุณภาพ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ สปสช.เขต 12 สงขลา จะผลักดันให้ กองทุนฯที่สนใจสามารถใช้เงินบริหารจัดจ้างพี่เลี้ยงของกองทุน