กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

by twoseadj @May,23 2018 13.10 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1280x720 pixel , 112,630 bytes.

มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 64.5 อันดับสอง คือ จังหวัดยะลา ร้อยละ 59.69 อันดับสาม คืือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 58.69 อันดับที่สี่ คือ จังหวัด นราธิวาส ร้อยละ 57.76 อันดับที่ห้า คือ จังหวัด สตูล ร้อยละ 50.9 อันดับที่หก คือ จังหวัดปัตตานี ร้อยละ  46.03 และอันดับสุดท้าย คือ จังหวัดตรัง ร้อยละ 41

Relate topics