กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งการโอนเงิน Non-UC

by twoseadj @18 ก.ย. 66 15:54 ( IP : 1...163 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 865x491 pixel , 82,188 bytes.

ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้ อปท.ในเขต 12 สงขลา จำนวน 524 แห่ง ได้รับจัดสรรเงิน 45 บาทต่อ ปชก. โดยเป็นการจัดสรรเฉพาะสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อมาได้มีการลงนามในประกาศฯบริหารกองทุน ฉ.4 ให้โอนเงินสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม) เขต 12 สงขลา กำหนดให้
1.อปท.หรือกองทุนฯ จะต้องแสดงความจำนงขอรับผ่านเว็บไซต์
2.ต้องมีเงินไม่เพียงพอทำโครงการ
3.สมทบตามสัดส่วน หรือ พร้อมสมทบเพิ่มให้เป็นไปตามสัดส่วน
ผลการพิจารณา พบว่า
1.มี 15 กองทุนฯ ที่แสดงความจำนงขอรับในส่วน non-UC
2.มีกองทุน จำนวน 8 แห่ง ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้น
3.สปสช.โอนเงินให้กับ 8 แห่ง ที่ผ่านหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
4.ให้กองทุน จำนวน 8 แห่งที่ได้รับเงิน ลงรับบัญชี 40100 เงินค่าบริการสาธารณสุขจาก สปสช.